Kvantni kosmos

Prema teoriji relativiteta vrijeme je vrlo rastezljivog oblika; također, prema istoj teoriji, rastezljivost vremena je vrlo individualnog karaktera, odnosno, ako neki vremenski sistem, (ili objekat), posmatramo u odnosu na drugi vremenski sistem, tada vrijeme, (zbog unutrašnjih faktora svakog sistema na osob), "ne teče" istom brzinom. Rastezljivost vremena nekog sistema je puno ovisna od brzine kretanja sistema koji se posmatra. To podrazumjeva da bi vrijeme nekog sistema mogli definisati kao ukupnu sumu svih brzina kretanja u tom istom vremenskom sistemu (objektu).

Posmatrajmo naš kosmos kao jedan prolazni vremenski sistem (ili objekat), a beskonačni prostor kao drugi neprolazni vremenski sistem (ili objekat); Odnosno, pretpostavimo, da su rođenje život i smrt našeg kosmosa jedna vektorska vremenska linija (ili usmjereni vremenski sistem koji ima vektorski vremenski pravac: od svog nastanka preko života do nestanka kosmosa) ...

... uz to posmatrajmo drugi vremenski sistem tj. beskonačni protok vremena (ili vječnost), kao drugu, ( ili ne vektorsku), vremensku liniju tj. liniju koja nema ni rođenje ni smrt već samo vječni život ...

... Ako oba vremenska sistema stavimo u jednu vremensku cjelinu ...

... tada vječnom obliku postojanja vremena dajemo smjer i početak u isto vrijeme ...

Ako bi dali određeni matematički broj našem kosmosu i pri tome kosmos nazvali broj 1 ...

... tada je ono što je prije jedan (t - < 1) prošlost ili vrijeme prije nastanka kosmosa; Pri čemu je vrijednost (t + = 1) kompletan kosmički život od nastanka do njegovog nestanka, a ono što je poslije broja 1 (t > 1) je vrijeme koje se broji od nestanka kosmosa (odnosno vječnost iza kosmičkog nestanka). Drugačije rečeno (t -) je najdalja moguća prošlost kosmosa dok je (t +) vrijeme nestanka kosmosa. Između njih je vremenski interval od (t 0 = 1 s) koja je jednak odnosno dobijamo jednakost prema kojoj je jedinično vrijeme (t 0) ...

Ako čitav kosmički život sabijemo u jedan vremenski momenat dobijamo jedan kosmički vremenski impuls ili jedan kosmički kvant.

Naziv kosmički kvant najbolje odgovara ovom opisu ukupnog kosmičkog vremena jer kosmos u tom obliku kvantnog postojanja u isto vrijeme i postoji i ne postoji (naravno, u odnosu na veličinu beskonačnosti).