Definicija uniona

Jedinična definicija uniona je ...

... ostale unionske (ili jedinične) definicije ...

Kvadrat jediničnog vremena je proizvod dva krajnja vremena.

Jedinično ili unionsko vrijeme računamo prema jednakosti ...

Kvadrat jedinične brzine svjetlosti je proizvod dvije krajnje brzine svjetlosti .

Jediničnu ili unionsku brzinu svjetlosti računamo prema jednakosti ...

Kvadrat jedinične tvrdoće prostora je proizvod dvije krajnje tvrdoće prostora.

Jediničnu ili unionsku tvrdoću prostora računamo prema jednakosti ...

Kvadrat jediničnog intenziteta svjetlosti je proizvod dva krajnja intenziteta svjetlosti.

Jedinični ili unionski intenzitet svjetlosti računamo prema jednakosti ...

Kvadrat jedinične mase je proizvod dvije krajnje mase prostora.

Jediničnu ili unionsku masu računamo prema jednakosti ...

Proširena jedinična definicija uniona je ...