Programi i lendes

 

INFORMACION MBI LENDEN

 

Synimi

Lenda e “Biznesit Nderkombetar” zhvillohet ne vitin e IV ne degen e Biznesit si lende me zgjedhje dhe synon te trajtoje mundesite dhe sfidat me te cilat  perballen sot menaxheret nderkombetar.

Rendesia

Mundesite dhe sfidat qe hasin sot manaxheret nderkombetar jane me te medha dhe te larmishme se me pare.

Rendesia e nje lende te tille rritet me nje mjedis mjafte dinamik ku ndryshimet ekonomike, politike, juridike dhe sociale ne dhjetevjecarin e fundit jane te shumta.

Ndryshimet ekonomike, politike dhe sociale qe kane ndodhur ne dhjetevjecarin e fundit kane komplikuar mjaft terrenin e biznesit nderkombetar.

Objektivat

Lenda si literature baze ka librin e Biznesit Nderkombetar, Prof.Dr.Ilia Kristo, Fakulteti Ekonomik,Universiteti i Tiranes si dhe leksionet e pergatitura nga lektori i lendes:

Nepermjet lendes se biznesit nderkombetar synohet te paisen studentet me njohuri per njohjen dhe operimin e bizneseve shqiptare ne aspektin nderkombetar si dhe te punesimit te studenteve te ekonomise ne kompani nderkombetare te cilat operojne ne vendin tone.

 • Teksti eshte organizuar ne tre pjese:

Se pari. Hyrje ne biznesin nderkombetar e cila e prezanton lexuesin me domosdoshmerine e biznesit nderkombetar dhe teorite e tregetise dhe te investimeve nderkombetare.

Se dyti.Institucionet dhe mjedisi nderkombetar i biznesit nderkombetar i cili perqendrohet ne ceshtjet kulturore dhe te mjedisit dhe prezanton rolin e institucioneve kryesore nderkombetare te biznesit dhe te tregetise nderkombetare.

Se treti. Trajtohen operacionet e biznesit nderkombetar dhe te manaxhimit nderkombetar te faktoreve te prodhimit, kapitalit, teknollogjise dhe burimeve njerezore

 • Leksionet e pergatitura nga lektori i lendes  trajtojne probleme si: sjellja e

kurseve te kembimit, administrimi i rrezikut te tyre, financimi i tregetise nderkombetare, tregjet financiar nderkombetar  si dhe per disa specifika te vendit tone.

Vleresimi i lendes:

 1. Testi 1   (Java 4)
 2. Testi 2   ( Java 7)
 3. Testi 3   (Java 10)
 4. Detyra shtepie
  1. Zgjedhja e temes dhe struktura (java 2)
  2. Materiali ne Microsoft Word (java e  6)
  3. Materiali ne Microsoft PowerPoint (java 9)
  4. Prezantimi (javet 11, 12)
  5. Vleresimi i detyres 10 pike (b), 5(c), 5 (d)

Standarte per detyren:

              ·            Dergimi i temes se detyres, materialit ne  Word dhe Powerpoint do te realizohet me email. Adresa e email ku do te dergohen materialet behet publike ne oren e leksionit. Dergimi 

                      jashte afateve nuk do te merret ne konsiderate.

            ·            Kushtet e detyres se Microsoft Word

         1.        Shkrimi: Times New Roman, shkrimi 12,distanca 1,5,formati A4 me konfigurim lart 2,5 cm, poshte 2,5cm, majtas 4cm, djathtas 2cm.

                                         2.       Titulli: Times New Roman, 14, Bold,

                                         3.       Footnote: Te vendoset ne fund te faqes me Footnote burimi i informacionit

                                         4.       Literatura: Ne fund te vendoset literatura.

·               Forma e prezantimit te literatures: emer, mbiemer i autorit, libri ose artikulli, titulli, faqe.

       ·         Adresat e internetit te shfrytezuara te grupohen ne nje grup me vete tek literatura.

          5.       Madhesia e materialit: Rekomandohet qe materialit te permbaje 2500 deri ne 4000 fjale

          6.       Struktura e detyres: Per strukturen e temes rekomandohet: Abstrakt, Hyrje, I-Ceshtja e pare, II-Ceshtja e dyte, III-Ceshtja e trete, IV-Rekomandime

7.       Rekomandohet te mbahen ne konsiderate te gjithe elementet te cilet burojne nga ligji i Arsimit te Larte te RSH; statuti,  rregullorja dhe kodi i etikes se Universitetit “Ismail Qemali” te Vlores.


                                                                           ·            Detyra ne Microsoft PowerPoint

                                                                            ·         Materiali duhet te perfshije 15-20 slide

                                                                            ·         Studentit do ti jepet koha normale per te prezantuar punimin.

                                                                            ·         Ne slide e pare te vendoset: tema e detyres, emri dhe mbiemri i studentit

                                                                            ·         Rekomandohet qe te mos teprohet me animacione.

 


TEMAT:

 

TEMA 1   DOMOSDOSHMERIA E BIZNESIT NDERKOMBETAR

      1.1   Objekti i studimit te biznesit nderkombetar

      1.2   Pse angazhohen firmat ne biznesin nderkombetar

      1.3   Faktoret e rritjes se biznesit nderkombetar ne kohen e sonteme

      1.4   Rruget e angazhimit ne biznesin nderkombetar

      1.5   Ndikimet e jashtme ne biznesin nderkombetar

      1.6   Globalizimi i tregjeve dhe i produkteve

 

 

TEMA 2  TEORITE E TREGETISE DHE TE INVESTIMEVE DHE

                BIZNESI NDERKOMBTAR

2.1 Teorite e tregetise nderkombetare

2.2 Tregetia nderkombetare dhe biznesi nderkombetar

2.3 Zhvillime te teorise klasike te tregetise dhe ndikimi ne biznesin e nje vendi

2.4  Teorite alternative te tregetise dhe biznesi nderkombetar

2.5 Teorite e investimeve nderkombetare dhe biznesi nderkombetar

2.6 Zgjerime te terorise klasie te investimeve nderkombetare dhe biznesi nderkombetar

 

 

TEMA 3  POLITIKAT E TREGETISE DHE INVESTIMEVE NDERKOMBETARE

3.1 Shkaqet dhe synimet e politikave te tregetise dhe te investimeve

3.2 Zhvillimet globale pavitit 1945

3.3  Ndryshimet ne mjedisin politik global dhe politikat e tregetise dhe te investimeve

3.4 Politikat e ndryshimit te mjedisit te tregetise dhe investimeve nderkombetare

 

 

TEMA 4   INTEGRIMI EKONOMIK MIDIS VENDEVE

4.1 Nivelet e integrimit ekonomik

4.2 Argumente mbi integrimin ekonomik

4.3 Komuniteti Europian

4.4 Aleanca te tjera ekonomike

4.5 Konteksi i ri nderkombetar dhe integrimi ekonomik

4.6 Integrimi ekonomik dhe biznesi nderkombetar

 

TEMA 5   BILANCI I PAGESAVE DHE BIZNESI NDERKOMBETAR

5.1 Llogarite financiare dhe bilanci i pagesave

5.2 Natyra e bilancit te pagesave

5.3 Llogarite e bilancit te pagesave

5.4 Ç’ekulibrat e bilancit te pagesave

5.5 Biznesi nderkombetar dhe bilanci i pagesave

 

TEMA 6 MJEDISI  KULTUROR NDERKOMBETAR

6.1 Elementet e kultures

6.2 Permasat kulturore dhe te sjelljes

6.3 Kultura dhe biznesi nderkombetar

 

TEMA 7  MJEDISI POLITIKO-LIGJOR DHE BIZNESI NDERKOMBETAR

7.1 Politikat dhe ligjet

7.2 Embargot dhe sanksionet

7.3 Rregullimi i sjelljes se biznesit nderkombetar

7.4 Mjedisi politik dhe ligjor i vendit mik

7.5 Mjedisi politik dhe ligjor nderkombetar

 

TEMA 8 TREGJET FINANCIARE NDERKOMBETARE

8.1 Tregu i kembimeve valutore

8.2 Tregjet spot dhe forward

8.3 Zhvillimet ne tregun e valutes

8.4 Faktoret ekonomik qe ndikojne kurset e kembimit

8.5 Eurotregjet

8.6 Banking nderkombetar

 

 

TEMA 9   SISTEMI MONETAR NDERKOMBETAR

9.1 Zhvillimi i sistemit monetary nderkombetar

9.2 Reforma e sistemit monetary nderkombetar

 

TEMA 10   OPERACIONET FILLESTARE TE BIZNESIT NDERKOMBETAR

10.1 Roli i drejtimit ne nderkombetarizimin e firmes

10.2 Motivet e te shkuarit jashte vendit per biznes

10.3 Strategjite alternative te hyrjes

10.4 Permbajtja dhe problemet e nderkombetarizimit

10.5 Ndermjetesit nderkombetar

10.6 Lehtesuesit nderkombetar

 

TEMA 11  OPERACIONE TE AVANCUARA TE BIZNESIT NDERKOMBETAR

11.1 Korporatat shumekombeshe

11.2 Investimet e drejtperdrejta te huaja

11.3 Efektet e IDH-ve ne vendin prites

11.4 Efektet e IDH-ve ne vendin mik

11.5 Transferimi i teknollogjise

11.6 Menyrat e operimit te korporatave shumekombeshe

 

TEMA 12  TREGTIA ME KOMPENSIM

12.1 Faktoret dhe shkaqet qe percaktojne tregtine me kompensim

12.2 Llojet e tregetise me kompensim

12.3 Qendrimi zyrtar ndaj tregetise me kompensim

12.4 Pikepamjet e qeverive te huaja

12.5 Qendrimi i organizmave nderkombetar

12.6 Qendrimi i korporatave

12.7 Shfaqja e ndermjetesve te rinj

 

TEMA 13  DREJTIMI FINANCIAR NDERKOMBETAR

13.1 Drejtimi i rrezikut te kurseve te kembimit

13.2 Politikat e kapitalit qarkullues

13.3 Financimi i tregetise nderkombetare

13.4 Buxhetimi i kapitalit nderkombetar

13.5 Ndikimet ne biznesin nderkombetar

13.6 Financimi i investimeve nderkombetare

 

TEMA 14 KONTABILITETI DHE TAKSIMI NDERKOMBETAR

14.1 Diferencat ne funksionet kontabel ndermjet vendeve

14.2 Harmonizimi i sistemeve te ndryshme kontabel

14.3 Kontabiliteti i firmave nderkombetare

14.4  Taksimi nderkombetar

14.5  Taksimi i te ardhurave nga jashte vendit

14.6  Marreveshje mbi taksat

14.7  Cmimi i transferimit

14.8 Taksa “HAVENS”

 

TEMA 15  DREJTIMI  NDERKOMBETAR I BURIMEVE NJEREZORE

15.1 Drejtimi i menaxhereve nderkombetar

15.2 Kriteret e perzgjedhjes se punonjesve qe do te punojne jashte vendit

15.3 Perzgjedhja dhe orientimi i menaxhereve

15.4 Kompensimi i menaxhereve jashte vendit

15.5 Menaxhimi i punetoreve

15.6 Permiresimi i cilesise se kushteve te punes

15.7 Politikat nderkombetare te burimeve njerezore

 

TEMA 16  SJELLJA E KURSEVE TE KEMBIMIT

1.Ndikimi i shtetit mbi kurset e kembimit.

2.Arbitrazhi nderkombetar dhe barazia e normave te interesit

3.Raportet ndermjet inflacionit,normave te interesit dhe kurseve te kembimit

 

TEMA 17 ADMINISTRIMI I REZIKUT TE KURSEVE

1.Parashikimi i kurseve te kembimit

2.Matja e eksportit ndaj luhatjeve te kurseve te kembimit

3.Administrimi i eksportimit te transaksionit

4.Administrimi i ekspozimit ekonomik dhe ekspozimit te konvertimit.

 

TEMA 18 FINANCIMI I TREGETISE NDERKOMBETARE

1.Metoda e pageses per tregetine nderkombetare

2.Metoda e financimit te tregetise

3.Rast studimi:problemi Nike

4.Agjensite qe motivojne tregetine nderkombetare.

 

TEMA 19  SPECIFIKA TE SHQIPERISE

1.Financimi i eksporteve dhe modelet e pershtatshme per Shqiperine

2.Promovimi i tregetise,factor kyc ne zhvillimin e sektorit privat

3.Agjensia per nxitjen e eksporteve ANE

 

TEMA 20. TREGJET FINANCIARE NDERKOMBETARE

1.Qellimi i perdorimit te tregjeve financiar nderkombetar

2.Tregjet e huaja Valutore

3.Tregu i Euromonedhave,Eurokredise,Euroobligacioneve

4.Tregjet nderkombetar te aksioneve

 

21.RASTE  STUDIMI

 

§         Biznesi nderkombetar nje dukuri mbareboterore

§         Nje pije e lehte universale

§          Nese nuk e mposhtni nje firme,blijeni ate

§         Shfaqja e tregut global te industries se telekomunikimit

§         Procter&Gamble ne Japoni

§         Perfitimet nga tregtia nderkombetare: Gana dhe Korea e Jugut

§         A eshte e lire tregtia e lire

§         Rritja e Nokias finlandeze

§         Strategjite e eksportit tek 3M

§         Downey’s Soup

§         A ka kosto tregtia e lire nderkombetare

§         Strategjia  globale e inevestimeve e “Elctrolux”

§         Privatizimi  i ndermarrjeve te perbashketa ne Shqiperi

§         Investimet direkte te huaja ne industrine e naftes ne Venezuele

§         Peruja paguan borxhet me produkte

§         Mundesite e biznesit te vogel per Countertrade

§         Menaxhimi  global i thesarit te “Procter&Gamble”

§         Cmimet e transferimit ne USA dhe Japoni

§         Si mbrohet “Black&Decker” kunder  eksporzimit ekonomik

§         Pershtatja me standartet nderkombetare kontabel ne Gjermani

§         Shembuj te pasojave te standarteve te ndryshme te kontabilitetit

§         Menaxhimi i punonjesve tek “Shell International Petrolium”

§         Programi  i riatdhesimit i “Monsantos”

§         Lokacioni i CANSO ne Amsterdam

LITERATURA:

 • Biznesi Nderkombetar, Prof.Dr. Ilia Kristo , Tirane  2006 (per temat 1-15,21)
 • Cikli i leksioneve, Dr. Ilirjan Lipi, Universiteti i Vlores, 2007 (16,17,18,19,20)

 

Comments