Person ana sayfa
Right click for SmartMenu shortcuts

  ANA SAYFA  l  BİYOLOJİ  l  BİYOLOGLAR  l  İLLER VE TÜRLER  l  LİNKLER  l  İLETİŞİM     

Person ANA SAYFA
Right click for SmartMenu shortcuts

Haberler

Wikipedia

Biyologlarla
Sohbet

Burslar

Avrupa Birliği
Temel Haklar

Sözlükler

OYUN................
       - Go -

 

 


  2008'de BİYOLOGLAR ODASI resmen faaliyete...

Meslek odaları, belli bir mesleğe mensup olan kişilerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını

korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunan kuruluşlardır.
 

Odaların bir araya gelmesi ile kurulan birlikler, uzmanlık kollarına ayırmak ve her kol için bir oda kurulmasına karar vermek; uzmanlığa mensup meslek mensuplarını bir odanın bünyesinde toplamak; meslek ve çıkarlarıyla ilgili işlerde resmi
makamlarla işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve tekliflerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı, normları, fenni şartnameleri incelemek ve bunlar hakkındaki görüş ve düşünceleri ilgililere bildirmek gibi işlevleri yerine getirmek üzere kurulmuştur.

Meslek Odaları Türkiye'de sivil toplumun gelişmesinde önemli rol oynayan kuruluşlardır. Bununla birlikte, 'kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu' olarak kabul edilirler ve kanunla kurulurlar.

BİYOLOGLAR ODASI kurulması için biraraya gelelim. Başka işler yapacağımıza Biyolog olarak çalışalım.

2008'de BİYOLOGLAR ODASI resmen faaliyete...

Biyologlar Odası

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 135 inci maddesinin verdiği hak ve teşvikten yola çıkarak, Biyologların görev alanları, yetki ve sorumlulukları ile Türkiye Biyolog Odaları çalışmalarına başlaması için destek verelim.

BİYOLOGLARIN, GÖREV ALANLARI, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Biyolog unvanını taşıyan kişilerin mesleği ile ilgili hizmetlerinin çağdaş ölçülere uygun şekilde düzenlenmesine, Biyolog odalarını kurulmasına, işleyişine ve etkinliklerine ilişkin usul ve esasları düzenlenmesi, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında çalışan biyologlar ile gerçek ve tüzel kişileri kapsar

Tanımlar

Bakanlık; ilgili Devlet Bakanlığını,
Biyolog: tarif edilen ve üniversitelerin en az 4 yıllık biyoloji lisans eğitimi ile mezun olmuş ve biyolog diplomasına sahip olan kişiyi,
Oda: Biyolog Odalarını,

Biyolog Unvanının Kazınılması,
Görev,Yetki ve sorumluluklar
Biyolog Unvanının Kazanılması

yararlanabilmek için;
Türkiye hudutları dahilinde üniversitelerin en az 4 yıllık biyoloji bölümlerinden lisans diploması ile mezun olup biyolog unvanına hak kazanmak,
Yurt dışında yaptığı biyoloji öğreniminin denkliği

zoolog,botanikçi,tabiyeci gibi adlar altında mezun olup biyolog kadrosu alanların hakları

Görev,Yetki ve Sorumluluklar:
Görev

Genel, katma ve özel bütçeli idarelerle, yerel yönetimler ve bunlara bağlı idare, müessese ve teşekküllerde ve İktisâdi Devlet Teşekküllerinde ve sermayesinin yarısından fazlası devlete ait kurum ve kuruluşlar ile özel ve tüzel kişiler tarafından kurulan kurum, kuruluşlar ve laboratuarlarda görev yaparlar. Biyologlar mesai saatleri dışında tasdik, kontrol ve muamelesi kendisine veya bağlı olduğu daireye ait olmamak üzere her türlü faaliyette bulunabilirler

Yetki

Biyologlar mesleki lisans veya ihtisas sahaları dahilinde olmak üzere canlı sistemlerle doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili her türlü konuda ve çalışma sahalarında araştırma, tanı, ıslah,verimlilik, yetiştirme, inceleme, üretim, kontrol, koruma yapma ve çalışma alanlarına giren konularda keşif, plan ve projeler hazırlamaya, tatbik etmeye, bütün bu sahalarda gerekli muayene, ekspertiz, bilirkişi işlerini görmeye, raporlar tanzim etmeye, biyolojik danışmanlığa , Çevresel Etki Değerlendirme büroları ve laboratuarları açmaya, işletmeler kurmaya ve idare etmeye ve bunların mesul müdürlüğünü yapmaya yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uymak koşulu ile yetkilidir.

Sorumluluk ve çalışma alanları

Biyologlar;
Canlı sistemle ilgili, araştırma, değerlendirme, üretim, verimlilik, koruma kontrol, planlama, tanıtma, projelendirme, teknoloji transferi gibi alanlarda,
Çevre Biyolojisi, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Ekolojik planlama ve Ekosistemin,sulak alanların, korunması ile ilgili alanlarda,
Kara,deniz ve havada kirliliğinin belirlenmesi,önlenmesi,ara
ştırılması,değerlendirilmesi vb. alanlarda,
Kamu ve özel sektöre ait sağlık kurumlarında alanları ile ilgili temel tıp bilimlerinde ve ilgili alanlarında,
Biyoteknoloji, Hidrobiyoloji, Biyolojik Mücadele, Genetik, Genetik kaynakların korunması,organik üretim ve diğer tüm uygulamalı biyoloji alanlarında,
Yerel yönetimlerde, şehir ve bölge planlamalarında, turizm işletmelerinde, sanayi kuruluşlarında eko turizm yönetimi, çevre koruma, ekolojik değerlendirme ve Mağara ekosistemi alanlarında,
Kriminoloji Laboratuarlarında ve Adli Tıpta lisans ve uzmanlık alanlarına giren konularda
Biyolojik ürünlerle ilgili standartların belirlenmesi, üretilmesi, pazarlanması,depolanması alanlarında,
Gümrüklerden ithal ve ihraç edilen canlı numunelerin ülkemizin doğal ve yaban hayatı üzerindeki etkilerinin araştırılması, zararlı türlerin yurdumuza sokulmasının engellenmesi, ithal ve ihraç edilmesi yasak olanların belirlenmesi ve endemik türlerin tespit edilmesi alanlarında,
Biyomedikal çalışma, fermantasyon, ilaç ve ham maddelerin, kozmetik ürünlerin üretimi, kalite kontrollerinin yapılması ve değerlendirilmesi alanlarında,
Vektör biyolojisi ve kontrolü alanlarında,
Nükleer tesis ve santrallerde, yapay ve doğal Radyasyonun canlı sistemler üzerindeki etkisi,Radyasyon Biyolojisi ve ekolojisi alanlarında,
Egzotik tür işletmeciliği alanında,
Deney hayvanları yetiştirme ve Deneysel Araştırma Merkezlerinde,
Toprak, su, hava, gıda kontrol, gıda güvenliği ve beslenme alışkanlıklarının araştırılması alanlarında,
Uygulamalı Tarım ve Ormancılıkta konuları ile ilgili alanlarda,
İş ve İşçi Sağlığı kontrol laboratuarlarında,
Biyoloji eğitimi ve öğretim programlarının hazırlanması ve uygulanması alanlarında,
Biyolojik zenginliklerimizle ilgili fauna ve floranın tespiti, araştırılması,Yaban Hayatı, Milli Park Yönetimi, Doğa Tarihi Müzelerinin oluşturulması, Milli Parklar, Hayvanat Bahçeleri, Arboretrumlar,Herbaryumların, Tabiat Parklarının, Özel Çevre Koruma Bölgelerinin,Tabiatı Koruma Alanların kurulması,belirlenmesi,Sulak Alanların, Tabiat Anıtları ve Kültür Varlıklarının Korunması, Yaban Hayatın Korunması, yerleştirilmesi, üretilmesi, ve paleontoloji alanlarında,
Su ürünleri yetiştiriciliği, üretilmesi ve işletilmesi,pazarlanması alanlarında,
Beşeri hastalıkların epidemiolojisi ile ilgili alanlarında,
Limnoloji,Oşinografi ve Deniz Biyolojisi alanlarında,
Yabani türlerin ve gen kaynaklarımızın,tür populasyonlarımızın korunması, üretilmesi ve işletilmesi alanlarında,
Yukarıda tarif edilen alanlarda çalışan biyologlar meslekleri ile ilgili diğer konularda da araştırmacı, bilirkişi, müfettiş,teknik eleman ve danışman olarak gözlem, inceleme, araştırma, teşhis ve tespitler, değerlendirmeler yaparak rapor düzenler, onaylarlar ve sorumluluk yüklenirler.
Özellik arz eden alanlarda yetişme ve yetkilendirme
Madde 8- Özellik arzeden birim ve alanlar için gerekli olan bilgi ve becerileri özel bir eğitim ile kazanarak yetki belgesi alan biyologlar, yetki aldıkları konularla ilgili olarak kurumlarda ve serbest çalışma alanlarında uygulama yapmaya yetkilidirler. Yetki belgesine sahip olmayan biyologlar bu alan ve birimlerde çalışamaz ve çalıştırılamazlar.
Lisans ve Uzmanlık Alanına Göre Görev ve Yetkiler
Madde 9- Madde 7 de belirtilen alanlarda, alanları ile ilgili olarak Lisans,Yüksek lisans, Doktora ve ilgili yasalarla uzmanlık almak koşuluyla, mesleki kurs ve yeterlilik belgeleri alarak laboratuar, araştırma, analiz, kontrol merkezi, veya işletme açar, yönetir, sorumluluk alırlar
Madde 10- Biyologlara görev yaptıkları kurum ve kuruluşlarda bu kanun ve diğer ilgili mevzuatlarda belirtilen görev yetki ve sorumlulukları kapsamında olmayan hiçbir görev yaptırılamaz


Meslekte Yeterlilik,
Hizmetlerin Yönetimi ve Serbest Çalışma
Meslekte Yeterliliğin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi

Biyologlar yeni teknolojik gelişmeleri, metotları, yöntemleri takip etmek amacıyla belli bir süre için geliştirme eğitimine tabi tutulurlar.
Geliştirme eğitiminin sıklığı,koşulları ve yürütülmesi ile ilgili usul ve esaslar Biyologlar Birliği tarafından ilgili kurumlardan görüş alarak çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Biyologlar Danışma Kurulu

Biyologların hizmetlerindeki kaliteyi yükseltmek amacıyla eğitimi programlarının geliştirilmesi, uygulanması,çalışma sonuçlarının izlenmesi ve yönlendirilmesi ile ilgili çalışmalar için bir biyologlar danışma kurulu oluşturulur,
Biyologlar danışma kurulu; ülkemizin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelerde,standartlarda ve AB uyum çalışmalarında çalışma alanına giren biyolojik sorunlarda çözüm önerir, proje, yasa yönetmelik ve tüzük hazırlama çalışmalarına katılır.
Biyologlar Danışma Kurulunun kuruluş,çalışma ve seçilme yöntemleri ilgili devlet bakanlığının görüşü alınarak belirlenir.

Serbest Çalışma

Biyologlar bu kanun ve diğer ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerle kendilerine yetki verilen alanlarda serbest çalışabilirler.

Biyologların açmak istedikleri işyerleriyle ilgili çalışma izni vermek, bu kanun ve diğer mevzuatlar kapsamında denetlemek Oda ilgili bakanlıkların yetki ve sorumluluğundadır.

Serbest çalışan biyologların faaliyetlerine göre işyerinin sahip olması gereken zorunlu ekipman ile bunlara ait standartlar denetim ve yapılacak işlemlerin usul ve esasları ile düzenlenir.
Serbest çalışma konusunda bu kanun ve diğer ilgili mevzuattaki gerekleri yerine getirmeyenler hakkında verilecek kapatma kararı Birliğin teklifiyle valilik tarafından uygulanır ve ilgililer hakkında savcılıklarca dava açılmak üzere suç duyurusunda bulunulur.
2008'de BİYOLOGLAR ODASI resmen faaliyete...

Duyuru