مرزهای ایران زمین

 TODAY 

لطفا برای حمایت از سایت کلیک کنید

اسناد تاریخی سرزمینهای ایران در گذر زمان

نقشه های منتشر شده از ایران در نشریات , کتابهای خاورشناسان و دانشگاهای جهان که بر مالکیت ایران بر بخشهای زیادی از منطقه تاکید میکند :

مرزهای جغرافیایی ایران بزرگ در طول تاریخ سالهای تقریبی از حکومتهای ایران توضیحات نقشه
Iran-plateau_Balocistan-Turkeykurdistan-IraqKurdistan-Azerbaijan-Tajikistan-Turkmenistan-Uzbekistan-Armenia-Georgia-Afghanistan-Daghistan نقشه فلات ایران بزرگ

مناطق طبیعی ایران بزرگ : ارمنستان - آذربایجان - کردستان ترکیه و کردستان عراق - بلوچستان پاکستان - تاجیکستان - جنوب ازبکستان و افغانستان

نقشه گستره جغرافیایی فلات ایران زمین
GreatIran-Afghanistan-Pakistan-Tajikistan-Uzbekistan-Turkmenistan-Azerbaijan-Armenia-TurkeyKurdistan-IraqKurdistan-GeorgiaMap --- نقشه گستره ایران بزرگ در طول تاریخ
در حدود  650 پیش از میلاد

امپراتوری ایرانی ماد . پیش از ظهور هخامنشیان

امپراطوری مادهای ایران - ایران بزرگ پیش از هخامنشیان در حدود  600 پیش از میلاد

امپراتوری ماد ایران در اوج قدرت , مادها یکی از تیره های کهن ایرانی هستند که دو بخش می شوند ماد خرد یا کوچک , ماد بزرگ . ماد بزرگ نژاد آریایی ایران است که در عراق پیش از اسلام ایرانیان آنجا زندگی میکرده اند و شامل کردها و فارسها می شده است . ماد خرد یا کوچک شامل آران و شیروان و قفقاز و ارمنستان و آذربایجان می شود

IRAN MAP در حدود  600 پیش از میلاد

ایران , مرزهای بنفش پارتهای آریایی ایران ( خراسان بزرگ شامل خراسان کنونی , افغانستان , پاکستان , ازبکستان , تاجیکستان , قزاقستان )  , مرزهای زرد پارسهای آریایی ایران (  پارسه , کرمان , سیستان و بلوچستان , خوزستان ) , مرزهای سبز مادهای آریایی ایران( کردستان ترکیه , کردستان ایران , کردستان , سوریه , آذربایجان , جمهوری جعلی آذربایجان یا آران , ارمنستان , ترکیه , عراق و . . . ) که با متحد شدن و تشکیل یک حکومت واحد بزرگ ترین امپراتوری تاریخ پیش از اسلام را شکل دادند

نقشه شاهنشاهی هخامنشیان اتحاد سه تیره آریایی ایران زمین سال 540 پیش از میلاد به بعد

نقشه امپراتوری کوروش بزرگ و داریوش بزرگ در ایران

امپراتوری ایران بزرگ  سالهای 560 تا 522 پیش از میلاد مسیح

نقشه امپراتوری ایران در زمان کوروش بزرگ و فرزندش کمبوجیه  

IRANIAN EMPIRE MAP - THE GREAT IRAN MAP - PARTHIAN EMPIRE - PERSIAN EMPIRE - MEDIAN EMPIRE = THE GREAT IRAN کوروش بزرگ شاه شاهان 559 تا 528 ق م

نقشه ایران باستان قبل از به پادشاهی رسیدن داریوش بزرگ هخامنشی

PERSIAN GULF - دریای پارس و امپراتوری ایران بزرگ کوروش بزرگ شاه شاهان 559 تا 528 ق م

نقشه سرزمینهای امپراتوری ایران بزرک در زمان کوروش کبیر

WE HAVE NOT ARABIAN GULF - الخلیج العربی وجود ندارد 490 ق م

نقشه ایران باستان در زمان داریوش بزرگ با در نظر گرفتن کنترل ایران بر سواحل عربستان 

داریوش بزرگ شاه شاهان 522 تا 486 ق م

امپراتوری ایران بزرگ در زمان داریوش کبیر و فرزندش خشیارشاه  به نقل از هرودوت یونانی

XERXES EMPIRE - IRAN EMPIRE خشیارشا یا خشایارشاه 486 تا 465 ق م

نقشه لشگر کشی بزرگ تاریخ توسط ایرانیان به خاک اروپا در زمان شاهنشاهی خشایارشا

ROYAL ROAD - جاده شاهی در ایران بزرگ - جاده بین المللی آن روزگار خاورمیانه داریوش بزرگ شاه شاهان 522 تا 486 ق م نقشه راه شاهی ایران در خاورمیانه که توسط داریوش بزرگ پایه گذاری شد . این راه از راهای مشهور جهان باستان است که از دیدگاه تجاری , نظامی  و کشوری از مهم ترین راههای جهان باستان است که توسط داریوش بزرگ هخامنشی بنا گشت  
TEMPLATE IRANIAN - آتشکده های فلات ایران بزرگ موقعیت جغرافیایی آتشکده های فلات ایران

موقعیت شماتیک از آتشکده های امپراطوری ایران در زمانهای هخامنشیان و پارتیان و ساسانیان

ARIANA EMPIRE - امپراتوری آریایی ها ایران زمین کوروش بزرگ شاه شاهان 559 تا 528 ق م

نقشه متحد شدن سه تیره کهن ایرانی آریایی پارت و پارس و ماد و تشکیل امپراطوری هخامنشی 

CYRUS EMPIRE MAP کوروش بزرگ شاه شاهان 559 تا 528 ق م

نقشه سرزمینهای امپراتوری ایران از سال 559 تا 424 قبل از میلاد

DARIUSH EMPIRE MAP 520 - 420 ق م

نقشه امپراتوری ایران هخامنشی با رعایت حقوق هر کشور و احترام به ادیان آنان

559 - 330 ق م

متحد شدن تیره های آریایی پارس و پارت و ماد

Iran map Achaemenid نقشه ایران بزرگ در زمان هخامنشیان 465 تا 358 ایران بزرگ در زمان اردشیر یا ارتخشر اول و دوم هخامنشی
کوروش بزرگ شاه شاهان 559 تا 528 ق م

نقشه ایران باستان تا شاهنشاهی اردشیر درازدست هخامنشی

سالهای 250 قبل از میلاد تا اوایل میلاد مسیح

نقشه امپراتوری ایران در زمان شاهنشاهان پارتی

سالهای 100 پس از میلاد 

نقشه امپراتوری ایران در زمان شاهنشاهان پارتی

سالهای 100 پس از میلاد 

نقشه ایران در دوره پارتیان متشکل از مادها ( کردها و آذری ها ) پارتها و پارسها 

PARTHIAN EMPIRE MAP - نقشه امپراتوری پارتیان یا اشکانیان حدود سال 190 پس از میلاد

نقشه امپراتوری ایران در پایان سلسله پارتیان

نقشه امپراتوری ساسانی ایران  226 پس از میلاد تا 635 پس از میلاد

نقشه ایران در زمان ساسانیان

Sassanian Iran Empire Map نقشه ایران در زمان ساسانیان  226 پس از میلاد تا 635 پس از میلاد

نقشه ایران در زمان شاهنشاهی ساسانیان

Arabian Map - Armenia Map - Azerbaijan map - Azerbaycan Map - Georgia Map - Kurdistan Map - Afghanistan Map - Uzbekistan Map - Turkmenistan Map - Tajikistan Map Balochistan Pakistan Map - Bahrain Map - Qatar Map - Kuwait Map - The Great Iran Map نقشه ایران بزرگ شامل فلات ایران آذربایجان - کردستان - گرجستان - بلوچستان پاکستان - ارمنستان - داغستان - ازبکستان - تاجیکستان - ترکمنستان - بحرین - قطر - کویت گستره هزاران سالهای سرزمینهای ایرانی

گستره نفوذ فرهنگ و تمدن ايراني در منطقه

نقشه ایران در زمان سامانیان نقشه های پس از اسلام در حال پژوهش می باشد

نقشه ایران در زمان حکومت سامانیان پس از اسلام

Iran Map Mardavich نقشه ایران در زمان مرداویچ آل زیار 435 - 316 هجری قمری نقشه ایران در زمان آل زیار
نقشه های پس از اسلام در حال پژوهش می باشد نقشه های پس از اسلام در حال پژوهش می باشد
Greatiran=Afghanistan-Pakistan-Kurdistan-Azerbaijan-Armenia-Turkmenistan-Tajikistan-Uzbekistan-History-map حدود 400 هجری نقشه ایران پس از اسلام از دید مورخین عرب
نقشه های پس از اسلام در حال پژوهش می باشد نقشه های پس از اسلام در حال پژوهش می باشد
The great Iran map - The Great Kurdistan Map - Azerbaijan map - Tajikistan Map - Armenia Map - Georgia Map - Turkmenistan Map - Uzbekistan Map - Tajikistan Map - Pakistan Map - نقشه ایران بزرگ در زمان سلسله صفویه شامل کردستان بزرگ - پاکستان - افغانستان - تاجیکستان - ارمنستان - آذربایجان - ترکمستان سالهای ۴۵۵-۴۶۵هجری

ایران  در اوج قدرت سلجوقیان

The Great Kurdistan Map - Azerbaijan map - Armenia Map - Georgia Map - - نقشه ایران بزرگ شامل کردستان بزرگ - ارمنستان - آذربایجان نقشه های پس از اسلام در حال پژوهش می باشد

نقشه ایران پیش از حمله عثمانیان به ایران و اشغال شهرهای کرد نشین ایران و سپس تقسیم بین ترکیه و سوریه و عراق

اوایل حکومت صفویان موقعیت کردستان بزرگ ایران در ترکیه - سوریه و شمال عراق
The Great Kurdistan Map - Azerbaijan map - Tajikistan Map - Armenia Map - Georgia Map - Turkmenistan Map - Uzbekistan Map - Tajikistan Map - Pakistan Map - نقشه ایران بزرگ در زمان سلسله صفویه شامل کردستان بزرگ - پاکستان - افغانستان - تاجیکستان - ارمنستان - آذربایجان - ترکمستان 1039 خورشیدی ایران بزرگ در زمان سلسله قدرتمند صفویان
Kurdistan history map اشغال کردستان بزرگ ایران پس از صفوییان ایران بزرگ شامل افغانستان - پاکستان - کشمیر - بخشی از ترکمنستان - جنوب ازبکستان - تاجیکستان - بحرین
نقشه ایران در زمان نادر شاه افشار فرزند دلیر ایران نقشه های پس از اسلام در حال پژوهش می باشد نقشه ایران در روزگار نادر شاه بزرگ شامل همه اقوام و سرزمینهای  ایرانی : ترکمستان , جمهوری آذربایجان, ارمنستان , گرجستان , افغانستان , پاکستان , قطر , کویت , بحرین و . . .  موجود در موزه نادرشاه بزرگ
نقشه ایران تا پیش از حکومت ننگین قاجار نقشه های پس از اسلام در حال پژوهش می باشد

نقشه ایران پیش از حکومت ننگین  قاجار شامل سرزمینهای شمالی ایران , قفقاز

نقشه ایران در زمان قاجارها 1187 خورشیدی برابر با 1808 میلادی نقشه ایران در آغاز حکومت ننگین قاجار شامل بلوچستان پاکستان , افغانستان , جنوب ازبکستان و ترکمنستان , آذربایجان , ارمنستان , گرجستان

 

منطقه فلات ایران به دلیل موقعیت حساس و ژئوپولتیک و هچنین تمدن مشترک بین شهرها همیشه تحت کنترل ایران بوده است و بر آن با مهارت و فرهنگ و تمدن کهن خود مدیریت مینموده . اگر باردیگر چنین نکنیم و برای ملحق شدن شهرهای از دست رفته مان کوشش نکنیم هر آنچه بیگانگان در این 200-300 سال اخیر در پاره پاره کردن ایران کردند باردیگر نیز از سر خواهند گرفت . گویی اینکه ملت دیگر اجازه چنین فتنه های استعماری را نخواهند داد ولی بدون شک این سرمایه گذاری انگلستان و آمریکا و روسها باعث تفرقه و درگیری های داخلی میان خود ملت ایران می شود . پس هم اکنون بایستی کوشش را آغاز کنیم