ประโยชน์ของการลีลาศ

ประโยชน์ของการลีลาศ

1. ก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินใจ
2. ช่วยให้มีบุคลิกภาพด้านการเคลื่อนไหวสง่างามขึ้น
3. ช่วยให้เป็นคนกล้าแสดงออก
4. ช่วยให้มีสัมพันธมิตรกว้างขวางขึ้น
5. ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งทางกายและใจ
6. ช่วยให้มีสมรรถภาพทางกายดีขึ้น
7. ช่วยสนองความต้องตามธรรมชาติของมนุษย์ ก่อให้เกิดความพึงพอใจ
8. ช่วยจรรโลงวัฒนธรรม
9. ช่วยให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
10. ช่วยส่งเสริมสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจ ทำให้ชีวิตยืนยาว
Comments