มาว่ากันด้วยเรื่องคำกริยา คำกริยาคืออะไร ทำหน้าที่อย่างไรในประโยค แบบฝึกหัดและเกมส์สนุกๆ เพื่อนำไปฝึก

โพสต์13 ต.ค. 2552 00:53โดยด.ญ.เจนจิรา ทรัพย์โภคา   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2553 02:45 ]

Verb -คำกริยา

คำกริยาที่จะนำมาใช้ในการเขียนประโยค มี 3 แบบด้วยกันคือ

1. Action Verb คือ คำกริยาที่บอกการกระทำของประธาน เช่น

    You walk.                 walk เป็น Action Verb บอกว่า คุณทำกริยาคือ เดิน

    

2. Linking Verb  คือ คำกริยาที่เชื่อมโยงกลับมาบอกเรื่องราวเกี่ยวกับประธาน  เช่น

     That soup tastes good.    

      tastes เป็น Linking Verb เชื่อมโยง good ไปยังประธานคือ That soup

   กริยาต่อไปนี้เป็น Linking Verb

      verb be [am, is, are, was, were, has been, are being, might have been, etc.], become, and seem.

    กริยาต่อไปนี้ บางครั้งก็เป็น Linking Verb บางครั้งเป็น Action Verb

        appear, feel, grow, look, prove, remain, smell, sound, taste, and turn.

3. Helping Verb คือ กริยาช่วย จะอยู่ ข้างหน้า Action Verb หรือ Linking Verb เพื่อบอกเวลา การคาดหวัง บอก Voice (ถูกกระทำ) เช่น

     Jim is going to Florida.   is เป็น Helping Verb แสดง tense

      She can do everything.  can เป็น Helping Verb แสดง ความสามารถ

เนื้อหา เหมาะสำหรับนักเรียน ระดับชั้น ป.4-ม.1 

สาระที่ ๒  ภาษาและวัฒนธรรม

มาตรฐาน ต .   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม   

 ตัวชี้วัด ม. 1/1       บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

 คำถามนำสู่การอภิปรายชั้นเรียน

1. What is verb?

2. Everybody listens, gives me examples of  verb, one tells me one verb. OK.Start!

 ขั้นตอนการสอน 

1. ถามคำถามนำเข้าสู่บทเรียน

2. ทำ Pre test   

  Directions: Write the words “verb” next to each action verb.

Write the word “noun” next to each noun.

1. swims _____________

2. thinks _____________

3. sneezes _____________

4. clock _____________

5. tooth _____________

6. drives _____________

7. takes _____________

8. basketball _________

9. plays _____________

10. relaxes _____________

11. grass _____________

12. game _____________

13. writes _____________

14. house_____________

15. eat _____________

3. เปิด powerpoint แนะนำวิธีแยก Verb ออกจากประโยค     Download Powerpoint

4. สอนคำกริยาต่างๆ เพื่อให้นักเรียนรู้จักคำศัพท์ อาจให้นักเรียนแต่งประโยคทีละภาพก็ได้

     Verb 1       Verb 2     Verb 3     Verb 4    Verb 5

5. ทำแบบฝึกหัด

    Exercise

Name: ____________________________________________ 

 

Action Verbs

2. Linking Verb  คือ คำกริยาที่เชื่อมโยงกลับมาบอกเรื่องราวเกี่ยวกับประธาน  เช่น

     That soup tastes good.    

      tastes เป็น Linking Verb เชื่อมโยง good ไปยังประธานคือ That soup

   กริยาต่อไปนี้เป็น Linking Verb

      verb be [am, is, are, was, were, has been, are being, might have been, etc.], become, and seem.

    กริยาต่อไปนี้ บางครั้งก็เป็น Linking Verb บางครั้งเป็น Action Verb

        appear, feel, grow, look, prove, remain, smell, sound, taste, and turn.

3. Helping Verb คือ กริยาช่วย จะอยู่ ข้างหน้า Action Verb หรือ Linking Verb เพื่อบอกเวลา การคาดหวัง บอก Voice (ถูกกระทำ) เช่น

     Jim is going to Florida.   is เป็น Helping Verb แสดง tense

      She can do everything.  can เป็น Helping Verb แสดง ความสามารถ

เนื้อหา เหมาะสำหรับนักเรียน ระดับชั้น ป.4-ม.1 

สาระที่ ๒  ภาษาและวัฒนธรรม

มาตรฐาน ต .   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม   

 ตัวชี้วัด ม. 1/1       บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

 คำถามนำสู่การอภิปรายชั้นเรียน

1. What is verb?

2. Everybody listens, gives me examples of  verb, one tells me one verb. OK.Start!

 ขั้นตอนการสอน 

1. ถามคำถามนำเข้าสู่บทเรียน

2. ทำ Pre test   

  Directions: Write the words “verb” next to each action verb.

Write the word “noun” next to each noun.

1. swims _____________

2. thinks _____________

3. sneezes _____________

4. clock _____________

5. tooth _____________

6. drives _____________

7. takes _____________

8. basketball _________

9. plays _____________

10. relaxes _____________

11. grass _____________

12. game _____________

13. writes _____________

14. house_____________

15. eat _____________

3. เปิด powerpoint แนะนำวิธีแยก Verb ออกจากประโยค     Download Powerpoint

4. สอนคำกริยาต่างๆ เพื่อให้นักเรียนรู้จักคำศัพท์ อาจให้นักเรียนแต่งประโยคทีละภาพก็ได้

     Verb 1       Verb 2     Verb 3     Verb 4    Verb 5

5. ทำแบบฝึกหัด

    Exercise

Name: ____________________________________________ 

 

Action Verbs

An action verb is a word that shows  what someone or something is doing.
Examples:

Mary sleeps on the couch.
 

Ken and his mother cook dinner.

 Directions: Circle the action verb in each sentence below.

1. Sally listens to her favorite song.

2. Craig hits the baseball over the fence.

3. The little pig grunts.

4. The roof of the house leaks.

5. The hunter searches for a deer.

6. Dr. Gold examines his patient.

7. The bluebird in the tree sings beautifully.

8. The football team dashes out of the locker room.

9. Paul reads The Adventures of Tom Sawyer.

10. Mrs. Gray buys a roll of paper towels at the store.

กิจกรรมเสนอแนะ

ให้นักเรียนฝึกแต่งประโยคและเรียงความโดยใช้คำสรรพนามประกอบ 

การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ที่มา : www.youtube.com

          www.mes-english.com

An action verb is a word that shows  what someone or something is doing.
Examples:

Mary sleeps on the couch.
 

Ken and his mother cook dinner.

 Directions: Circle the action verb in each sentence below.

1. Sally listens to her favorite song.

2. Craig hits the baseball over the fence.

3. The little pig grunts.

4. The roof of the house leaks.

5. The hunter searches for a deer.

6. Dr. Gold examines his patient.

7. The bluebird in the tree sings beautifully.

8. The football team dashes out of the locker room.

9. Paul reads The Adventures of Tom Sawyer.

10. Mrs. Gray buys a roll of paper towels at the store.

กิจกรรมเสนอแนะ

ให้นักเรียนฝึกแต่งประโยคและเรียงความโดยใช้คำสรรพนามประกอบ 

การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ที่มา : www.youtube.com

          www.mes-english.com

 
Comments