Generalforsamling 2017

Generalforsamling 24. januar 2017

Referat af generalforsamling tirsdag 24. januar 2017 kl. 19.00 i Administrationscentret, store sal. Til stede var ca. 20 personer.

1. Valg af dirigent. Formand Erik Lindgreen bød velkommen. Jack Otto Kristensen blev foreslået og valgt som dirigent.

Formandens beretning. Beretningen var en power point visning med fotos fra torvedage, underholdning og temadage og julemarked, der til sammen viste hvordan torvedagene skaber liv i bymidten. Der har været 40 forskellige stadeholdere fordelt på 18 markedsdage, hvor der gennemsnitlig deltog 12,6 stadeholdere pr. gang. Vejrguderne har absolut været med os og Torvedagene i 2016. På den sidste torvedag i 2015 fik parasollerne en anden opstilling, som åbnede op og gjorde plads til 18 stadeholdere. Stadeholderne skulle derfor lige vænne sig til denne ny opstilling af parasollerne, men alle er blevet glade for denne model. I august (normalt en meget stille måned) havde vi svært ved at fylde pladsen op. Derfor gjorde vores salgsafdeling en stor indsats for at finde nye stadeholdere. Det lykkedes, og i de sidste 6 torvedage var der i gennemsnit 15 stadeholdere pr. gang og på den allersidste torvedag var pladsen helt fyldt med 18 stadeholdere. Mange af de nye stadeholdere dette efterår har sagt, at de kommer igen til næste år. Julemarkedet i ”Gamle Irma” var en stor succes med 41 stadeholdere, og vi fik 6.000 kr. i overskud. Formanden sluttede med at takke bestyrelsen, fotograferne og de 14 i torvegruppen, som har lavet hele arbejdet en særlig tak gik til Mogens og Kirsten, der har været Eriks specielle "backing group".

3. Godkendelse af regnskab. Mogens gennemgik regnskabet. Der har været en omsætning på 116.390 kr. Udgifterne har været 107.168 kr. Vi har brugt 33.000 kr på underholdning, heraf har kommunen givet 25.000 kr. Til annoncer og reklamer har vi brugt 33.000 kr. Bankbeholdning er pt. 20.171 kr. Regnskabet blev godkendt.

4. Godkendelse af budget for 2017, herunder fastsættelse af kontingent. Vi regner med en indtægt på 92.028 kr. og udgifter på 85.650 kr. Kontingentet fortsætter uændret på 100 kr. Både budget og kontingent blev godkendt.

5. Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer i overensstemmelse med vedtægterne. Der var ingen forslag.

6. Valg til bestyrelsen. Der er brug for 6 personer. Det 7. medlem af bestyrelsen udpeges af Birkerød Handelsstandsforening og det har i 2016 været Brian Lund Nielsen. Mogens Poulsen og Jette Søvndahl genopstiller. Erik Lindgreen og Jack O. Kristensen er ikke på valg i år. Christian Mørup Jensen ønsker ikke at fortsætte. Stadeholder Birgitte Haynes stiller op. Michael Søvndahl blev opfordret til at opstille, og han accepterede. Alle blev valgt.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Henrik Dittman og Luc de Visme blev opfordret til at blive suppleanter for et år. Begge blev valgt.

8. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslog genvalg af Niels Verdelin, der genopstillede. Han blev valgt af forsamlingen.

9. Præsentation og diskussion om en fysisk forbedring og forskønnelse af Torvepladsen. Formanden fortalte om planerne for pladsen, om det nye forslag om et trappe-byrumsmøbel og en forskønnelse af pladsen, som vi har sendt til Kommunen. Vi vil gerne have en super plads, som borgerne kan være sammen på, der skaber liv og samvær. Men pladsen bør også udnyttes aktivt udenfor de 17 torvelørdage. Kommunen har nedsat en gruppe, der skal komme med forslag, og der er indkaldt til møde d. 25.januar. Åge Godt Carlsen gav stor ros til Birkerød Torvedage. Det var det mest positive, der var sket i Birkerød i årevis. Han foreslog at finde egnede tomme lager lokaler omkring Teglporten til al vores ”grej”. Han mente at Kommunens planer om boliger på p-pladsen bag Biografen gør det endnu sværere at få lejet butikkerne ud. Derfor er der få chancer for at få udlejet gamle Irma eller Birkerød Midtpunkt ud før de boligplaner er afgjort. Birgitte Schjerning Poulsen syntes vi skulle studere kommuneplanen, der danner ramme for de næste 12 år.

10. Behandling af indkomne forslag. Der var ingen.

11. Eventuelt. Birgitte Schjerning Poulsen kom med det forslag, at underholdningsudvalget kunne synliggøre de politiske partier her i valgåret, der f.eks. kunne leje en torvestand.

Formanden sagde tak for i aften og tak til dirigenten. Ref.KB.25.01.2017

Dagsorden for Generalforsamling i

Foreningen Birkerød Torvedage tirsdag den 24. januar 2017 kl. 19.00.

Administrationscentret, Store Sal, Stationsvej 36, Birkerød

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Godkendelse af regnskab.

4. Godkendelse af budget for 2017.

5. Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer i overensstemmelse med § 8 i vedtægterne. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. januar 2017.

6. Valg til bestyrelsen. På foreningens generalforsamling i januar 2016 blev følgende medlemmer valgt til bestyrelsen for 2 år: Erik Lindgreen, Christian Mørup Jensen og Jack Otto Kristensen. Birgitte Haynes blev valgt for 1 år og hun er villig til genvalg. Mogens Poulsen og Jette Søvndahl er på valg og er villige til genvalg. Det 7. medlem af bestyrelsen udpeges af Birkerød Handelsstandsforening og det har i 2016 været Brian Lund Nielsen.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Der skal vælges 2 suppleanter for 1 år.

8. Valg af revisor.

9. Præsentation og diskussion om en fysisk forbedring og forskønnelse af Torvepladsen. Se vedlagte: Kommissorium for forbedring af torveplads i Birkerød bymidte

10. Behandling af indkomne forslag. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 17. januar 2017.

11. Eventuelt.

Birkerød Torvedage ønsker alle et godt nytår.

Der afholdes ordinær generalforsamling i Birkerød Torvedage.

Tirsdag den 24. januar 2017 kl. 19.00.

Administrationscentret, Store Sal, Stationsvej 36, Birkerød.

Håber at du/I fortsat vil være medlem af foreningen og indbetale medlemskontingent på 100 kr. for 2017.

• Bank oplysninger i Den Danske Bank 1551-11429076

• Ved indbetaling angiv venligst navn og E-mail adresse.