Экологи

Экологийн хичээлийн зорилго нь даяарчлагдаж буй өнөө үед дэлхийн нийтийн тулгамдсан асуудал болох экологийн хямрал, агаарын бохирдол, цөлжилт, дэлхийн цаг уурын өөрчлөлт, озоны давхаргын цоорхой, биологийн төрөл зүйлийн хорогдол, хот суурин газрын экологийн онцлог, хүрээлэн буй орчин хүний эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлдөг, хүүхдийн эко эмгэг зүй, цацрагийн экологи, хүний хооллолтын аюулгүй байдлын талаарх мэдлэг, чадвар дадлыг оюутнуудад олгоход оршино.                                                                          

ЗОРИЛТ

Экологийн шинжлэх ухааны үндсэн ойлголтууд, орчны хүчин зүйлс, хүчин зүйлсүүдийн хам нөлөөлөл, бүлгэмдлийн экологи, популяцийн экологи, хот суурин газрын экологи, хүний экологи, хүүхдийн эко эмгэг зүй, цацрагын экологи, экологийн хямрал, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх асуудлуудын тухай онолын цогц мэдлэг олгох.

Экосистем, ойн системийн доройтол, агаарын бохирдол, түүний эх үүсвэр, хог хаягдал, хүн амын хэт төвлөрөл нягтрал ба түүний сөрөг үр дагавар, хотын дуу чимээг судлуулах.

 

Экологийн  лекцийн хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө

 

 

Сэдэв

         Цагийн

         тоо

1.

Экологийн шинжлэх ухааны үндсэн ойлтголт, хөгжлийн түүх судлах зүйл, судалгааны аргууд

2

2.

Популяцийн экологи

2

3.

Бүлгэмдлийн экологи

2

4.

Хот суурин газрын экологи

2

5.

Хүний хүчин зүйл биосферт нөлөөлөх нь

2

6.

Экологийн хямрал

2

7.

Онц байдал дахь хүний экологи

2

8.

Экологиба эдийн засаг, экологийн боловсрол

2

Бүгд

16

 

 

Экологийн дадлагын хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө

 

 

Сэдэв

Цагийн  

тоо

1.

Экологийн бүлэг, ангилалууд

2

2.

Популяцийн тухай ойлголт, популяцийн шинж, генетик тогтоц, популяцийн бүтэц, өсөлт, тоо толгойн өөрчлөлт

2

3.

Бүлгэмдлийн экологи, экологийн сукцесс

2

4.

Биогеохимийн эргэлт – хэмжээ, биоценозын хэлбэрүүд

2

5.

Хүний экосистэм

2

6.

Хүүхдийн эко-эмгэг зүй

2

7.

Пестицидийн хэрэглээ ба хүн амын эрүүл мэнд

2

8.

Хүний хооллолтын экологийн асуудал

2

9.

Хот суурин газрын экологи, хүн амын хэт төвлөрөлт

2

10.

Экологи ба хүний эрүүл мэнд

2

11.

Хүний хүчин зүйл агаар мандалд нөлөөлөх нь

2

12.

Хүний хүчин зүйл чулуун, усан мандалд нөлөөлөх нь

2

13.

Экологийн хямрал

2

14.

Цацрагийн экологи

2

15.

Онц байдал дахь хүний экологи

2

16.

Экологи ба эдийн засаг, экологийн боловсрол,

2

Бүгд

32

 

 

Comments