(CN) BioGeo materials xxv


Aquest espai web és una eina per facilitar el seguiment de les matèries impartides pel professorat del Departament didàctic de Biologia i Geologia de l'Institut XXV Olimpíada. S'estructura la pàgina per cursos i, en cada curs, es troben els materials classificats per matèries per tal que sigui una eina útil per a completar el treball realitzat a classe.
                                                                             
En aquest espai es poden trobar, en fitxers adjunts, els apunts que els professors i les professores de les Matèries de Biologia i Geologia, facilitaran per:
  • seguir la matèria i ampliar el seu contingut.
  • proposar exercicis, treballs, reflexions.
i, també, aquell material que calgui conèixer i disposar personalment (que es pot baixar) per al bon seguiment dels continguts curriculars.
El format dels documents serà assequible a tothom, sigui en word, excel, pdf o, fins i tot, si convé, en jpg o power point.