การศึกษาชีววิทยา

       สรุปได้ดังนี้: Concept 1 ชีววิทยา เป็นศาสตร์ที่สำคัญในโลกของเราอย่างหนึ่ง เป็นแขนงหนึ่งของวิทยาศษสตร์ จึงมีกระบวนการสอนด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ
1.การสังเกต
2.การกำหนดปัญหา
3.การตั้งสมมติฐาน
4.การตรวจสอบสมมติฐาน หรือการทดลอง
5.การสรุปผล
        ข้อเท็จจริง เป็นสิ่งที่เราได้จากการสังเกต ปัญหาที่เราสังเกตจะมีการคาดคเนคำตอบ เรียกคำตอบที่น่าจะเป็นไปได้ว่าสมมติฐาน เราจึงควรตรวจสอบสมมติฐานโดยทำการทดลองนั่นเอง ดังนั้น สมมติฐานที่ดีจะต้องลู่แนะแนวทางในการตรวจสอบไว้เสมอ
         Concept 2 เมื่อเราศึกษาสิ่งมีชีวิตได้โดยแท้ เราจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ช่วยศึกษาเช่นกัน กล้องจุลทรรศน์เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการศึกษาทางชีววิทยา การใช้กล้องจุลทรรศน์เป็นทักษะและความรู้พื้นฐาน ในการศึกษาทางชีววิทยาเพราะจะช่วยให้ผู้ที่ศึกษาด้านชีววิทยาสามารถใช้กล้องจุลทรรศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สิ่งที่สำคัญคือเราควรรู้ว่ากล้องที่ใช้เป็นกล้องชนิดใด ต่อมาเราควรศึกษาส่วนประกอบ การทำงานของกล้อง ในระดับนี้ เราจะศึกษาเฉพาะกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเท่านั้น
    2.1 ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ มี 2 กลุ่มใหญ่ๆ
        2.1.1 Mechanical Part เป็นส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพ ประกอบด้วย
               - stage แท่นวางสไลด์
               - arm ตัวกล้อง
               - revolving nosepiece จานหมุน ใช้หมุนเพื่อเปลี่ยนกำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุ(objective len)
               - body tube ลำกล้อง
               - adjustment knob ปุ่มปรับโฟกัสภาพ ทำหน้าที่ปรับหาระยะชัดของภาพ ซึ่งแบ่งได้เป็นปุ่มปรับภาพหยาบ และ ปุ่มปรับภาพละเอียด (coarse adjusiment knob & fine adjustment knob)
        2.1.2 Optical Part เป็นส่วนประกอบที่มีบทบาทโดยตรงกับภาพ เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพ ได้แก่
               - illuminator แหล่งกำเนิดแสง สามารถปรับความเข้มในช่วงที่กว้าง
               - condenser ทำหน้าที่รวมแสงเข้าสู่วัตถุพอดี เลนส์รวมแสงที่สามารถปรับระยะได้ จะช่วยให้ภาพมี contrast และ resolution ที่ดีขึ้น
               - objective lens มีความสำคัญสุดในกล้องจุลทรรศน์ เพราะเป็นเลนส์หลักที่จะกำหนดคุณภาพของภาพที่จะเกิดขึ้นในด้านความคมชัด ความสามารถในการแยกรายละเอียดของวัตถุ กำลังขยายของภาพ และคสามเหมือนจริงถูกต้องของภาพ โดยเลนส์วัตถุที่มีคุณภาพดี จะช่วยแก้ไขความผิดเพี้ยนของภาพทื่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้คุณภาพของภาพยังขึ้นกับ 3 ปัจจัย
                    1.ความยาวคลื่นแสงจากแหล่งกำเนิด
                    2.angular aperture
                    3.refractive index
สามารถแสดงได้ดังสมการดังกล่าว          
                                        R = λ/2(n(sinθ))
              เมื่อ n คือ refractive index ของตัวกลางระหว่างวัตถุกับเลนส์
              θ คือครึ่งหนึ่งของ angular aperture
              R คือ seperating distance
                - eyepiece เลนส์ใกล้ตา
**ภาพที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์ครั้งแรกเป็นภาพจริงหัวกลับผ่านเลนส์ใกล้วัตถุ เมื่อผ่านเลนส์ใกล้วัตถุครั้งที่ 2 เป็นภาพเสมือนหัวกลับ**
    2.2 กำลังขยาย หาได้จากอัตราส่วนของ Mechanical tube length หารด้วย focal length โดยเราสามารถหาได้ว่า วัตถุขายกี่เท่าจากสูตร
                                    กำลังขยายกล้อง = กำลังขยายของเลนส์ใกล้ตา * กำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุ
หรือ                               กำลังขยายของกล้อง = ขนาดวัตถุที่เห็นจากกล้อง / ขนาดวัตถุจริง
** เรื่องนี้ ต้องเน้นวิเคราะห์นะครับ ** ^_^
รูปที่ 1 แสดงส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์
 
 
รูปที่ 2 แสดงส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ และชื่อใต้ภาพ
 
1 : body tube      2 : revolving nosepiece     3,4,5 : ส่วนของ objective len     6 : stage clips     7: condenser     8 : illuminator
9 : eyepiece     10 : arm     11 : mechanical stage     12 : coarse adjustment knob     13 : fine adjustment knob     14 : base   
 
       
 
หน้าเว็บย่อย (1): เซลล์และการแบ่งเซลล์
Comments