Công bố Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bình Liêu nhiệm kỳ 2011-2016

đăng 02:40, 8 thg 10, 2011 bởi Thanh Luong Hoang   [ đã cập nhật 19:56, 15 thg 4, 2012 ]

- Căn cứ vào Điều 67 Luật bầu cử đại biểu HĐND số 12/2003/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu HĐND số 63/2010/QH12.

- Căn cứ vào kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khoá XVIII nhiệm kỳ 2011 - 2016 ngày 22/5/2011. Uỷ ban bầu cử huyện Bình Liêu công bố kết quả bầu cử như sau:

Đúng 7 giờ ngày 22/5/2011, 58 tổ bầu cử thuộc 8 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện đã tiến hành khai mạc với sự chứng kiến của đông đảo cử tri các dân tộc trong toàn huyện, với tinh thần trách nhiệm cao cử tri hăng hái đi bầu cử bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình bầu ra những đại biểu đủ đức đủ tài tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đúng 19 giờ cùng ngày, cuộc bỏ phiếu đã kết thúc.

Toàn huyện có 18.155 cử tri ghi tên vào danh sách. Trong đó, có 17.947 cử tri ghi tên bầu cử cấp huyện, đi bầu cử là 17.947 cử tri đạt 100% (trong đó nữ là 8.686 người chiếm 48,40%)

- Tổng số phiếu phát ra: 17.947 phiếu;

- Tổng số phiếu thu vào: 17.947 phiếu;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 17.813 đạt 99,25 % so với số phiếu thu vào;

- Số phiếu không hợp lệ: 134 phiếu chiếm 0,75% so với số phiếu thu vào.

Căn cứ vào Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện của các Ban bầu cử và sau khi đã kiểm tra lại, Uỷ ban bầu cử huyện Bình Liêu công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện Bình Liêu nhiệm kỳ 2011 - 2016 như sau:


A. KẾT QUẢ BẦU CỬ

I. Đơn vị bầu cử số 01: Xã Đồng Văn

- Số người ứng cử : 05 người.

- Số đại biểu được bầu : 03 người.

- Số tổ bầu cử : 09 tổ.

Tổng số cử tri trong danh sách: 1.702 người.

- Tổng số cử tri đi bầu: 1.702 người đạt 100% so với tổng số cử tri trong danh sách.

- Tổng số phiếu phát ra : 1.702 phiếu.

- Số phiếu thu vào : 1.702 phiếu.

- Số phiếu hợp lệ : 1.677 phiếu đạt 98,53% so với số phiếu thu vào

- Số phiếu không hợp lệ : 25 phiếu chiếm 1,47% so với số phiếu thu vào

- Số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên như sau :

1- Ông: Lưu Ngọc Bảo - được 693 phiếu, đạt 41,32% so với số phiếu hợp lệ

2- Ông: Hoàng Biên - được 1.462 phiếu, đạt 87,18 % so với số phiếu hợp lệ

3- Ông: Lý Văn Bình - được 1.117 phiếu, đạt 66,61 % so với số phiếu hợp lệ

4- Ông: Trịnh Văn Duyệt - được 1.160 phiếu, đạt 69,17 % so với số phiếu hợp lệ

5- Ông : Tô Xuân Long - được 533 phiếu, đạt 31,78% so với số phiếu hợp lệ.

II. Đơn vị bầu cử số 02: Xã Hoành Mô

- Số người ứng cử : 06 người.

- Số đại biểu được bầu : 04 người.

- Số tổ bầu cử : 07 tổ.

Tổng số cử tri trong danh sách: 2.718 người.

- Tổng số cử tri đi bầu: 2.718 người đạt 100% so với tổng số cử tri trong danh sách.

- Tổng số phiếu phát ra : 2.718 phiếu.

- Số phiếu thu vào : 2.718 phiếu.

- Số phiếu hợp lệ : 2.707 phiếu đạt 99,6% so với số phiếu thu vào

- Số phiếu không hợp lệ : 11 phiếu chiếm 0,4% so với số phiếu thu vào

- Số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên như sau :

1- Bà: Đào Ngọc Anh - được 2.221phiếu, đạt 82,05 % so với số phiếu hợp lệ

2- Ông: Vi Tiến Bảo - được 2.080 phiếu, đạt 76,84 % so với số phiếu hợp lệ

3- Ông : Hoàng Cao Khải - được 1.120 phiếu, đạt 41,37% so với số phiếu hợp lệ

4- Ông: Nguyễn Thanh Quảng - được 2.201 phiếu, đạt 81,31% so với số phiếu hợp lệ

5- Ông: Lý Hồng Thanh - được 2.060 phiếu, đạt 76,10 % so với số phiếu hợp lệ

6- Bà: Phạm Thị Ánh Tuyết - được 1.111 phiếu, đạt 41,04% so với số phiếu hợp lệ.

III. Đơn vị bầu cử số 03: Xã Đồng Tâm

- Số người ứng cử : 06 nguời.

- Số đại biểu được bầu : 04 người.

- Số tổ bầu cử : 08 tổ.

Tổng số cử tri trong danh sách: 2.093 người.

- Tổng số cử tri đi bầu: 2.093 người đạt 100% so với tổng số cử tri trong danh sách.

- Tổng số phiếu phát ra : 2.093 phiếu.

- Số phiếu thu vào : 2.093 phiếu.

- Số phiếu hợp lệ : 2.092 phiếu đạt 99,95% so với số phiếu thu vào

- Số phiếu không hợp lệ : 01 phiếu chiếm 0,05% so với số phiếu thu vào

- Số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên như sau :

1- Bà: Hoàng Thị An - được 1.610 phiếu, đạt 76,96 % so với số phiếu hợp lệ

2- Ông: Lô Văn Chắn - được 1.660 phiếu, đạt 79,35 % so với số phiếu hợp lệ

3- Ông : Dương Ngọc Khoa - được 1.196 phiếu, đạt 57,17% so với số phiếu hợp lệ

4- Ông: Vi Trung Tần - được 1.304 phiếu, đạt 62,33 % so với số phiếu hợp lệ

5- Bà: Đoàn Thị Thảo - được 1.468 phiếu, đạt 70,17 % so với số phiếu hợp lệ

6- Bà : Lương Thị Vì - được 1.070 phiếu, đạt 51,15% so với số phiếu hợp lệ

IV. Đơn vị bầu cử số 04: Xã Lục Hồn

- Số người ứng cử : 06 người.

- Số đại biểu được bầu : 04 người.

- Số tổ bầu cử : 06 tổ.

Tổng số cử tri trong danh sách: 2.846 người.

- Tổng số cử tri đi bầu: 2.846 người đạt 100% so với tổng số cử tri trong danh sách.

- Tổng số phiếu phát ra : 2.846 phiếu.

- Số phiếu thu vào : 2.846 phiếu.

- Số phiếu hợp lệ : 2.785 phiếu đạt 97,86 % so với số phiếu thu vào

- Số phiếu không hợp lệ : 61 phiếu chiếm 2,14% so với số phiếu thu vào

- Số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên như sau :

1- Bà: Hoàng Thị Lan - được 1.978 phiếu, đạt 71,02 % so với số phiếu hợp lệ

2- Bà: Nguyễn Thị Lan - được 1.083 phiếu, đạt 38,98% so với số phiếu hợp lệ

3- Ông: Trần Văn Miền - được 1.309 phiếu, đạt 47,00% so với số phiếu hợp lệ

4- Ông: Triệu Đình Sinh - được 2.093 phiếu, đạt 75,15 % so với số phiếu hợp lệ

5- Ông: Hoàng Xuân Tân - được 2.359 phiếu, đạt 84,70 % so với số phiếu hợp lệ

6- Ông: Hoàng Công Thành - được 2.267 phiếu, đạt 81,40% so với số phiếu hợp lệ

V. Đơn vị bầu cử số 05: Xã Tình Húc

- Số người ứng cử : 06 người.

- Số đại biểu được bầu : 04 người.

- Số tổ bầu cử : 05 tổ.

Tổng số cử tri trong danh sách: 2.306 người.

- Tổng số cử tri đi bầu: 2.306 người đạt 100% so với tổng số cử tri trong danh sách.

- Tổng số phiếu phát ra : 2.306 phiếu.

- Số phiếu thu vào : 2.306 phiếu.

- Số phiếu hợp lệ : 2.303 phiếu đạt 99,86% so với số phiếu thu vào

- Số phiếu không hợp lệ : 03 phiếu chiếm 0,13% so với số phiếu thu vào

- Số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên như sau :

1- Bà: Nguyễn Tuyết Hạnh - được 1.798 phiếu, đạt 78,02 % so với số phiếu hợp lệ

2- Bà: Hoàng Thị Hiền - được 1.621 phiếu, đạt 70,38 % so với số phiếu hợp lệ

3- Bà: Triệu Tài Múi - được 981 phiếu, đạt 42,59% so với số phiếu hợp lệ

4- Ông: Tô Xuân Nhật - được 1.799 phiếu, đạt 78,11 % so với số phiếu hợp lệ

5- Ông: Đỗ Xuân Quảng - được 1.626 phiếu, đạt 70,60 % so với số phiếu hợp lệ

6- Bà : Hoàng Thị Thảo - được 1.311 phiếu, đạt 56,92% so với số phiếu hợp lệ

VI. Đơn vị bầu cử số 06: Xã Vô Ngại

- Số người ứng cử : 06 người.

- Số đại biểu được bầu : 04 người.

- Số tổ bầu cử : 08 tổ.

Tổng số cử tri trong danh sách: 2.488 người.

- Tổng số cử tri đi bầu : 2.488 người đạt 100% so với tổng số cử tri trong danh sách.

- Tổng số phiếu phát ra : 2.488 phiếu.

- Số phiếu thu vào : 2.488 phiếu.

- Số phiếu hợp lệ : 2.484 phiếu đạt 99,84% so với số phiếu thu vào

- Số phiếu không hợp lệ : 04 phiếu chiếm 0,16% so với số phiếu thu vào

- Số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên như sau :

1- Ông: Nguyễn Xuân Việt - được 2.166 phiếu, đạt 87,20% so với số phiếu hợp lệ

2- Ông: Hoàng Văn Tằng - được 1.941 phiếu, đạt 78,14% số phiếu hợp lệ

3- Bà: Đặng Thị Sen - được 1.842 phiếu, đạt 74,15% so với số phiếu hợp lệ

4- Ông: Mạc Ngọc Điệp -được 1.707 phiếu, đạt 68,72% so với số phiếu hợp lệ

5- Ông: Phương Đức Sơn - được 1.578 phiếu, đạt 63,52% so với số phiếu hợp lệ

6- Bà: Lỷ Tài Múi - được 758 phiếu, đạt 30,51% so với số phiếu hợp lệ

VII. Đơn vị bầu cử số 07: Xã Húc Động

- Số người ứng cử : 05 người.

- Số đại biểu được bầu : 03 người.

- Số tổ bầu cử : 08 tổ.

Tổng số cử tri trong danh sách: 1.530 người.

- Tổng số cử tri đi bầu: 1.530 người đạt 100% so với tổng số cử tri trong danh sách.

- Tổng số phiếu phát ra : 1.530 phiếu.

- Số phiếu thu vào : 1.530 phiếu.

- Số phiếu hợp lệ : 1.525 phiếu đạt 99,67% so với số phiếu thu vào

- Số phiếu không hợp lệ : 05 phiếu chiếm 0,32% so với số phiếu thu vào

- Số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên như sau:

1- Bà : Lục Thị Lường - đạt 710 phiếu, đạt 46,56% so với số phiếu hợp lệ

2- Ông: Phan Thế Nam - được 1.270 phiếu, đạt 83,28 % so với số phiếu hợp lệ

3- Ông: Nình Văn Phúc - được 1.084 phiếu, đạt 71,08 % so với số phiếu hợp lệ

4- Ông: Hoàng Văn Phương - được 892 phiếu, đạt 58,49 % so với số phiếu hợp lệ

5- Bà: Trần ThịVùng - đạt 546 phiếu, đạt 35,80% so với số phiếu hợp lệ

VIII. Đơn vị bầu cử số 08: Thị Trấn Bình Liêu

- Số người ứng cử : 06 người.

- Số đại biểu được bầu : 04 người.

- Số tổ bầu cử : 08 tổ.

Tổng số cử tri trong danh sách: 2.264 người.

- Tổng số cử tri đi bầu: 2.264 người đạt 100% so với tổng số cử tri trong danh sách.

- Tổng số phiếu phát ra : 2.264 phiếu.

- Số phiếu thu vào : 2.264 phiếu.

- Số phiếu hợp lệ : 2.240 phiếu đạt 98,93% so với số phiếu thu vào

- Số phiếu không hợp lệ : 24 phiếu chiếm 1,07% so với số phiếu thu vào

- Số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên như sau :

1- Bà: Ngô Thị Bình - được 1.675 phiếu, đạt 74,77 % so với số phiếu hợp lệ

2- Ông: Nguyễn Văn Chức - được 1.706 phiếu, đạt 76,16% so với số phiếu hợp lệ

3- Bà : Vi Thị Hoà - được 1.145 phiếu, đạt 51,11% so với số phiếu hợp lệ

4- Bà : Hoàng Thị Thuỳ Hương - được 850 phiếu, đạt 37,94% so với số phiếu hợp lệ

5- Ông: Phạm Công Lại - được 1.353 phiếu, đạt 60,4 % so với số phiếu hợp lệ

6- Ông: Đặng Sinh - được 2.065 phiếu, đạt 92,18 % so với số phiếu hợp lệ

*** Số đại biểu ấn định cho Hội đồng nhân dân huy ện Bình Liêu là: 30 đại biểu

B. DANH SÁCH TRÚNG CỬ

Căn cứ vào số đại biểu được bầu và số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên tại các đơn vị bầu cử, các ông (bà có tên dưới đây trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bình Liêu khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 theo từng đơn vị bầu cử như sau:

I. Đơn vị bầu cử số 01 Xã Đồng Văn: Có 03 ứng cử viên trúng cử

1- Ông: Trịnh Văn Duyệt - Phó chủ tịch UBND huyện

2- Ông: Hoàng Biên - Bí thư Đảng uỷ xã Đồng Văn

3- Ông: Lý Văn Bình - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.

II. Đơn vị bầu cử số 02 Xã Hoành Mô: Có 04 ứng cử viên trúng cử

1- Bà: Đào Ngọc Anh - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

2- Ông: Nguyễn Thanh Quảng - Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện.

3- Ông: Vi Tiến Bảo - Chủ tịch Hội Nông dân huyện

4- Ông: Lý Hồng Thanh - Phó bí thư thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND Xã Hoành Mô.

III. Đơn vị bầu cử số 03 Xã Đồng Tâm: Có 04 ứng cử viên trúng cử

1- Ông: Lô Văn Chắn - Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện

2- Bà: Hoàng Thị An - Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ

3- Ông: Vi Trung Tần - Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm

4- Bà: Đoàn Thị Thảo - Công nhân lâm nghiệp Công ty TNHH 01 thành viên Lâm nghiệp Bình Liêu.

IV. Đơn vị bầu cử số 04 Xã Lục Hồn: Có 04 ứng cử viên trúng cử

1- Ông: Hoàng Công Thành - Phó chủ tịch UBND huyện

2- Ông: Hoàng Xuân Tân - Bí thư Đảng uỷ xã Lục Hồn

3- Ông: Triệu Đình Sinh - Phó chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc huyện

4- Bà: Hoàng Thị Lan - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện.

V. Đơn vị bầu cử số 05 Xã Tình Húc: Có 04 ứng cử viên trúng cử

1- Ông: Đỗ Xuân Quảng - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc huyện

2- Bà: Nguyễn Tuyết Hạnh - Phó phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

3-Ông: Tô Xuân Nhật - Bí thư Đảng uỷ xã Tình Húc

4- Bà: Hoàng Thị Hiền - Chi hội trưởng phụ nữ thôn Nà Kẻ, xã Tình Húc.

VI. Đơn vị bầu cử số 06 Xã Vô Ngại: Có 04 ứng cử viên trúng cử

1- Ông: Nguyễn Xuân Việt - Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

2- Ông: Mạc Ngọc Điệp - Phó Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

3- Ông: Hoàng Văn Tằng - Phó bí thư thường trực Đảng uỷ xã Vô Ngại

4- Bà: Đặng Thị Sen - Nông dân thôn Nà Cắp, xã Vô Ngại.

VII. Đơn vị bầu cử số 07 Xã Húc Động: Có 03 ứng cử viên trúng cử

1- Ông: Phan Thế Nam - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ

2- Ông: Nình Văn Phúc - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ xã Húc Động

3- Ông: Hoàng Văn Phương - Phó chủ tịch UBND xã Húc Động.

VIII. Đơn vị bầu cử số 08 Thị Trấn: Có 04 ứng cử viên trúng cử

1- Ông: Đặng Sinh - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện

2- Ông: Nguyễn Văn Chức - Phó trưởng Công an huyện

3- Ông: Phạm Công Lại - Phó trưởng Công an huyện

4- Bà: Ngô Thị Bình - Phó bí thư Đảng uỷ Thị trấn Bình Liêu.

Uỷ ban bầu cử huyện Bình Liêu công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 để toàn thể cử tri và các cơ quan, đơn vị được biết./.

                                                                                              Theo: UỶ BAN BẦU CỬ HUYỆN BÌNH LIÊU

Comments