THỜI KHÓA BIỂU

  

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN                   THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2011-2012

                                                                                          Thực hiện từ ngày 10/10/2011

Lớp 1A ( Giáo viên chủ nhiệm: Chu Thị Hiền)

 

 

 

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

1

HĐTT 

T          Hiền   

T         Hiền

T         Trang

T            Hiền   

 

2

TV          Hiền   

TV       Hiền  

TV      Hiền  

TV      Trang

TV         Hiền

   Sáng

3

TV          Hiền

TV       Hiền

TV      Hiền

TV      Trang

TV         Hiền

 

4

MT         Huệ  

ĐĐ      Hiền

TD      Kiên

ÂN      Thắng

TNXH   Hiền

 

5

 

 

 

 

 

 

1

TC         Chìu

MT       Huệ

BD       Hiền

BD        Trang

BD         Hiền   

   Chiều

2

TH         Hiền 

BD       Hiền

TH       Hiền

TH        Trang

BD         Hiền

 

3

TL         Tiền

ÂN     Thắng

TL        Tiền

BD         Trang

HĐTT    Hiền

Tổng số tiết: Hiền: 20 ;  TTr  :  6  ;  ; Thắng : 2 ;  Kiên: 1 ; Chìu : 1; Huệ :2   ;  Tiền : 2 = 34 

 

Lớp 1B ( Giáo viên chủ nhiệm: Phạm Thị Thêm)

 

 

 

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

1

HĐTT 

T          Thêm

T           Trang

T       Thêm

T       Thêm

 

2

TV     Thêm

TV       Thêm

TV        Trang

TV     Thêm

TV     Thêm

   Sáng

3

TV     Thêm 

TV       Thêm

TV        Trang

TV     Thêm

TV      Thêm

 

4

MT      Huệ

ĐĐ       Trang

ÂN        Thắng   

TD      Kiên     

TNXH  Thêm

 

5

 

 

 

 

 

 

1

 BD     Thêm

MT        Huệ

TH         Trang

ÂN      Thắng

TH     Thêm

  Chiều

2

 TH     Thêm   

TL        Tiền     

TC         Chìu

TL     Tiền

BD     Thêm

 

3

 BD    Thêm

TH        Thêm

BD        Trang

BD     Thêm

HĐTT   Thêm

Tổng số tiết: Thêm : 20 ; Trang :  6 ; Huệ  : 2 ; Thắng : 2  ; Kiên : 1 ; Chìu : 1;  Tiền ; 2 =34

 

Lớp 2A ( Giáo viên chủ nhiệm: Vy Thị Lỵ)

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

1

HĐTT 

T               Lỵ

T                  Lỵ

T               Lỵ

T                 Lỵ

 

2

TV            Trang          

TV            Lỵ

TV               Lỵ

TV            Lỵ

TV              Lỵ

   Sáng

3

TV            Trang

TD            Kiên  

TV               Lỵ

TV            Lỵ

TV              Lỵ

 

4

 T              Trang

ÂN           Thắng

 MT             Huệ

TD            Kiên  

TNXH        Lỵ

 

5

 

 

 

 

 

 

1

ĐĐ            Trang

BD            Lỵ

MT               Huệ

BD            Chìu

ÂN           Thắng

  Chiều

2

TH             Trang

TH            Lỵ 

TH                Lỵ

TH             Lỵ

 BD             Lỵ      

 

3

TC             Chìu

BD            Lỵ

BD                Lỵ

TL            Chìu

HĐTT         Lỵ

 Tổng số tiết: Lỵ: 20 ;  Trang : 5  ;  Huệ : 2 ; Thắng : 2 ;   ; Kiên : 2 : Chìu : 3  = 34

Lớp 2B ( Giáo viên chủ nhiệm: Giáp Thị Mộc)


 

 

 

 

 

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

1

HĐTT 

T             Trang

T                Mộc

T             Mộc   

T            Mộc

 

2

TV           Mộc

TV          Trang

TV             Mộc

TV          Mộc

TV         Mộc

   Sáng

3

TV           Mộc

TV          Trang 

TV             Mộc

TV          Mộc

TD         Kiên

 

4

T              Mộc

ÂN         Thắng

 MT           Huệ

TD          Kiên

TNXH   Mộc

 

5

 

 

 

 

 

 

1

ĐĐ          Mộc

ÂN          Thắng

TH          Mộc         

BD          Mộc

BD         Mộc

  Chiều

2

TC           Chìu

TL           Chìu

BD             Mộc

MT          Huệ

TH         Mộc  

 

3

BD           Mộc

BD           Trang

TL              Kiên

BD          Chìu

HĐTT    Mộc

Tổng số tiết:  Mộc: 20 ;  Trang  : 4  ; Thắng : 2  ; Chìu : 3 ; Kiên : 3  : Huệ ; 2 = 34

Lớp 3A ( Giáo viên chủ nhiệm: Giáp Thị Mai)

 

 

 

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

1

HĐTT 

T             Chìu     

T           G.Mai

T          G.Mai

T            G.Mai

 

2

T             G.Mai

TV          Chìu  

TV        G.Mai

TV       G.Mai

TV         G.Mai

  Sáng

3

TV          G.Mai

TV          Chìu

TA        Bùi Mai

TV       G.Mai

TNXH   G.Mai

 

4

TV          G.Mai

TD          Kiên

ÂN       Thắng

MT       Huệ

TD         Kiên

 

5

 

 

 

 

 

 

1

ĐĐ         G.Mai

TNXH     Chìu

TH          G.Mai

BD        G.Mai

TA       Bùi Mai

 Chiều

2

TC          G.Mai

ÂN           Thắng

BD          G.Mai

TH        G.Mai

TL        G.Mai

 

3

TA          Bùi Mai

MT           Huệ        

TA          Bùi Mai

TL        G.Mai

HĐTT   G.Mai

Tổng số tiết:   G.Mai : 20 ; Chìu :  4 ; Thắng ; 2  ; Bùi Mai : 4  ; Kiên : 2 ;  Huệ : 2  =34

 

Lớp 3B ( Giáo viên chủ nhiệm: Hoàng Thị Mai)

 

 

 

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

1

HĐTT 

T          H.Mai 

T                Chìu

T          H.Mai

T                H.Mai

 

2

T            H.Mai

TV        H.Mai

TV             Chìu

TV       H.Mai

TV             H.Mai

  Sáng

3

TV         H.Mai

TV        H.Mai

TA          Bùi Mai

TV       H.Mai

TN&XH    H.Mai

 

4

TV         H.Mai

TD        Kiên

ÂN           Thắng

MT       Huệ

TD              Kiên 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ĐĐ         H.Mai

BD        H.Mai

ÂN             Thắng

MT       Huệ

BD             H.Mai

  Chiều

2

TH         H.Mai

TH        H.Mai

TN&XH     Chìu

BD        H.Mai

TA          Bùi Mai

 

3

TA         Bùi Mai

TC        Chìu

TA          Bùi Mai

TH       H.Mai

HĐTT       H.Mai

Tổng số tiết: H.Mai: 20 ; Chìu :  4 ;  Thắng 2 ; ; Bùi Mai : 4 ;   ; Kiên : 2 ; Huệ : 2  = 34

 

Lớp 4A ( Giáo viên chủ nhiệm: Bùi Thị Hường)

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

1

HĐTT  

T             Tiền    

T           Hường

T        Hường

T           Hường

 

2

T           Hường

TV          Tiền

TV        Hường 

TV     Hường

TV        Hường

  Sáng

3

TV        Hường

TV          Tiền

TV        Hường 

ĐL     Hường

KH        Hường

 

4

TV        Hường

 KH         Tiền

LS         Hường

ÂN     Thắng

MT        Huệ

 

5

 

 

 

 

 

 

1

ĐĐ        Hường 

BD          Nga 

TA        Bùi Mai

ÂN     Thắng

KT         Hường

  Chiều

2

TH         Hường

BD          Nga  

TH        Hường

MT      Huệ

BD          Hường

 

3

TL         Hường      

TA          Bùi Mai 

TD        Kiên

TD      Kiên

HĐTT     Hường

Tổng số tiết:  Hường : 20 ; Tiền : 4  ; Bùi Mai : 2 ; Huệ : 2 ; Thắng : 2 ; KIÊN: 2 ; NGA : 2  = 34

 

Lớp 4B ( Giáo viên chủ nhiệm: Đinh Thị Liên)

 

 

 

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

1

HĐTT

T             Liên    

T             Liên

T           Liên      

T            Liên   

 

2

T              Tiền  

TV          Liên

TV          Liên

TV        Liên

TV         Liên  

  Sáng

3

TV           Tiền

TV          Liên

TV          Liên

ĐL        Liên

KH         Liên

 

4

TV           Tiền

LS           Liên      

KH         Liên

ÂN       Thắng

MT         Huệ

 

5

 

 

 

 

 

 

1

TA          Bùi Mai

BD          Liên  

TH          Liên   

BD        Nga

MT         Huệ

 Chiều

2

ĐĐ          Tiền

TH          Liên

TD          Kiên

BD        Nga

ÂN         Thắng

 

3

TD           Kiên

TL          Liên  

KT          Liên

TA       Bùi Mai

HĐTT     Liên 

Tổng số tiết:   Liên :  20 ; Tiền : 4 ; Bùi Mai :  2 ; Huệ :  2 ; Thắng : 2 ; KIÊN : 2 ;  NGA : 2  = 34

 

Lớp 5A ( Giáo viên chủ nhiệm: Lài Thị Bẩy)

 

 

 

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

1

HĐTT 

T              Bẩy  

T                 Bẩy

T            Bẩy

T            Bẩy          

 

2

T           Bẩy

TV           Bẩy  

TV              Bẩy

TV         Bẩy

TV         Bẩy        

 Sáng

3

TV        Bẩy

TV           Bẩy

TV              Bẩy

LS          Tiền

MT        Huệ   

 

4

TV        Bẩy

KH           Bẩy 

ĐL              Bẩy

KH         Tiền

ÂN        Thắng

 

5

 

 

 

 

 

 

1

 TD        Kiên   

TA          Bùi Mai

MT             Huệ

TA      Bùi Mai

ÂN        Thắng

 Chiều

2

BD        Nga

 ĐĐ         Bẩy

KT             Tiền  

TH        Tiền

TL          Bẩy

 

3

 BD       Nga

 BD          Bẩy

TH             Bẩy

TD         Kiên

HĐTT    Bẩy 

Tổng số tiết: Bẩy: 20 ;  Tiền :  4 ; Bùi Mai :  2  ; Thắng :2 ; Huệ : 2 ; Nga : 2 ; Kiên: 2  = 34

 

Lớp 5B ( Giáo viên chủ nhiệm: Dương Thị Duyên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

1

HĐTT 

T            Duyên      

T            Tiền      

T            Duyên      

T          Duyên        

 

2

T           Duyên      

TV         Duyên      

TV         Tiền  

TV         Duyên      

TV        Duyên      

 Sáng

3

TV        Duyên      

TV         Duyên      

TV         Tiền

MT         Huệ    

LS         Duyên      

 

4

ÂN       Thắng      

ĐL         Duyên      

KH        Tiền

TV          Duyên      

KH        Duyên

 

5

 

 

 

 

 

 

1

BD        Duyên     

TA          Bùi Mai

TD         Kiên

TA         Bùi Mai

ÂN         Thắng

 Chiều

2

TH        Duyên      

BD          Duyên    

BD         Nga

MT         Huệ      

HĐTT     Duyên      

 

3

ĐĐ       Duyên      

KT          Duyên  

BD         Nga

TH          Duyên

TD           Kiên

Tổng số tiết:   Duyên : 20; Tiền : 4 ; Bùi Mai : 2 ; Huệ : 2 ; Thắng : 2 ; Kiên: 2 ; Nga: 2 = 34

 


ċ
bkav-475bfa0 (2).txt
(0k)
Thanh Luong Hoang,
02:05, 28 thg 2, 2012
Comments