ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

                                       1.Chi bộ đảng
                                       2.Công đoàn trường
                                       3.Đoàn thanh niên
                                       4.Đội thiếu niên
                                       5.Ban đại diện cha mẹ học sinh
Comments