ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ

ใบงาน

 

 

วิชาภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ ( ปวช.  และ ปวส. )

*****************************************************************************

1.   ให้นักเรียน นักศึกษาทำรายงานวิชาภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ (โดยการจัดพิมพ์ หรือเขียนด้วยลายมือตนเอง) ทั้งระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 โดยไม่น้อยกว่า 15 หน้า

เนื้อหา มีส่วนประกอบ ดังนี้

              1.   ปก  (ทำตามตัวอย่าง)

                2.   คำนำ

                3.   สารบัญ 

                4.   เนื้อหา  ประกอบด้วย

                      4.1  คำศัพท์ชื่อตำแหน่งงานงาน หรือ อาชีพ เป็นภาษาอังกฤษ  30  คำ (ทำตามตัวอย่าง)

                                 4.2  โครงสร้างการบริหารงานใน  แผนกหรือฝ่ายต่างๆ ในสถานประกอบการที่ตน

                                        ฝึกงานเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

       4.3  รูปภาพป้าย  สัญลักษณ์  คำเตือนต่างๆ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่พบในสถาน

       ประกอบการ  หรือในชีวิตประจำวัน  20  รูป และบอกชื่อเป็นภาษาอังกฤษ (ทำตามแบบฟอร์ม)

4.4   บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การกล่าวทักทาย

การกล่าวแนะนำตนเองหรือผู้อื่น  การกล่าวต้อนรับ  การสอบถาม  การบอกทิศทาง ฯลฯ  

ไม่น้อยกว่า  10  บทสนทนา  (ทำตามแบบฟอร์ม)

       4.5   ตัวอย่าง แบบฟอร์มต่างๆ ที่มีในสถานประกอบการที่ตนฝึกงาน หรือที่พบเจอใน

       ชีวิตประจำวัน โดยอาจมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในแบบฟอร์มเดียวกันได้ 

       (ดูตามตัวอย่าง) 3 ตัวอย่าง

        5.  รูปภาพ 

5.1.  รูปป้าย หรือด้านหน้าของสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน

5.2.  รูปเจ้าของสถานประกอบการ หรือพี่เลี้ยงของนักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน

5.3.  รูปในขณะนักเรียน นักศึกษา กำลังปฏิบัติงาน พร้อมเขียนบรรยายใต้ภาพว่านักเรียน  นักศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้างในสถานประกอบการ

 

 

 

 

 

 

2. กำหนดสอบประมวลความรู้  และ  ส่งรายงาน

 

ระดับ ปวช.          ส่งงาน วันที่ 9 สิงหาคม 2554                        

 

ระดับ ปวส.          ส่งงานทางE-mail เป็นหลัก  

 

นักเรียน นักศึกษา มีปัญหาหรือข้อสงสัยติดต่อ  ครู ศันสนัย์  ตันสุข (ครูมอส) E-mail ครู mammos.123@hotmail.comหรือเพิ่มเติมได้ที่   เบอร์โทรศัพท์ 083-3634077

                                                                                                                                                         

                                                                *** ขอความกรุณาติดต่อในเวลาราชการ****

 

 

 

***********************************************

 

เกณฑ์การประเมิน 100 คะแนน

1.  รายงาน                                                    40          คะแนน

3.  สอบประมวลความรู้                 40          คะแนน

3.   จิตพิสัย                                                20          คะแนน
 
 
แบบทดสอบเพิ่ม   ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔   กรุณาส่งตามที่แจ้ง
เอกสารประกอบด้านล่าง Download

     

ĉ
Kriangsak Jompang,
Jun 24, 2011, 1:25 AM
ĉ
Kriangsak Jompang,
Aug 3, 2011, 12:00 AM
Comments