JUY - MAM‎ > ‎

1ดิจิตอลเบื้องต้น

 

 

 

 

แผนการสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2554

 

 

2104-2116 ดิจิตอลเบื้องต้น

3 หน่วยกิต  5  ชั่วโมง

 

 

ผู้เรียน

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง   ปีที่ 3   กลุ่ม 1   จำนวน   26   คน

 

 

ผู้สอน

นายเกรียงศักดิ์  จ๋อมแปง  วุฒิ  วศบ.  ไฟฟ้ากำลัง-อิเล็กทรอนิกส์

 

 

วิทยาลัยการอาชีพเถิน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ
 
 

2104-2116 ดิจิตอลเบื้องต้น 3 (5)

Basic Digital

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความเข้าใจระบบเลขฐานและรหัส

2. เพื่อให้มีความเข้าใจลอจิกฟังก์ชั่นต่าง ๆ ตารางความจริงและสัญลักษณ์ลอจิกเกต

3. เพื่อให้มีความเข้าใจวงจร Combination Logic และวงจร Sequential

4. เพื่อให้มีทักษะในการหาคุณสมบัติของ Logic gate จากคู่มือ

5. เพื่อให้มีทักษะในการต่อวงจร Logic gate Combination Logic วงจรพัลส์และวงจร Sequential

แบบต่าง ๆ

6. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน

 

มาตรฐานรายวิชา

1. เข้าใจหลักการของระบบเลขฐานและรหัส

2. วัดและทดสอบวงจร Logic และวงจรพัลส์

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ ระบบเลขฐานต่างๆ รหัสตัวเลข Logic function ตารางความจริงและ

สัญลักษณ์พีชคณิตบูลีน วงจร Combination วงจรพัลส์ และวงจร Sequential

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการวิเคราะห์หลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

2104-2116 ดิจิตอลเบื้องต้น

3  หน่วยกิต  5  ชั่วโมง

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อการเรียน

ชั่วโมง

การให้คะแนน

รวม

พุทธิ

ทักษะ

จิต

1

การใช้งานและระบบเลขฐานต่างๆ

5

4

3

3

10

2

การเปลี่ยนเลขฐานต่างๆ

5

4

3

3

10

3

การบวก ลบ คูณ หารเลขฐานสอง

5

4

3

3

10

4

ใบงานสวิตซ์ลอจิก

5

2

5

3

10

5

ลอจิกเกตและตารางความจริง

5

4

3

3

10

6

ใบงานลอจิกเกต

5

2

5

3

10

7

รหัสเลขฐานสอง

5

4

3

3

10

8

ใบงานการเปลี่ยนลอจิกเกต

5

2

5

3

10

9

สอบกลางภาค

5

10

0

0

10

10

การเขียนวงจรลอจิกและสมการ

5

4

3

3

10

11

ใบงานการเพิ่มอินพุตลอจิกเกต

5

2

5

3

10

12

การลดรูปสมการพีชคณิตบูลีน

5

4

3

3

10

13

ใบงานการลดรูปสมการ

5

2

5

3

10

14

การวิเคราะห์สมการด้วยตารางความจริง

5

4

3

3

10

15

ใบงานการวิเคราะห์สมการ

5

2

5

3

10

16

การออกแบบจากไดอะแกรมของเวลา

หรือสอนซ่อมเสริม

5

4

3

3

10

17

สอบปฏิบัติ หรือสอนซ่อมเสริม

5

0

10

0

10

18

สอบปลายภาค

5

10

0

0

10

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการวัดผลและประเมินผล

รหัสวิชา  2104-2116 วิชาดิจิตอลเบื้องต้น

3  หน่วยกิต  5  ชั่วโมง

1.                 การเก็บคะแนนระหว่างภาค (80  คะแนน)

1.1.       เวลาเรียน (16สัปดาห์)

-          คิดเป็นคะแนน 16 คะแนน

-          ลากิจ ลาป่วย = - 0.25  คะแนน 

-          เข้าเรียนคิดคะแนน    มาสาย                   = - 0.5  คะแนน 

-          ขาดเรียน       = – 1     คะแนน

-          โดดเรียน       = – 3     คะแนน

 

1.2       พฤติกรรมในชั้นเรียน (16 สัปดาห์)

-          คิดเป็นคะแนน  16  คะแนน

-            แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่น  ให้ความร่วมมือกับการเรียน  การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียน   1 คะแนน   :   การเรียน  1  ครั้ง

 

1.3  งานที่มอบหมาย  คิดเป็น  48   คะแนน

รายการ

วัน/เดือน/ปี

คะแนน

รวม

ถูกต้อง

ประณีต

ตรงเวลา

นำเสนอ

แบบฝึกหัด / ทดสอบ/สมุด

 

4

2

2

 

8

ใบงาน/การทดลอง (6 ใบงาน)

 

15

8

5

2

30

ทดสอบย่อย/สอบปฏิบัติ

 

5

2

2

1

10

 

 

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 

 

 

2.             การสอบกลางภาค/ปลายภาคเรียน  20  คะแนน

สอบทฤษฎี           ข้อสอบอัตนัย-ปรนัย         คะแนนเต็ม  20 คะแนน                   ใช้เวลา 120 นาที

 

 

 

ข้อกำหนดในการเรียน

1.             เวลาเรียนสัปดาห์ละ  5  ชั่วโมง   จำนวน  18  สัปดาห์  รวมทั้งสิ้น  90  ชั่วโมง

2.             ร้อยละ  80  ของเวลาเรียน  คือ  72  ชั่วโมง

3.             คะแนนทั้งหมด  100  คะแนน(พุทธิพิสัย / ทักษะพิสัย / จิตพิสัย)

3.1 คะแนนเก็บคะแนนระหว่างภาค                                             80  คะแนน

3.2  คะแนนสอบปลายภาค                                                              20  คะแนน

4.             เกณฑ์การประเมินผล

คะแนน  80 – 100                                              ระดับ     4.00

คะแนน  75 – 79                                                                ระดับ     3.50

คะแนน  70 – 74                                                                ระดับ     3.00

คะแนน  65 – 69                                                                ระดับ     2.50

คะแนน  60 – 64                                                                ระดับ     2.00

คะแนน  55 – 59                                                                ระดับ     1.50

คะแนน  50 – 54                                                                ระดับ     1.00

คะแนน  00 – 49                                                                ระดับ     0.00

5.             การแต่งกาย  นักเรียนต้องแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัยที่ได้กำหนดไว้

6.             การเข้าชั้นเรียน

6.1  ให้นักเรียนเข้าเรียนตามเวลาที่ได้กำหนดไว้ในตารางเรียน  หากเข้าเรียนช้ากว่ากำหนดไว้ในตารางเรียนเป็นเวลาเกินกว่า  15  นาที  ถือว่า  “มาสาย”

6.2  เมื่อมีความจำเป็นต้องออกนอกห้องเรียนในช่วงเวลาเรียนให้ขออนุญาตผู้สอนก่อนทุกครั้ง  หากไม่ปฏิบัติให้ผู้สอนตัดคะแนนความประพฤติ

6.3  ก่อนเลิกเรียน  15  นาที  ให้จัดเก็บเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โต๊ะ  เก้าอี้  ทำความสะอาด ปิดประตู  หน้าต่าง  ให้เรียบร้อย แล้วเข้าแถวรอการเช็คชื่อและรับฟังคำแนะนำประจำวัน

7.   การแสดงพฤติกรรมในชั้นเรียน

7.1  ในการเรียน หรือฝึกปฏิบัติให้เชื่อฟังคำแนะนำจากผู้สอนอย่างเคร่งครัด

7.2  ไม่สร้างความเดือนร้อน  รำคาญ  หรือรบกวนผู้อื่น

7.3  ไม่ทำลาย หรือขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นหรือของสถานศึกษา

7.4  มีความกระตือรือร้น  ใฝ่รู้ รอบคอบ ประณีต  ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ  ตรงเวลา

7.5  สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

7.6  ส่งงานตามที่ครูมอบหมายให้ตรงเวลาที่ผู้สอนนัดหมาย

7.7  หากมีข้อสงสัย  ไม่เข้าใจในสาระการเรียน  หรือมีข้อข้องใจให้รีบถามผู้สอนทันที

7.8  พบเห็นสิ่งผิดปกติในห้องเรียน หรือ บริเวณใด ๆ ในสถานศึกษาให้รีบแจ้งผู้สอนทันที

7.9  พบหรือกระทำอุปกรณ์  เครื่องมือในห้องเรียนชำรุดเสียหายให้รีบแจ้งผู้สอนทันที

7.10 ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของทุก ๆ คนเป็นสำคัญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการสอน

รหัสวิชา  2104-2116 วิชาดิจิตอลเบื้องต้น

3  หน่วยกิต  5  ชั่วโมง

สัปดาห์ที่  1  เวลาเรียน   5  ชั่วโมง

หัวข้อเรื่อง 

การใช้งานและระบบเลขฐานต่างๆ

วัตถุประสงค์

1.             รู้และเข้าใจ ลักษณะการใช้งานระบบเลขฐานต่างๆได้ถูกต้อง

2.             อธิบายความแตกต่างและความเหมือนของระบบเลขฐานต่างๆ

3.             มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

เนื้อหาสาระสำคัญ

- ตัวเลขและการใช้งาน                                      - ความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐานสิบและฐานสอง       

- ระบบเลขฐานสอง                                           - ระบบเลขฐานแปด          

- ระบบเลขฐานสิบ                                             - ระบบเลขฐานสิบหก

การจัดการเรียนการสอน 

- อธิบาย การใช้งานตัวเลข ความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐานสิบและฐานสอง โครงสร้างและส่วนประกอบของระบบเลขฐานสอง, ระบบเลขฐานแปด, ระบบเลขฐานสิบ, ระบบเลขฐานสิบหก

                - ให้ผู้เรียนร่วมคิด ร่วมอธิบายโดยการใช้เทคนิคคำถามในขณะอธิบายแต่ละช่วง

- ให้นักเรียนทำตัวอย่างและแบบทดสอบความรู้ที่ได้

การวัดผลและเกณฑ์การประเมินผล

- คะแนนจากเวลาเรียน

- คะแนนจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

- คะแนนจากการปฏิบัติ/ใบงาน/แบบทดสอบ

เอกสาร / แหล่งความรู้

- พันศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์  ,ดิจิตอลเบื้องต้น  ,ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ

- www.Ebook.com

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์หัวข้อการเรียน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หัวข้อการเรียน

เรื่อง ... การใช้งานและระบบเลขฐาน ...

 

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

10 ตัวเลขและการใช้งาน  

11 ความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐานสิบและฐานสอง         

12 ระบบเลขฐานต่างๆ                                     

 

13. ใฝ่รู้ รอบคอบ ริเริ่ม ประณีต

14. ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงเวลา

15. สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม

16. ทำความสะอาดห้องเรียน

 

เศรษฐกิจ / สังคม / วัฒนธรรม / สิ่งแวดล้อม

6,7/ 9,15 / 13,14 / 16

7. เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เหมาะสม

8. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

9. นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ ใช้กับงานอาชีพได้

4. สามารถอธิบายตาม

   หลักการได้

5. ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ

6. ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึง

    ความประหยัด ปลอดภัย

    มีประสิทธิภาพ

มี

เหตุผล

ความพอ ประมาณ

มีภูมิคุ้มกัน

1.             รู้และเข้าใจ ลักษณะการใช้งานระบบเลขฐานต่างๆได้ถูกต้อง

2.             อธิบายความแตกต่างและความเหมือนของระบบเลขฐานต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แผนการสอน

รหัสวิชา  2104-2116 วิชาดิจิตอลเบื้องต้น

3  หน่วยกิต  5  ชั่วโมง

สัปดาห์ที่  2  เวลาเรียน   5  ชั่วโมง

หัวข้อเรื่อง 

การเปลี่ยนเลขฐานต่างๆ

วัตถุประสงค์

1.             รู้และเข้าใจ ลักษณะการเปลี่ยนเลขฐานต่างๆได้ถูกต้อง

2.             อธิบายความแตกต่างและความเหมือนของการเปลี่ยนเลขฐานต่างๆได้ถูกต้อง

3.             มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

เนื้อหาสาระสำคัญ

- การเปลี่ยนเลขฐานสิบเป็นเลขฐานอื่นๆ     

- การเปลี่ยนเลขฐานอื่นๆเป็นเลขฐานสิบ

- การเปลี่ยนเลขฐานสองเป็นเลขฐานแปดและสิบหก               

- การเปลี่ยนเลขฐานแปดและสิบหกเป็นเลขฐานสอง

- การเปลี่ยนเลขฐานระหว่างเลขฐานแปดและเลขฐานสิบหก

การจัดการเรียนการสอน 

- อธิบาย และยกตัวอย่าง การเปลี่ยนเลขฐานสิบเป็นเลขฐานอื่นๆ การเปลี่ยนเลขฐานอื่นๆเป็นเลขฐานสิบ การเปลี่ยนเลขฐานสองเป็นเลขฐานแปดและสิบหก การเปลี่ยนเลขฐานแปดและสิบหกเป็นเลขฐานสอง การเปลี่ยนเลขฐานระหว่างเลขฐานแปดและเลขฐานสิบหก

- ให้ผู้เรียนร่วมคิด ร่วมอธิบายโดยการใช้เทคนิคคำถามในขณะอธิบายแต่ละช่วง

- ให้นักเรียนทำตัวอย่างและแบบทดสอบความรู้ที่ได้

การวัดผลและเกณฑ์การประเมินผล

- คะแนนจากเวลาเรียน

- คะแนนจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

- คะแนนจากการปฏิบัติ/ใบงาน/แบบทดสอบ

เอกสาร / แหล่งความรู้

- พันศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์  ,ดิจิตอลเบื้องต้น  ,ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ

- www.Ebook.com

การวิเคราะห์หัวข้อการเรียน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หัวข้อการเรียน

เรื่อง ... การเปลี่ยนเลขฐาน ...

 

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

10 การเปลี่ยนเลขฐานสิบเป็นเลขฐานอื่นๆ 

11 การเปลี่ยนเลขฐานอื่นๆเป็นเลขฐานสิบ

12 การเปลี่ยนระหว่างเลขฐานสอง เลขฐานแปดและเลขฐานสิบหก              

13. ใฝ่รู้ รอบคอบ ริเริ่ม ประณีต

14. ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงเวลา

15. สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม

16. ทำความสะอาดห้องเรียน

 

เศรษฐกิจ / สังคม / วัฒนธรรม / สิ่งแวดล้อม

6,7/ 9,15 / 13,14 / 16

7. เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เหมาะสม

8. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

9. นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ ใช้กับงานอาชีพได้

4. สามารถอธิบายตาม

   หลักการได้

5. ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ

6. ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึง

    ความประหยัด ปลอดภัย

    มีประสิทธิภาพ

มี

เหตุผล

ความพอ ประมาณ

มีภูมิคุ้มกัน

1.             รู้และเข้าใจ ลักษณะการเปลี่ยนเลขฐานต่างๆได้ถูกต้อง

2.             อธิบายความแตกต่างและความเหมือนของการเปลี่ยนเลขฐานต่างๆได้ถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แผนการสอน

รหัสวิชา  2104-2116 วิชาดิจิตอลเบื้องต้น

3  หน่วยกิต  5  ชั่วโมง

สัปดาห์ที่  3  เวลาเรียน   5  ชั่วโมง

หัวข้อเรื่อง 

การบวก ลบ คูณ หารเลขฐานสอง

วัตถุประสงค์

1.             รู้และเข้าใจ ลักษณะการบวก ลบ คูณ หารเลขฐานสองได้ถูกต้อง

2.             อธิบายลักษณะการบวก ลบ คูณ หารเลขฐานสองได้ถูกต้อง

3.             รักความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

เนื้อหาสาระสำคัญ

- การบวกเลขฐานสอง       

- การลบเลขฐานสอง

- การคูณเลขฐานสอง

- การหารเลขฐานสอง

- การคอมพลีเมนต์

การจัดการเรียนการสอน 

- อธิบาย และยกตัวอย่าง การบวกเลขฐานสอง การลบเลขฐานสอง การคูณเลขฐานสอง การหารเลขฐานสอง การคอมพลีเมนต์ และการลบโดยใช้วิธีคอมพลีเมนต์

- ให้ผู้เรียนร่วมคิด ร่วมอธิบายโดยการใช้เทคนิคคำถามในขณะอธิบายแต่ละช่วง

- ให้นักเรียนทำตัวอย่างและแบบทดสอบความรู้ที่ได้

การวัดผลและเกณฑ์การประเมินผล

- คะแนนจากเวลาเรียน

- คะแนนจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

- คะแนนจากการปฏิบัติ/ใบงาน/แบบทดสอบ

เอกสาร / แหล่งความรู้

- พันศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์  ,ดิจิตอลเบื้องต้น  ,ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ

- www.Ebook.com

 

การวิเคราะห์หัวข้อการเรียน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หัวข้อการเรียน

เรื่อง ... การบวก ลบ คูณ หารเลขฐานสอง ...

 

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

10 การบวกและการลบเลขฐานสอง

11 การคูณเลขฐานสองและการหารเลขฐานสอง

12 การคอมพลีเมนต์

     

13. ใฝ่รู้ รอบคอบ ริเริ่ม ประณีต

14. ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงเวลา

15. สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม

16. ทำความสะอาดห้องเรียน

 

เศรษฐกิจ / สังคม / วัฒนธรรม / สิ่งแวดล้อม

6,7/ 9,15 / 13,14 / 16

7. เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เหมาะสม

8. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

9. นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ ใช้กับงานอาชีพได้

4. สามารถอธิบายตาม

   หลักการได้

5. ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ

6. ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึง

    ความประหยัด ปลอดภัย

    มีประสิทธิภาพ

มี

เหตุผล

ความพอ ประมาณ

มีภูมิคุ้มกัน

1.             รู้และเข้าใจ ลักษณะการบวก ลบ คูณ หารเลขฐานสองได้ถูกต้อง

2.             อธิบายลักษณะการบวก ลบ คูณ หารเลขฐานสองได้ถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แผนการสอน

รหัสวิชา  2104-2116 วิชาดิจิตอลเบื้องต้น

3  หน่วยกิต  5  ชั่วโมง

สัปดาห์ที่  4  เวลาเรียน   5  ชั่วโมง

หัวข้อเรื่อง 

ใบงานสวิตซ์ลอจิก

วัตถุประสงค์

1.             รู้เข้าใจและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของสวิตซ์ลอจิก ได้ถูกต้อง

2.             อธิบายลักษณะความแตกต่างของสวิตซ์ลอจิกแต่ละชนิด ได้ถูกต้อง

3.             ปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้อง

4.             มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ มีหลักในการปฏิบัติ

เนื้อหาสาระสำคัญ

- ปฏิบัติการทดลองสวิตซ์ลอจิกแบบต่างๆ    

การจัดการเรียนการสอน 

- อธิบาย และยกตัวอย่างการทดลองเบื้องต้นตามใบงานการทดลอง

- ให้ผู้เรียนปฏิบัติการทดลอง และสอบถามในขณะปฏิบัติแต่ละช่วง

- แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 2 – 3 คน ทดลองต่อวงจรเพื่อวัดและทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า ตามใบงานที่กำหนด

การวัดผลและเกณฑ์การประเมินผล

- คะแนนจากเวลาเรียน

- คะแนนจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

- คะแนนจากการปฏิบัติ/ใบงาน/แบบทดสอบ

เอกสาร / แหล่งความรู้

- พันศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์  ,ดิจิตอลเบื้องต้น  ,ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ

- เอกสารใบงานดิจิตอลเบื้องต้น

- www.Ebook.com

 

 

 

 

การวิเคราะห์หัวข้อการเรียน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หัวข้อการเรียน

เรื่อง ... ใบงานสวิตซ์ลอจิก ...

 

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

10 หลักการทำงานของสวิตซ์ลอจิก

11 ความแตกต่างของสวิตซ์ลอจิกแต่ละชนิด

12 การปฏิบัติงานตามขั้นตอน

     

13. ใฝ่รู้ รอบคอบ ริเริ่ม ประณีต

14. ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงเวลา

15. สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม

16. ทำความสะอาดห้องเรียน

 

เศรษฐกิจ / สังคม / วัฒนธรรม / สิ่งแวดล้อม

6,7/ 9,15 / 13,14 / 16

7. เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เหมาะสม

8. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

9. นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ ใช้กับงานอาชีพได้

4. สามารถอธิบายตาม

   หลักการได้

5. ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ

6. ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึง

    ความประหยัด ปลอดภัย

    มีประสิทธิภาพ

มี

เหตุผล

ความพอ ประมาณ

มีภูมิคุ้มกัน

1.             รู้เข้าใจและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของสวิตซ์ลอจิก ได้ถูกต้อง

2.             อธิบายลักษณะความแตกต่างของสวิตซ์ลอจิกแต่ละชนิด ได้ถูกต้อง

3.             ปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แผนการสอน

รหัสวิชา  2104-2116 วิชาดิจิตอลเบื้องต้น

3  หน่วยกิต  5  ชั่วโมง

สัปดาห์ที่  5  เวลาเรียน   5  ชั่วโมง

หัวข้อเรื่อง 

ลอจิกเกตและตารางความจริง

วัตถุประสงค์

1.             รู้และเข้าใจ ลักษณะการทำงานทางดิจิตอล ตารางความจริงและลอจิกเกตได้ถูกต้อง

2.             อธิบายลักษณการทำงานทางดิจิตอล ตารางความจริงและลอจิกเกตได้ถูกต้อง

3.             มีความซื่อสัตย์

เนื้อหาสาระสำคัญ

- การทำงานทางดิจิตอล    

- สัญลักษณ์แทนการทำงานของลอจิก

- ตารางความจริง

- เกตต่างๆ เช่น บัฟเฟอร์เกต นอตเกต ออร์เกต แอนด์เกต นอร์เกต แนนด์เกต เป็นต้น

- การเปลี่ยนและเพิ่มจำนวนอินพุตของลอจิกเกต

การจัดการเรียนการสอน 

- อธิบาย การทำงานทางดิจิตอล สัญลักษณ์แทนการทำงานของลอจิก และยกตัวอย่าง การสร้างตารางความจริง สัญลักษณ์และคุณสมบัติของลอจิกเกตชนิดต่างๆ การเปลี่ยนและเพิ่มจำนวนอินพุตของลอจิกเกต

- ให้ผู้เรียนร่วมคิด ร่วมอธิบายโดยการใช้เทคนิคคำถามในขณะอธิบายแต่ละช่วง

- ให้นักเรียนทำตัวอย่างและแบบทดสอบความรู้ที่ได้

การวัดผลและเกณฑ์การประเมินผล

- คะแนนจากเวลาเรียน

- คะแนนจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

- คะแนนจากการปฏิบัติ/ใบงาน/แบบทดสอบ

เอกสาร / แหล่งความรู้

- พันศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์  ,ดิจิตอลเบื้องต้น  ,ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ

- www.Ebook.com

การวิเคราะห์หัวข้อการเรียน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หัวข้อการเรียน

เรื่อง ... ลอจิกเกตและตารางความจริง...

 

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

10. ตารางความจริง

11. เกตต่างๆ เช่น บัฟเฟอร์เกต นอตเกต ออร์เกต แอนด์เกต นอร์เกต แนนด์เกต เป็นต้น

12. การเปลี่ยนและเพิ่มจำนวนอินพุตของลอจิกเกต

     

13. ใฝ่รู้ รอบคอบ ริเริ่ม ประณีต

14. ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงเวลา

15. สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม

16. ทำความสะอาดห้องเรียน

 

เศรษฐกิจ / สังคม / วัฒนธรรม / สิ่งแวดล้อม

6,7/ 9,15 / 13,14 / 16

7. เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เหมาะสม

8. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

9. นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ ใช้กับงานอาชีพได้

4. สามารถอธิบายตาม

   หลักการได้

5. ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ

6. ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึง

    ความประหยัด ปลอดภัย

    มีประสิทธิภาพ

มี

เหตุผล

ความพอ ประมาณ

มีภูมิคุ้มกัน

1.             รู้และเข้าใจ ลักษณะการทำงานทางดิจิตอล ตารางความจริงและลอจิกเกตได้ถูกต้อง

2.             อธิบายลักษณการทำงานทางดิจิตอล ตารางความจริงและลอจิกเกตได้ถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แผนการสอน

รหัสวิชา  2104-2116 วิชาดิจิตอลเบื้องต้น

3  หน่วยกิต  5  ชั่วโมง

สัปดาห์ที่  6  เวลาเรียน   5  ชั่วโมง

หัวข้อเรื่อง 

ใบงานลอจิกเกต

วัตถุประสงค์

1.             รู้เข้าใจและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานลอจิกเกต ได้ถูกต้อง

2.             อธิบายลักษณะความแตกต่างของลอจิกเกตแต่ละชนิด ได้ถูกต้อง

3.             ปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้อง

4.             มีความสนใจใฝ่รู้ มีความรอบคอบ มีหลักในการปฏิบัติ

เนื้อหาสาระสำคัญ

- ปฏิบัติการทดลองไอซีดิจิตอล ลอจิกเกตแบบต่างๆ  

การจัดการเรียนการสอน 

- อธิบาย และยกตัวอย่างการทดลองเบื้องต้นตามใบงานการทดลอง

- ให้ผู้เรียนปฏิบัติการทดลอง และสอบถามในขณะปฏิบัติแต่ละช่วง

- แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 2 – 3 คน ทดลองต่อวงจรเพื่อวัดและทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า ตามใบงานที่กำหนด

การวัดผลและเกณฑ์การประเมินผล

- คะแนนจากเวลาเรียน

- คะแนนจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

- คะแนนจากการปฏิบัติ/ใบงาน/แบบทดสอบ

เอกสาร / แหล่งความรู้

- พันศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์  ,ดิจิตอลเบื้องต้น  ,ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ

- เอกสารใบงานดิจิตอลเบื้องต้น

- www.Ebook.com

 

 

 

 

การวิเคราะห์หัวข้อการเรียน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หัวข้อการเรียน

เรื่อง ... ใบงานลอจิกเกต ...

 

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

10 หลักการทำงานลอจิกเกต

11 ความแตกต่างของลอจิกเกตแต่ละชนิด

12 การปฏิบัติงานตามขั้นตอน

     

13. ใฝ่รู้ รอบคอบ ริเริ่ม ประณีต

14. ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงเวลา

15. สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม

16. ทำความสะอาดห้องเรียน

 

เศรษฐกิจ / สังคม / วัฒนธรรม / สิ่งแวดล้อม

6,7/ 9,15 / 13,14 / 16

7. เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เหมาะสม

8. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

9. นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ ใช้กับงานอาชีพได้

4. สามารถอธิบายตาม

   หลักการได้

5. ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ

6. ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึง

    ความประหยัด ปลอดภัย

    มีประสิทธิภาพ

มี

เหตุผล

ความพอ ประมาณ

มีภูมิคุ้มกัน

1.             รู้เข้าใจและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานลอจิกเกต ได้ถูกต้อง

2.             อธิบายลักษณะความแตกต่างของลอจิกเกตแต่ละชนิด ได้ถูกต้อง

3.             ปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แผนการสอน

รหัสวิชา  2104-2116 วิชาดิจิตอลเบื้องต้น

3  หน่วยกิต  5  ชั่วโมง

สัปดาห์ที่  7  เวลาเรียน   5  ชั่วโมง

หัวข้อเรื่อง 

รหัสเลขฐานสอง

วัตถุประสงค์

1.             รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับรหัสและกลุ่มคำของเลขฐานสองได้ถูกต้อง

2.             อธิบายลักษณะรหัสและกลุ่มคำของเลขฐานสองได้ถูกต้อง

3.             มีความสนใจใฝ่รู้

เนื้อหาสาระสำคัญ

- รหัสและกลุ่มคำ               

- รหัส BCD 8421

- รหัสเกิน 3

- รหัสเกรย์

- รหัส ASCII

การจัดการเรียนการสอน 

- อธิบาย และยกตัวอย่าง รหัสและกลุ่มคำ     เช่น รหัส BCD 8421, รหัสเกิน 3, รหัสเกรย์ และรหัส ASCII

- ให้ผู้เรียนร่วมคิด ร่วมอธิบายโดยการใช้เทคนิคคำถามในขณะอธิบายแต่ละช่วง

- ให้นักเรียนทำตัวอย่างและแบบทดสอบความรู้ที่ได้

การวัดผลและเกณฑ์การประเมินผล

- คะแนนจากเวลาเรียน

- คะแนนจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

- คะแนนจากการปฏิบัติ/ใบงาน/แบบทดสอบ

เอกสาร / แหล่งความรู้

- พันศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์  ,ดิจิตอลเบื้องต้น  ,ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ

- www.Ebook.com

 

การวิเคราะห์หัวข้อการเรียน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หัวข้อการเรียน

เรื่อง ... รหัสเลขฐานสอง ...

 

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

10 รหัสและกลุ่มคำ           

11 รหัส BCD 8421

12 รหัสเกิน 3

13 รหัสเกรย์

14 รหัส ASCII

     

15. ใฝ่รู้ รอบคอบ ริเริ่ม ประณีต

16. ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงเวลา

17. สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม

18. ทำความสะอาดห้องเรียน

 

เศรษฐกิจ / สังคม / วัฒนธรรม / สิ่งแวดล้อม

6,7/ 9,17 / 15,16 / 18

7. เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เหมาะสม

8. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

9. นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ ใช้กับงานอาชีพได้

4. สามารถอธิบายตาม

   หลักการได้

5. ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ

6. ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึง

    ความประหยัด ปลอดภัย

    มีประสิทธิภาพ

มี

เหตุผล

ความพอ ประมาณ

มีภูมิคุ้มกัน

1.             รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับรหัสและกลุ่มคำของเลขฐานสองได้ถูกต้อง

2.             อธิบายลักษณะรหัสและกลุ่มคำของเลขฐานสองได้ถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แผนการสอน

รหัสวิชา  2104-2116 วิชาดิจิตอลเบื้องต้น

3  หน่วยกิต  5  ชั่วโมง

สัปดาห์ที่  8  เวลาเรียน   5  ชั่วโมง

หัวข้อเรื่อง 

ใบงานการเปลี่ยนลอจิกเกต

วัตถุประสงค์

1.             รู้เข้าใจและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเปลี่ยนลอจิกเกตได้ถูกต้อง

2.             อธิบายลักษณะความแตกต่างของการเปลี่ยนลอจิกเกตแต่ละชนิด ได้ถูกต้อง

3.             ปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้อง

4.             มีความสนใจใฝ่รู้ มีความรอบคอบ มีหลักในการปฏิบัติ

เนื้อหาสาระสำคัญ

- ปฏิบัติการทดลองการเปลี่ยนลอจิกเกต        

การจัดการเรียนการสอน 

- อธิบาย และยกตัวอย่างการทดลองเบื้องต้นตามใบงานการทดลอง

- ให้ผู้เรียนปฏิบัติการทดลอง และสอบถามในขณะปฏิบัติแต่ละช่วง

- แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 2 – 3 คน ทดลองต่อวงจรเพื่อวัดและทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า ตามใบงานที่กำหนด

การวัดผลและเกณฑ์การประเมินผล

- คะแนนจากเวลาเรียน

- คะแนนจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

- คะแนนจากการปฏิบัติ/ใบงาน/แบบทดสอบ

เอกสาร / แหล่งความรู้

- พันศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์  ,ดิจิตอลเบื้องต้น  ,ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ

- เอกสารใบงานดิจิตอลเบื้องต้น

- www.Ebook.com

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์หัวข้อการเรียน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หัวข้อการเรียน

เรื่อง ... ใบงานการเปลี่ยนลอจิกเกต ...

 

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

10 หลักการเปลี่ยนลอจิกเกต

11 ความแตกต่างของการเปลี่ยนลอจิกเกตแต่ละชนิด

12 การปฏิบัติงานตามขั้นตอน

     

13. ใฝ่รู้ รอบคอบ ริเริ่ม ประณีต

14. ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงเวลา

15. สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม

16. ทำความสะอาดห้องเรียน

 

เศรษฐกิจ / สังคม / วัฒนธรรม / สิ่งแวดล้อม

6,7/ 9,15 / 13,14 / 16

7. เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เหมาะสม

8. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

9. นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ ใช้กับงานอาชีพได้

4. สามารถอธิบายตาม

   หลักการได้

5. ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ

6. ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึง

    ความประหยัด ปลอดภัย

    มีประสิทธิภาพ

มี

เหตุผล

ความพอ ประมาณ

มีภูมิคุ้มกัน

1.             รู้เข้าใจและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเปลี่ยนลอจิกเกตได้ถูกต้อง

2.             อธิบายลักษณะความแตกต่างของการเปลี่ยนลอจิกเกตแต่ละชนิด ได้ถูกต้อง

3.             ปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แผนการสอน

รหัสวิชา  2104-2116 วิชาดิจิตอลเบื้องต้น

3  หน่วยกิต  5  ชั่วโมง

สัปดาห์ที่  9  เวลาเรียน   5  ชั่วโมง

หัวข้อเรื่อง 

สอบกลางภาค

วัตถุประสงค์

1.             มีความเข้าใจในเรื่องดิจิตอลเบื้องต้นได้ถูกต้อง

เนื้อหาสาระสำคัญ

- การใช้งานและระบบเลขฐานต่างๆ

- การเปลี่ยนเลขฐานต่างๆ

- การบวก ลบ คูณ หารเลขฐานสอง

- ลอจิกเกตและตารางความจริง

- รหัสเลขฐานสอง

การจัดการเรียนการสอน 

- ใช้เวลาทำข้อสอบ 120 นาที สอบทฤษฎี   ข้อสอบอัตนัย-ปรนัย     คะแนนเต็ม  10  คะแนน

การวัดผลและเกณฑ์การประเมินผล

- คะแนนจากแบบทดสอบกลางภาค

เอกสาร / แหล่งความรู้

- พันศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์  ,ดิจิตอลเบื้องต้น  ,ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ

- www.Ebook.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการสอน

รหัสวิชา  2104-2116 วิชาดิจิตอลเบื้องต้น

3  หน่วยกิต  5  ชั่วโมง

สัปดาห์ที่  10 เวลาเรียน   5  ชั่วโมง

หัวข้อเรื่อง 

การเขียนวงจรลอจิกและสมการ

วัตถุประสงค์

1.             รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการเขียนวงจรลอจิกและสมการได้ถูกต้อง

2.             อธิบายลักษณะการเขียนวงจรลอจิกและสมการได้ถูกต้อง

3.             มีความเชื่อมั่นในตนเอง

เนื้อหาสาระสำคัญ

- ความมสัมพันธ์ของเครื่องหมายกับลอจิกเกต

- การเขียนสมการพีชคณิตบูลีนจากวงจรลอจิก            

- การเขียนสมการพีชคณิตบูลีนจากวงจรลอจิก

การจัดการเรียนการสอน 

- อธิบาย และยกตัวอย่าง การเขียนสมการพีชคณิตบูลีนจากวงจรลอจิก และการเขียนวงจรลอจิกจากสมการพีชคณิตบูลีน

- ให้ผู้เรียนร่วมคิด ร่วมอธิบายโดยการใช้เทคนิคคำถามในขณะอธิบายแต่ละช่วง

- ให้นักเรียนทำตัวอย่างและแบบทดสอบความรู้ที่ได้

การวัดผลและเกณฑ์การประเมินผล

- คะแนนจากเวลาเรียน

- คะแนนจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

- คะแนนจากการปฏิบัติ/ใบงาน/แบบทดสอบ

เอกสาร / แหล่งความรู้

- พันศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์  ,ดิจิตอลเบื้องต้น  ,ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ

- www.Ebook.com

 

 

 

การวิเคราะห์หัวข้อการเรียน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หัวข้อการเรียน

เรื่อง ... การเขียนวงจรลอจิกและสมการ ...

 

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

10. ความมสัมพันธ์ของเครื่องหมายกับลอจิกเกต

11. การเขียนสมการพีชคณิตบูลีนจากวงจรลอจิก     

12. การเขียนสมการพีชคณิตบูลีนจากวงจรลอจิก

     

13. ใฝ่รู้ รอบคอบ ริเริ่ม ประณีต

14. ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงเวลา

15. สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม

16. ทำความสะอาดห้องเรียน

 

เศรษฐกิจ / สังคม / วัฒนธรรม / สิ่งแวดล้อม

6,7/ 9,15 / 13,14 / 16

7. เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เหมาะสม

8. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

9. นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ ใช้กับงานอาชีพได้

4. สามารถอธิบายตาม

   หลักการได้

5. ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ

6. ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึง

    ความประหยัด ปลอดภัย

    มีประสิทธิภาพ

มี

เหตุผล

ความพอ ประมาณ

มีภูมิคุ้มกัน

1.             รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการเขียนวงจรลอจิกและสมการได้ถูกต้อง

2.             อธิบายลักษณะการเขียนวงจรลอจิกและสมการได้ถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แผนการสอน

รหัสวิชา  2104-2116 วิชาดิจิตอลเบื้องต้น

3  หน่วยกิต  5  ชั่วโมง

สัปดาห์ที่  11  เวลาเรียน   5  ชั่วโมง

หัวข้อเรื่อง 

ใบงานการเพิ่มอินพุตลอจิกเกต

วัตถุประสงค์

1.             รู้เข้าใจและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเพิ่มอินพุตลอจิกเกตได้ถูกต้อง

2.             อธิบายลักษณะความแตกต่างของการเพิ่มอินพุตลอจิกเกตแต่ละชนิด ได้ถูกต้อง

3.             ปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้อง

4.             มีความสนใจใฝ่รู้ มีความรอบคอบ มีหลักในการปฏิบัติ

เนื้อหาสาระสำคัญ

- ปฏิบัติการทดลองการเพิ่มอินพุตลอจิกเกต 

การจัดการเรียนการสอน 

- อธิบาย และยกตัวอย่างการทดลองเบื้องต้นตามใบงานการทดลอง

- ให้ผู้เรียนปฏิบัติการทดลอง และสอบถามในขณะปฏิบัติแต่ละช่วง

- แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 2 – 3 คน ทดลองต่อวงจรเพื่อวัดและทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า ตามใบงานที่กำหนด

การวัดผลและเกณฑ์การประเมินผล

- คะแนนจากเวลาเรียน

- คะแนนจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

- คะแนนจากการปฏิบัติ/ใบงาน/แบบทดสอบ

เอกสาร / แหล่งความรู้

- พันศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์  ,ดิจิตอลเบื้องต้น  ,ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ

- เอกสารใบงานดิจิตอลเบื้องต้น

- www.Ebook.com

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์หัวข้อการเรียน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หัวข้อการเรียน

เรื่อง ... ใบงานการเพิ่มอินพุตลอจิกเกต ...

 

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

10 หลักการเพิ่มอินพุตลอจิกเกต

11 ความแตกต่างของการเพิ่มอินพุตลอจิกเกตแต่ละชนิด

12 การปฏิบัติงานตามขั้นตอน

     

13. ใฝ่รู้ รอบคอบ ริเริ่ม ประณีต

14. ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงเวลา

15. สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม

16. ทำความสะอาดห้องเรียน

 

เศรษฐกิจ / สังคม / วัฒนธรรม / สิ่งแวดล้อม

6,7/ 9,15 / 13,14 / 16

7. เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เหมาะสม

8. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

9. นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ ใช้กับงานอาชีพได้

4. สามารถอธิบายตาม

   หลักการได้

5. ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ

6. ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึง

    ความประหยัด ปลอดภัย

    มีประสิทธิภาพ

มี

เหตุผล

ความพอ ประมาณ

มีภูมิคุ้มกัน

1.             รู้เข้าใจและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเพิ่มอินพุตลอจิกเกตได้ถูกต้อง

2.             อธิบายลักษณะความแตกต่างของการเพิ่มอินพุตลอจิกเกตแต่ละชนิด ได้ถูกต้อง

3.             ปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แผนการสอน

รหัสวิชา  2104-2116 วิชาดิจิตอลเบื้องต้น

3  หน่วยกิต  5  ชั่วโมง

สัปดาห์ที่  12 เวลาเรียน   5  ชั่วโมง

หัวข้อเรื่อง 

การลดรูปสมการพีชคณิตบูลีน

วัตถุประสงค์

1.             รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการลดรูปสมการพีชคณิตบูลีนได้ถูกต้อง

2.             อธิบายลักษณะการลดรูปสมการพีชคณิตบูลีนได้ถูกต้อง

3.             มีความกตัญญูรู้คุณ

เนื้อหาสาระสำคัญ

- กฎของพีชคณิตบูลีน       

- ข้อบังคับพีชคณิตบูลีน

- ทฤษฎีช่วยเดอร์มอร์แกน

- การลดรูปสมการโดยใช้ พีชคณิตบูลีน

การจัดการเรียนการสอน 

- อธิบาย และยกตัวอย่าง กฎของพีชคณิตบูลีน ข้อบังคับพีชคณิตบูลีน ทฤษฎีช่วยเดอร์มอร์แกน และ การลดรูปสมการโดยใช้ พีชคณิตบูลีน

- ให้ผู้เรียนร่วมคิด ร่วมอธิบายโดยการใช้เทคนิคคำถามในขณะอธิบายแต่ละช่วง

- ให้นักเรียนทำตัวอย่างและแบบทดสอบความรู้ที่ได้

การวัดผลและเกณฑ์การประเมินผล

- คะแนนจากเวลาเรียน

- คะแนนจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

- คะแนนจากการปฏิบัติ/ใบงาน/แบบทดสอบ

เอกสาร / แหล่งความรู้

- พันศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์  ,ดิจิตอลเบื้องต้น  ,ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ

- www.Ebook.com

 

การวิเคราะห์หัวข้อการเรียน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หัวข้อการเรียน

เรื่อง ... การลดรูปสมการพีชคณิตบูลีน ...

 

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

10 กฎ และ ข้อบังคับพีชคณิตบูลีน

11 ทฤษฎีช่วยเดอร์มอร์แกน

12 การลดรูปสมการโดยใช้ พีชคณิตบูลีน

     

13. ใฝ่รู้ รอบคอบ ริเริ่ม ประณีต

14. ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงเวลา

15. สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม

16. ทำความสะอาดห้องเรียน

 

เศรษฐกิจ / สังคม / วัฒนธรรม / สิ่งแวดล้อม

6,7/ 9,15 / 13,14 / 16

7. เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เหมาะสม

8. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

9. นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ ใช้กับงานอาชีพได้

4. สามารถอธิบายตาม

   หลักการได้

5. ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ

6. ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึง

    ความประหยัด ปลอดภัย

    มีประสิทธิภาพ

มี

เหตุผล

ความพอ ประมาณ

มีภูมิคุ้มกัน

1.             รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการลดรูปสมการพีชคณิตบูลีนได้ถูกต้อง

2.             อธิบายลักษณะการลดรูปสมการพีชคณิตบูลีนได้ถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แผนการสอน

รหัสวิชา  2104-2116 วิชาดิจิตอลเบื้องต้น

3  หน่วยกิต  5  ชั่วโมง

สัปดาห์ที่  13  เวลาเรียน   5  ชั่วโมง

หัวข้อเรื่อง 

ใบงานการลดรูปสมการพีชคณิตบูลีน

วัตถุประสงค์

1.             รู้เข้าใจและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการลดรูปสมการพีชคณิตบูลีนได้ถูกต้อง

2.             อธิบายลักษณะการลดรูปสมการพีชคณิตบูลีนได้ถูกต้อง

3.             ปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้อง

4.             มีความสนใจใฝ่รู้ มีความรอบคอบ มีหลักในการปฏิบัติ

เนื้อหาสาระสำคัญ

- ปฏิบัติการทดลองการลดรูปสมการพีชคณิตบูลีน     

การจัดการเรียนการสอน 

- อธิบาย และยกตัวอย่างการทดลองเบื้องต้นตามใบงานการทดลอง

- ให้ผู้เรียนปฏิบัติการทดลอง และสอบถามในขณะปฏิบัติแต่ละช่วง

- แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 2 – 3 คน ทดลองต่อวงจรเพื่อวัดและทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า ตามใบงานที่กำหนด

การวัดผลและเกณฑ์การประเมินผล

- คะแนนจากเวลาเรียน

- คะแนนจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

- คะแนนจากการปฏิบัติ/ใบงาน/แบบทดสอบ

เอกสาร / แหล่งความรู้

- พันศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์  ,ดิจิตอลเบื้องต้น  ,ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ

- เอกสารใบงานดิจิตอลเบื้องต้น

- www.Ebook.com

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์หัวข้อการเรียน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หัวข้อการเรียน

เรื่อง ... ใบงานการลดรูปสมการพีชคณิตบูลีน ...

 

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

10 หลักการลดรูปสมการพีชคณิตบูลีน

11 การลดรูปสมการพีชคณิตบูลีน

12 การปฏิบัติงานตามขั้นตอน

     

13. ใฝ่รู้ รอบคอบ ริเริ่ม ประณีต

14. ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงเวลา

15. สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม

16. ทำความสะอาดห้องเรียน

 

เศรษฐกิจ / สังคม / วัฒนธรรม / สิ่งแวดล้อม

6,7/ 9,15 / 13,14 / 16

7. เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เหมาะสม

8. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

9. นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ ใช้กับงานอาชีพได้

4. สามารถอธิบายตาม

   หลักการได้

5. ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ

6. ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึง

    ความประหยัด ปลอดภัย

    มีประสิทธิภาพ

มี

เหตุผล

ความพอ ประมาณ

มีภูมิคุ้มกัน

1.             รู้เข้าใจและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการลดรูปสมการพีชคณิตบูลีนได้ถูกต้อง

2.             อธิบายการลดรูปสมการพีชคณิตบูลีนได้ถูกต้อง

3.             ปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แผนการสอน

รหัสวิชา  2104-2116 วิชาดิจิตอลเบื้องต้น

3  หน่วยกิต  5  ชั่วโมง

สัปดาห์ที่  14 เวลาเรียน   5  ชั่วโมง

หัวข้อเรื่อง 

การวิเคราะห์สมการด้วยตารางความจริง

วัตถุประสงค์

1.             รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการวิเคราะห์สมการด้วยตารางความจริงได้ถูกต้อง

2.             อธิบายลักษณะการวิเคราะห์สมการด้วยตารางความจริงได้ถูกต้อง

3.             สามารถพึ่งตนเองได้

เนื้อหาสาระสำคัญ

- การสร้างตารางความจริงในการวิเคราะห์  

- ลำดับขั้นตอนในการวิเคราะห์สมการในตารางความจริง

- การวิเคราะห์สมการในตารางความจริง

การจัดการเรียนการสอน 

- อธิบาย และยกตัวอย่าง การสร้างตารางความจริงในการวิเคราะห์         ลำดับขั้นตอนในการวิเคราะห์สมการในตารางความจริง การวิเคราะห์สมการในตารางความจริง

- ให้ผู้เรียนร่วมคิด ร่วมอธิบายโดยการใช้เทคนิคคำถามในขณะอธิบายแต่ละช่วง

- ให้นักเรียนทำตัวอย่างและแบบทดสอบความรู้ที่ได้

การวัดผลและเกณฑ์การประเมินผล

- คะแนนจากเวลาเรียน

- คะแนนจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

- คะแนนจากการปฏิบัติ/ใบงาน/แบบทดสอบ

เอกสาร / แหล่งความรู้

- พันศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์  ,ดิจิตอลเบื้องต้น  ,ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ

- www.Ebook.com

 

 

การวิเคราะห์หัวข้อการเรียน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หัวข้อการเรียน

เรื่อง ... การวิเคราะห์สมการด้วยตารางความจริง ...

 

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

10. การสร้างตารางความจริงในการวิเคราะห์        

11. ลำดับขั้นตอนในการวิเคราะห์สมการในตารางความจริง

12. การวิเคราะห์สมการในตารางความจริง

     

13. ใฝ่รู้ รอบคอบ ริเริ่ม ประณีต

14. ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงเวลา

15. สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม

16. ทำความสะอาดห้องเรียน

 

เศรษฐกิจ / สังคม / วัฒนธรรม / สิ่งแวดล้อม

6,7/ 9,15 / 13,14 / 16

7. เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เหมาะสม

8. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

9. นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ ใช้กับงานอาชีพได้

4. สามารถอธิบายตาม

   หลักการได้

5. ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ

6. ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึง

    ความประหยัด ปลอดภัย

    มีประสิทธิภาพ

มี

เหตุผล

ความพอ ประมาณ

มีภูมิคุ้มกัน

1.             รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการวิเคราะห์สมการด้วยตารางความจริงได้ถูกต้อง

2.             อธิบายลักษณะการวิเคราะห์สมการด้วยตารางความจริงได้ถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แผนการสอน

รหัสวิชา  2104-2116 วิชาดิจิตอลเบื้องต้น

3  หน่วยกิต  5  ชั่วโมง

สัปดาห์ที่  15  เวลาเรียน   5  ชั่วโมง

หัวข้อเรื่อง 

ใบงานการวิเคราะห์สมการ

วัตถุประสงค์

1.             รู้เข้าใจและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์สมการได้ถูกต้อง

2.             อธิบายลักษณะความแตกต่างของการวิเคราะห์สมการได้ถูกต้อง

3.             ปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้อง

4.             มีความสนใจใฝ่รู้ มีความรอบคอบ มีหลักในการปฏิบัติ

เนื้อหาสาระสำคัญ

- ปฏิบัติการทดลองการวิเคราะห์สมการ        

การจัดการเรียนการสอน 

- อธิบาย และยกตัวอย่างการทดลองเบื้องต้นตามใบงานการทดลอง

- ให้ผู้เรียนปฏิบัติการทดลอง และสอบถามในขณะปฏิบัติแต่ละช่วง

- แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 2 – 3 คน ทดลองต่อวงจรเพื่อวัดและทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า ตามใบงานที่กำหนด

การวัดผลและเกณฑ์การประเมินผล

- คะแนนจากเวลาเรียน

- คะแนนจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

- คะแนนจากการปฏิบัติ/ใบงาน/แบบทดสอบ

เอกสาร / แหล่งความรู้

- พันศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์  ,ดิจิตอลเบื้องต้น  ,ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ

- เอกสารใบงานดิจิตอลเบื้องต้น

- www.Ebook.com

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์หัวข้อการเรียน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หัวข้อการเรียน

เรื่อง ... ใบงานการวิเคราะห์สมการ ...

 

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

10 หลักการวิเคราะห์สมการ

11 ความแตกต่างของการวิเคราะห์สมการ

12 การปฏิบัติงานตามขั้นตอน

     

13. ใฝ่รู้ รอบคอบ ริเริ่ม ประณีต

14. ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงเวลา

15. สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม

16. ทำความสะอาดห้องเรียน

 

เศรษฐกิจ / สังคม / วัฒนธรรม / สิ่งแวดล้อม

6,7/ 9,15 / 13,14 / 16

7. เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เหมาะสม

8. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

9. นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ ใช้กับงานอาชีพได้

4. สามารถอธิบายตาม

   หลักการได้

5. ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ

6. ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึง

    ความประหยัด ปลอดภัย

    มีประสิทธิภาพ

มี

เหตุผล

ความพอ ประมาณ

มีภูมิคุ้มกัน

1.             รู้เข้าใจและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์สมการได้ถูกต้อง

2.             อธิบายลักษณะความแตกต่างของการวิเคราะห์สมการได้ถูกต้อง

3.             ปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แผนการสอน

รหัสวิชา  2104-2116 วิชาดิจิตอลเบื้องต้น

3  หน่วยกิต  5  ชั่วโมง

สัปดาห์ที่  16 เวลาเรียน   5  ชั่วโมง

หัวข้อเรื่อง 

การออกแบบจากไดอะแกรมของเวลา

วัตถุประสงค์

1.             รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการออกแบบจากไดอะแกรมของเวลาได้ถูกต้อง

2.             อธิบายลักษณะการออกแบบจากไดอะแกรมของเวลาได้ถูกต้อง

3.             มีมารยาทที่ดีงาม

เนื้อหาสาระสำคัญ

- รูปแบบไดอะแกรมของเวลา         

- การเขียนตารางความจริงจากไดอะแกรมของเวลา

- ขั้นตอนการลดรูป

- วงจรลอจิกเกต

การจัดการเรียนการสอน 

- อธิบาย และยกตัวอย่าง รูปแบบไดอะแกรมของเวลา การเขียนตารางความจริงจากไดอะแกรมของเวลา ขั้นตอนการลดรูป และ วงจรลอจิกเกต

- ให้ผู้เรียนร่วมคิด ร่วมอธิบายโดยการใช้เทคนิคคำถามในขณะอธิบายแต่ละช่วง

- ให้นักเรียนทำตัวอย่างและแบบทดสอบความรู้ที่ได้

การวัดผลและเกณฑ์การประเมินผล

- คะแนนจากเวลาเรียน

- คะแนนจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

- คะแนนจากการปฏิบัติ/ใบงาน/แบบทดสอบ

เอกสาร / แหล่งความรู้

- พันศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์  ,ดิจิตอลเบื้องต้น  ,ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ

- www.Ebook.com

 

การวิเคราะห์หัวข้อการเรียน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หัวข้อการเรียน

เรื่อง ... การวิเคราะห์สมการด้วยตารางความจริง ...

 

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

10 รูปแบบไดอะแกรมของเวลา      

11 การเขียนตารางความจริงจากไดอะแกรมของเวลา

12 ขั้นตอนการลดรูป และวงจรลอจิกเกต

     

13. ใฝ่รู้ รอบคอบ ริเริ่ม ประณีต

14. ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงเวลา

15. สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม

16. ทำความสะอาดห้องเรียน

 

เศรษฐกิจ / สังคม / วัฒนธรรม / สิ่งแวดล้อม

6,7/ 9,15 / 13,14 / 16

7. เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เหมาะสม

8. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

9. นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ ใช้กับงานอาชีพได้

4. สามารถอธิบายตาม

   หลักการได้

5. ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ

6. ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึง

    ความประหยัด ปลอดภัย

    มีประสิทธิภาพ

มี

เหตุผล

ความพอ ประมาณ

มีภูมิคุ้มกัน

1.             รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการออกแบบจากไดอะแกรมของเวลาได้ถูกต้อง

2.             อธิบายลักษณะการออกแบบจากไดอะแกรมของเวลาได้ถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แผนการสอน

รหัสวิชา  2104-2116 วิชาดิจิตอลเบื้องต้น

3  หน่วยกิต  5  ชั่วโมง

สัปดาห์ที่  17 เวลาเรียน   5  ชั่วโมง

หัวข้อเรื่อง 

สอบปฏิบัติ

วัตถุประสงค์

1.             ทดสอบความเข้าใจในการปฏิบัติเรื่องดิจิตอลเบื้องต้นได้ถูกต้อง

2.             มีความซื่อสัตย์ มีความรอบคอบ มีหลักในการปฏิบัติ

เนื้อหาสาระสำคัญ

- สอบปฏิบัติใบงานใดใบงานหนึ่งตามที่จับฉลาก

การจัดการเรียนการสอน 

- จับฉลากสอบปฏิบัติใบงานใดใบงานหนึ่งตามที่จับฉลาก 30 นาทีโดย 20 นาทีเป็นการต่อวงจรการทดสอบ และ10 นาที เป็นการตอบคำถาม

การวัดผลและเกณฑ์การประเมินผล

- คะแนนจากการทดสอบปฏิบัติตามคำสั่ง

เอกสาร / แหล่งความรู้

- พันศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์  ,ดิจิตอลเบื้องต้น  ,ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ

- เอกสารใบงานดิจิตอลเบื้องต้น

- www.Ebook.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการสอน

รหัสวิชา  2104-2116 วิชาดิจิตอลเบื้องต้น

3  หน่วยกิต  5  ชั่วโมง

สัปดาห์ที่  18  เวลาเรียน   5  ชั่วโมง

หัวข้อเรื่อง 

สอบปลายภาค

วัตถุประสงค์

1.             มีความเข้าใจในเรื่องดิจิตอลเบื้องต้นได้ถูกต้อง

เนื้อหาสาระสำคัญ

- การเขียนวงจรลอจิกและสมการ

- การลดรูปสมการพีชคณิตบูลีน

- การวิเคราะห์สมการด้วยตารางความจริง

- การออกแบบจากไดอะแกรมของเวลา

การจัดการเรียนการสอน 

- ใช้เวลาทำข้อสอบ 120 นาที สอบทฤษฎี   ข้อสอบอัตนัย-ปรนัย     คะแนนเต็ม  10  คะแนน

การวัดผลและเกณฑ์การประเมินผล

- คะแนนจากแบบทดสอบปลายภาค

เอกสาร / แหล่งความรู้

- พันศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์  ,ดิจิตอลเบื้องต้น  ,ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ

- www.Ebook.com