Головна сторінка

Використання інформаційних технологій на уроках хімії

Освіта в Україні невпинно рухається вперед, шукає нових шляхів розвитку, апробує найновіші технології. Освітня політика держави акцентує увагу на розвиткові особистості, її якостей, талантів і здібностей. В сучасних умовах технологічність стає домінуючою характеристикою діяльності людини, означає перехід на якісно новий ступінь ефективності й оптимальності. 

Основні напрямки реформи загальноосвітньої школи вказують на необхідність вдосконалення методів  і засобів навчання, висунення на передній план їх активних форм, привчання учнів до самостійної роботи.

Стрімкий розвиток комп’ютерної техніки та її різноманітного програмного забезпечення – це одна з характерних прикмет розвитку сучасного суспільства. Технології, основним компонентом яких є комп’ютер, проникають практично в усі сфери людської діяльності. Сам час диктує необхідність по-новому організувати роботу педагога, спрямувати його зусилля на розвиток в учнів самостійного творчого мислення. Указом Президента України № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» передбачено впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій, єдиної інформаційної системи управління освітою, створення єдиної електронної бази освіти, формування основ інформаційної культури майбутнього фахівця. Тож використання на уроках хімії нових інформаційних технологій, особисто я, вважаю за необхідне.

Сучасний учитель – це генератор ідей, організатор, режисер, який визначає ролі і процес навчання, поєднуючи традиційні і новітні методики, прийоми і засоби. Він повинен знайти мотивацію для учня і побудувати його діяльність так, щоб в останнього виникло бажання пізнавати і відкривати нове.

Оскільки впровадження ІКТ в освітній процес відбувається досить інтенсивно, доцільним вбачаю визначення пріоритетних положень у цій галузі та чітке виокремлення психолого-педагогічних та дидактичних принципів створення і використання нових педагогічних технологій.

В умовах відкритого інформаційно-освітнього простору ІКТ стають невід’ємним атрибутом навчального процесу. Вони відкривають можливості для вдосконалення діяльності вчителя за рахунок організації особистісно-орієнтованого навчання на вищому рівні. Націлює вчителя на творчий пошук нових шляхів реалізації освітніх, виховних і розвиваючих цілей засобами ІКТ.

Основною метою впровадження нових інформаційних технологій навчання є підготовка учнів до повноцінної життєдіяльності інформаційного суспільства.

Використання комп’ютера в навчанні дає змогу реалізувати:

− принцип адаптивності, тобто пристосувати комп’ютер як засіб навчання до індивідуальних можливостей дитини;

− діалогічний характер навчання;

− корекцію вчителем процесу навчання;

− оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи;

− підтримку в учнів психологічного комфорту.

Використання комп’ютера в навчальному процесі відкриває нові, практично необмежені можливості для творчого розвитку як вчителя, так і учнів, сприяє успішному нетрадиційному розв’язуванню багатьох методичних проблем, дає змогу активізувати самостійну пізнавальну діяльність школярів.

Використання комп’ютера на уроці хімії – не дань моді,  не засіб перекласти на плечі комп’ютера багатогранну творчу працю вчителя, а лише один із засобів, що дозволяє інтенсифікувати навчальний процес, активізувати пізнавальну діяльність, підвищити мотивацію учня до навчання, створити умови для підвищення ефективності урок.

Комп'ютеризація при навчанні створює особливу інформаційне середовище, яке стимулює інтерес і допитливість дитини. Це полегшує розуміння й вирішення багатьох завдань інтелектуального характеру, сприяє розкриттю природою закладених потенціалів і здібностей до пізнання, творчої ініціативи, особистісному розвитку кожного учня.

Використання комп'ютерної технології при вивченні хімії в середній школі відкриває широкі можливості для створення та використання складного наочно-демонстраційного супроводу на уроці або при виконанні лабораторної роботи.

Отже, використання на уроках хімії інформаційно-комунікаційних технологій є вимогою сьогодення, необхідним чинником реалізації дидактичних цілей і завдань відповідно до освітнього стандарту. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій дає можливість підвищити рівень індивідуалізації навчання, а також моделювати хімічні процеси та явища, які практично неможливо, а іноді й шкідливо, демонструвати у шкільному кабінеті.