Beginpagina‎ > ‎

Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV)


Sinds de oprichting van de NBV hebben bestuur en leden er veel aan gedaan om de
Bijenhouderij een plek in de samenleving te geven en het imago van de Bijenhouderij te
verbeteren. De resultaten beginnen zichtbaar te worden. Wij kunnen constateren dat de NBV
door veel landelijke organisaties en door diverse (gemeentelijke) overheden als serieuze
gesprekspartner wordt gezien. Het beïnvloeden van wet- en regelgeving en het hebben van
invloed in diverse procedures is een kwestie van lange adem. De resultaten zijn vaak
moeilijk zichtbaar of worden pas op lange termijn gerealiseerd. Echter, voor degene die het
wil zien, constateren we dat de NBV erin geslaagd is zich een plek in de Nederlandse
samenleving te verwerven. Vanuit die positie kunnen de belangen van de Bijenhouderij
en de imkers, leden van de NBV, door de vereniging beter worden behartigd.
Uit onderstaande zal blijken dat de steun en inzet van de leden voor het uitvoeren van de
genoemde activiteiten van het grootste belang is. Verder is het noodzakelijk om voor het
waarmaken van de genoemde ambities de benodigde financiële armslag te hebben. De
belangrijkste bronnen van inkomsten is de contributie. Het HB (Hoofdbestuur) is ook actief 
in het zoeken van externe financiële bronnen.
Het bestuur van de NBV roept haar leden en afdelingen op een actieve bijdrage te blijven
leveren aan de instandhouding van de Bijenhouderij in Nederland.

Wat doet de NBV voor u?
Een greep uit de landelijke contacten:
De laatste jaren heeft de NBV actief contact gezocht met het kabinet en de politieke
partijen in de Tweede Kamer. In die contacten is het zogenaamde”Deltaplan voor de
Bijenhouderij in Nederland” actief onder de aandacht van de minister en de leden van de
Tweede Kamer gebracht.
Rond het thema "gewasbeschermingsmiddelen" is de NBV zeer actief. De NBV is lid van
een landelijke overleggroep waarin alle partijen die te maken hebben met
gewasbescherming zitting hebben. De NBV wordt in dit overleg als een zeer serieuze
deelnemer gezien. Uiteraard kan deze overleggroep geen besluiten nemen maar wel er
alles aan doen om invloed uit te oefenen op het beleid rond toelating en gebruik van
gewasbescherming. Verder heeft de NBV actief gebruik gemaakt van haar recht in te
spreken bij de vaste kamercommissie voor Landbouw. De mening van de NBV is
daarin nadrukkelijk gehoord en vastgelegd.
De NBV is zeer actief als het gaat om het geven van voorlichting. Er zijn veel imkers en
plaatselijke afdelingen die voorlichting geven over de Bijenhouderij aan gemeenten,
provincie en andere belanghebbenden. De NBV voedt deze voorlichting met materiaal
dat voor een belangrijk deel te downloaden is van de website www.bijenhouders.nl. De
NBV participeert zeer actief in "het Jaar van de Bij" en maakt optimaal gebruik van de
mogelijkheden om de bij onder de aandacht van een groot publiek te brengen. Ook de
website www.jaarvandebij.nl geeft veel bruikbare informatie om ook op plaatselijk en
regionaal niveau de Bijenhouderij te promoten.
Rond het item "biodiversiteit "ontplooit de NBV een aantal activiteiten waaronder het
bieden van ondersteuning aan regionale symposia. Daarnaast is er contact met het
ministerie, met Staatsbosbeheer, LTO-Noord en de ZLTO. Verder worden regelmatig
plaatselijke en regionale acties ondersteund. Alle gemeenten in Nederland hebben een
informatiepakket met als thema "biodiversiteit" ontvangen waaraan plaatselijke
afdelingen kunnen refereren in hun contacten met de gemeenten. Diverse notities en
brochures over dit thema zijn te downloaden van onze website.
De NBV doet mee aan grote manifestaties. Recentelijk hebben we geparticipeerd aan
een grote tuinbeurs in de Brabanthallen, hebben we acte de présence gegeven op een
meeting in het provinciehuis te Brabant en meegedaan. Ook aan andere beurzen en
manifestaties wordt door de NBV deelgenomen.

Samenwerken met andere, verwante organisaties
Enkele voorbeelden:
Meer dan ooit zoekt de NBV samenwerking met andere organisaties. De samenwerking
met de Vlinderstichting heeft in 2011 geresulteerd in het gezamenlijk organiseren van de
Landelijke Open Imkerijdag. Gevolg daarvan is dat er met de Vlinderstichting meer
samenwerkingsactiviteiten in de planning staan.
Het jaar 2012 is door diverse organisaties, waaronder de NBV, uitgeroepen tot het "Jaar
van de Bij". De NBV werkt hier samen met de IVN, de Bijenstichting, de KNNV en
EIS/Naturalis. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat plaatselijke en regionale afdelingen
geïnspireerd worden om activiteiten te ontwikkelen.
Tijdens de jaarlijkse Boomfeestdag worden in een aantal gemeenten imkers betrokken bij
de activiteiten. De NBV stimuleert en coördineert daar waar nodig.
Er is een goede relatie opgebouwd met het bureau Triple E dat ons verder wil helpen het
imago van de Bijenhouderij te verbeteren en eventueel te zoeken naar financiële bronnen.
We kunnen constateren dat de landelijke trend, namelijk het zoeken van de
samenwerking, in veel regionale en plaatselijke afdelingen vruchten afwerpt. Het aantal
gezamenlijke activiteiten groeit jaarlijks. Dit is het bevredigende resultaat van de inzet
van afdelingen en hun leden.

Wat doet de NBV nu concreet voor haar leden?
Bovengenoemde zaken vragen, zoals gezegd, vaak een lange adem. Hoewel een aantal
activiteiten zeer concreet zijn. Van de meest zichtbare en concrete activiteiten ten behoeve
van de leden kunnen de volgende worden genoemd:
Het vakblad Bijenhouden is uitgegroeid tot een kwalitatief zeer goed blad waarin
onmisbare informatie voor zowel de ervaren als de beginnend imker staat. Middels dit
vakblad worden imkers op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen die van
belang zijn voor hun dagelijkse omgang met de bijen.
Nieuwsbrief. Om de informatie aan de leden verder te optimaliseren is een digitale
nieuwsbrief “Imkernieuws”ontwikkeld die periodiek aan de leden wordt toe gemaild.
Studiedagen. Al lange tijd worden door de NBV op drie plekken in het land studiedagen
georganiseerd. De studiedagen zijn een belangrijke bron van informatie en daarnaast
een plek waar imkers elkaar kunnen ontmoeten.
Opleidingen bijenteeltleraren. Deze opleiding is door de commissie Onderwijs ontwikkeld
tot een zeer professionele opleiding. Bijenteeltleraren zijn degenen die nieuwe imkers
opleiden en zo dus een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de toekomstige
imkers.
Basiscursus Bijenhouden. Het programma voor deze cursus is beschikbaar voor alle
leraren en cursisten. Jarenlang werken aan de ontwikkeling van de cursus heeft geleid
tot een kwalitatief uitstekend programma. De inzet van mentoren, leden van plaatselijke
afdelingen, heeft een belangrijke toegevoegde waarde voor de beginnend imker. Voor de
toekomst van de NBV en de gehele imkerij is het werven en opleiden van nieuwe imkers
van levensbelang. De kwaliteit van deze cursus dient dan ook zeer hoog te zijn.
Cursus bestuivingsimker. Een gespecialiseerde cursus die inmiddels al enige jaren met
succes is gegeven aan imkers die zich willen bekwamen in het vak "bestuiving van land
en tuinbouwgewassen".
Cursus bijengezondheidscoördinatoren. Duidelijk zal zijn dat moderne imker zeer veel
aandacht aan de gezondheid van hun bijen moeten besteden. Er is inmiddels veel, voor
de imker geschikte, literatuur beschikbaar.
Bij ziekten waaronder AVB vraagt bij een uitbraak om een strakke en gerichte aanpak.
De bijengezondheidscoordinatoren beschikken over een draaiboek dat gehanteerd wordt
bij uitbraak. Voor de bestrijding van de varroa krijgt de imker middels het vakblad en
middels aparte katernen en de diverse websites de meest actuele informatie.
Landelijke Open Imkerijdagen. De aanzet om deze dagen landelijk te organiseren heeft
ertoe geleid dat het aantal deelnemende imkers en de door hen georganiseerde
activiteiten jaarlijks toeneemt. Ook het aantal belangstellenden dat deze imkers bezoekt
neemt jaarlijks toe. De NBV faciliteert deze activiteit zoveel mogelijk.
In 2012 zal op de Floriade een schitterend bijenpaviljoen staan. Dankzij de inzet van de
commissie die deze taak op zich heeft genomen en de ondersteuning vanuit de NBV is
dit geweldige resultaat bereikt.
Bijententoonstelling. Het is gelukt om gefinancierd uit externe bronnen een serie foto's en
posters te ontwikkelen die uitermate geschikt zijn voor het organiseren van
tentoonstellingen. Deze kostbare set materiaal is voor de afdelingen beschikbaar.
Handel/Bijenhuis. Het Bijenhuis en de serviceafdeling zijn het landelijke gezicht van de
NBV. Het lukt de serviceafdeling om producten te leveren waarbij de prijskwaliteitsverhouding
zeer goed is. Veel van de producten worden in de eigen werkplaats gemaakt. 
Naast imker artikelen is er ook een groot assortiment artikelen ten behoeve van
de “niet-imker”. De afdeling is een winstgevende onderneming met een jaarlijks stijgende
omzet. Het Bijenhuis en de winkel zijn voor veel imker een ontmoetingsplaats.
De organisatie van de NBV en de relatie HB en leden.
Belangrijke beleidszaken die in de statuten zijn omschreven worden voorgelegd aan de
jaarlijkse algemene ledenvergadering, de ALV.
Om alles in goede banen te leiden maakt het HB eenmaal per vijf jaar een meerjarig
beleidsplan en jaarlijks een activiteitenplan. De ontwikkeling van deze plannen wordt
gedaan in nauw overleg met de leden door middel van het zogenaamde HB-groepen
overleg. Deze twee stukken worden ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene
ledenvergadering, de ALV.
Het jaarverslag en de financiële verantwoording vinden ook jaarlijks plaats in de ALV.
Het HB vermeld de belangrijkste beleidsontwikkelingen in het vakblad Bijenhouden en in
de digitale nieuwsbrief. Zo blijven alle leden van de NBV op de hoogte van alle zaken die
voor hen van belang zijn.
Namens het NBV Hoofdbestuur, Wageningen, 27 maart 2012.