HEEFT DE MENS EEN ZIEL, OF WERD DE MENS EEN LEVENDE ZIEL?

Veel mensen denken dat de mens een ziel heeft
 
die eeuwig leeft.
 
In Genesis 2:16 staat: EN de HERE God legde den mens
 
het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij
 
eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad
 
daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan
 
eet, zult gij VOORZEKER STERVEN.
 
In Genesis  3:4  staat: De slang echter zeide tot de vrouw:
 
gij zult geenzins sterven, etc.
 
WIE GELOOFD U DE HERE GOD OF satan?
Ċ
Harm van der Dong,
16 sep. 2010 03:12
Comments