DISPENSATIONEEL OVRZICHT VAN HET NIEUWE TESTEMENT.

I.  HET KONINKRIJK AANGEBODEN,
 
     AAN HET VOLK ISRAËL Tijd - Vanaf het optreden van
 
     Johannes de doper bij de Jordaan tot het kruis.
 
     Tijd - In de toekomst weer actueel als Israël geen Lo -
 
     Ammi  (niet mijn volk) meer is, maar Ammi (Mijn volk) 
 
1.  Het Evangelie van Mattheus - - - Christus als Koning.
 
2.  Het Evangelie van Marces    - - - Christus als
 
     Dienstknecht.
 
3.  Het Evangelie van Lucas ---  Christus als Zoon des
 
     mensen.
 
 
Bedieningen:
 
a. Johannes de Doper - - Bekeert u, want het
 
Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. (Matth.3:2)
 
b. Christus                - - Bekeert u, want het
 
Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. (Matth.4:17)  
 
c. De 12                    - - Het  Koninkrijk der
 
                        hemelen is nabijgekomen. (Matth.10:7)
 
d. De 70                   - -  Het Koninkrijk Gods is
 
                                         nabij gekomen. (matth.10:9)
 
 
II.  Het Koninkrijk wederom aangeboden
 
aan het volk Israël tijd - - -Vanaf Pinksteren
 
tot Handelingen 28 :28.
 
 
   "De HANDELINGEN VAN DE APOSTELEN"
 
De heraanbieding was een verhoring van het gebed aan
 
het kruis.
 
Uit onkunde, door onwetendheid, hebben zij de leidsman
 
ten leven gedood.
 
Christus opgewekt om te zitten op de troon van David.
 
De heraanbieding werd beëindigd vanwege:
 
"Hij kwam tot de zijnen, en de zijnen hebben Hem
 
niet aangenomen".
 
 
 A. Brieven geschreven door de apostelen aan de  
 
     besnedenen. (aan de Joden alleen)
 
     In de toekomst weer actueel als Israël geen Lo - Ammi
 
     (niet Mijn volk) meer is, maar Ammi (Mijn volk)
 
  1.   Jacobus          Werken als vrucht des geloofs.
 
  2.   1 Petrus          Lijden en heerlijkheid.
 
  3.   2 Petrus          Profetie en de Dag des Heren.
 
  4.   1 Johannes     Gemeentschap.
 
  5.   2 Johannes     De waarheid.
 
  6.   3 Johannes     Christelijke gastvrijheid.
 
  7.   Judas              Afval.
 
 
 B.  Brieven geschreven door de apostel Paules aan de
 
     Joden en Heidenen -- (onbesnedenen)
 
    De heidenen geënt op de olijfboom. 
 
    De middenmuur staat nog.
 
  1. Galaten.                    Het kruis van Christus.
 
  2. 1 Thessalonicenzen.   De komst. (parousia)
 
  3. 2 Thessalonicenzen.   De openbaring  van de
 
                                          hemel.               
 
  4. Hebreëen.                 Christus als Hogepriester.
 
  5. 1 Corrinthe.              Vleeselijkheid en geestelijke 
 
                                        dingen.
 
  6. 2 Corrinthe.              Bediening en troost.
 
  7. Romeinen.                Rechtvaardigmaking door geloof.
 
 
 III. Het koninkrijk opgeschort.
 
   
      Tijd - Vanaf hand. 28:28 tot de dag des Heren.
     
      Israël geheel blind en Lo - Ammi (niet Mijn volk)
    
     Het heil Gods gezonden aan de Heidenen. 
    
     Zij zullen horen.
 
 A. Het evangelie van het eeuwig leven -
 
      Aan de Heidenen.
 
      Joodse gebruiken, ceremonieën worden onderbroken.
      
     Geen bekering, alleen geloof wordt verlangd.
      
     Het evanglie van het eeuwige leven wordt verkondigd aan 
 
     de wereld.
       
      Wedergeboorte tot het kindschap Gods.
 
      De bedienig van het eeuwige leven van de apostel   
     
     Johannes.
 
 
        Het evangelie van Johannes. Christus als zoon van God.
 
 
 B. Het evangelie van de bedeling van de
 
     verborgenheid - aan de heidenen.
       
       
        De unieke bovenhemelse roeping van het,
 
        Lichaam van Christus.
       
        Haar inhoudt is niet te vinden in de boeken van Mozes
 
        of in de Profeten.
       
        Haar inhoudt is ook niet te vinden in de bediening van
 
        Christus of in de bediening van de 12 apostelen.
       
        Het evangelie van de verborgenheid wordt verkondigd 
 
        aan kinderen Gods.
       
        Van het kindschap Gods geleid worden tot het  
 
        zoonschap.
 
 
  De bediening van de verborgenheid
 
  van de apostel Paulus.
 
   1. Efeze            In Christus, Zijn roeping en de onze.
 
   2. Filemon        Christelijke vergeving.
 
   3. Colossenzen  Volmaakt in Hem.  Christus als Hoofd.
 
   4. Filippenzen   Christus in ons.  De prijs der roeping
 
                             Gods.
 
   5.1 Timotheus   Leer en Godsvrucht.  De latere tijden.
 
   6.  Titus           Gezonde leer.  De zalige Hoop.
 
                          (epiphaneia)
 
   7.  2  Timotheus    De kroon.  De laatste dagen.
 
 
  IV.  Het koninkrijk aangenomen door het volk
 
       Israèl.
 
      
    Tijd - Vanaf Israël's bekering tot de
 
    overdracht van het koninkrijk aan de Vader.
 
    De gemeente van Israël treedt op als een
 
    heilige natie, een volk Gode ten eigendom  
 
    een koninklijk priesterdom om de grote
 
    daden van Hem te verkondigen
 
    aan de volkeren op aarde.
 
    De belofte des levens. Deze vindt zijn
 
    vervulling op de Nieuwe Hemelen en de
 
    Nieuwe Aarde waar gerechttigheid woont.
 
 
  "DE OPENBARING"  De komst van de Koning
 
   en het Koninkrijk geopenbaard (apokalupsis).
 
 
 
    Veel gelovigen vinden Gods Woord een moeilijk boek,
 
    omdat zij de sleutel missen, die hen in staat stelt het
 
    Woord  recht te snijden  (2 Tim.2:15)
 
    Die sleutel wordt u hier aangereikt: Heel de schrift is wel
 
    voor ons, maar heel de schrift gaat niet over ons.
 
    Voor vandaag de dag is het evangelie van Johannes
 
    actueel voor de wereld en zijn de 7 brieven van de apostel
 
    Paules over de openbaring van de verborgenheid,
 
    (Efeze, Filemon, Collossenzen, Fillipenzen, 1 Timotheus, 
 
   Titus en 2 Timotheus) actueel voor de gelovigen. 
 
 
    Binnen de wijde cirkel van kinderen Gods vinden wij een
 
    kleinere cirkel van gelovigen die door het geloof Christus
 
    volkomen hebben leren kennen, die zich uitgestrekt
 
    hebben tot de volmaaktheid die gegroeid zijn van het
 
    kindschap tot het zoonschap die de openbaring van het
 
    Lichaam van Christus hebben leren verstaan en vanuit
 
    deze bovenhemelse roeping leven.
 
    Om het woord van God werkelijk te verstaan, dienen wij
 
    de schrift te lezen en te verstaan op de wijze zoals de
 
    originele geadresseerden (hoorders of lezers) het
 
    begrepen zouden hebben. Dit wil zeggen beloften,
 
    zegeningen, geboden, en gebruiken laten in hun
 
    hisstorische en soms toekomstige context en
 
    onderzoeken over wie dit geschreven en gezegd is.
 
    Gebruik deze sleutel, leer hem toe te passen. Vraag altijd
 
    zoals wij in dit overzicht laten zien. "Is dit Schriftgedeelte
 
    wel tot mij in deze tijd gericht ?  Alleen dan kunnen wij
 
    vanuit die zegen van God leven en in die genade Gods ons
 
    verblijden, die de Here Jezus Christus voor ons heidenen,
 
    bereid en bestemd heeft.  Dan ontdekken wij in Gods
 
    woord Zijn plan der eeuwen, de verschillende fasen en
 
    onderdelen, de verschillende groepen verlosten met hun
 
    eigen specifieke roepingen en verkiezingen.  Een prachtig
 
    heerlijk plan, waarmee onze Heiland heel de schepping,
 
    (de aarde, de hemel en de bovenhemel) in de verlossing
 
    voert.  Daarom glorie voor de Here Jezus Christus, glorie
 
    voor Zijn Naam.
 
 
Comments