Strona projektu "Przetwarzanie dużych zbiorów danych w celu modelowania zależności pomiędzy budową chemiczną substancji aktywnych biologicznie a właściwościami istotnymi dla efektywności i bezpieczeństwa farmakoterapii"

Celem projektu jest modelowanie zależności między strukturami chemicznymi APIs a ich właściwościami fizykochemicznymi istotnymi dla prac nad innowacyjnymi postaciami farmaceutycznymi oraz ich efektywnością i bezpieczeństwem w farmakoterapii. W efekcie realizacji głównych założeń projektu zostaną wyznaczone zależności wpływu budowy chemicznej związków o działaniu lub potencjale terapeutycznym w odniesieniu do ich właściwości:

·       istotnych z punktu widzenia prowadzenia prac rozwojowych nad postacią farmaceutyczną (rozpuszczalność, trwałość chemiczna i fizyczna, zgodność z substancjami pomocniczymi),

·        przenikalności przez modelowe układy błon biologicznych,

·        powinowactwa  do wybranych punktów uchwytu (np. receptora),

·        bezpieczeństwa stosowania wyznaczonego poprzez ocenę toksyczności układowej i kancerogenności.