Tuisblad / Home

 

N12 BIG CHANCE LOFT
{Scroll down for the English version.}

(Naby Strydenburg in die Karoo.)

Enig in sy soort met unieke koste- en prysstruktuur.

 

Kom ding mee teen elite en deel in die beste kans wat Suid-Afrika bied om groot geld te wen in die duiwesport.

Skryf ‘n duif in vir R10 000. Stuur ook ‘n reserwe duif saam.  Inskrywingsfooie is betaalbaar voor of op die dag wat die duiwe by N12 Big Chance Loft arriveer.  Beide neem deel vir prysgeld tot vlug 3.  Indien daar net een van die twee duiwe per inskrywing oor is voor vlug 4, is daardie duif outomaties in die finale vlug.  Indien beide duiwe per inskrywing nog in die hok is voor vlug 4, kan die eienaar sý keuse maak oor watter duif in die finale vlug moet meeding.  # Hy het ook die eerste keuse om vir sy ander duif te betaal om ook in die finale vlug deel te neem.  Indien hy nie na verloop van een week na vlug 3 sy tweede keuse duif inskryf nie, word hierdie duif vir een week aan die publiek aangebied (R10 000) om in te skryf.
 

Vlug 1 se wenduif ontvang prysgeld van R10 000.

Vlug 2 se wenduif ontvang prysgeld van R10 000.

Vlug 3 se wenduif ontvang prysgeld van R50 000.

Vlug 4 se wenduif ontvang prysgeld van R200 000.
Prysgelde is gebaseer op 50 aanvanklike inskrywings.  Prysgelde sal in verhouding tot die hoeveelheid inskrywings aangepas word, indien die doelwit van 50 inskrywings nie bereik word nie.  Indien tweede keuse duiwe wat nog in die hok is na vlug 3, ingeskryf word, sal die prysgeld opwaarts aangepas word.
Na afloop van die kompetisie word al die duiwe op ‘n veiling verkoop.  Die helfte van die inkomste van elke duif wat verkoop word op hierdie veiling, gaan aan die duif se inskrywer.
 

Duiwe vlieg 4 wedvlugte met 5 oefenvlugte as volg:

·        Week 1   ¤ Oefenvlug ¤  ±120km

·        Week 2   ¤    Vlug 1     ¤  ±250km

·        Week 3   ¤ Oefenvlug ¤  ±120km

·        Week 4   ¤    Vlug 2     ¤  ±360km

·        Week 5   ¤ Oefenvlug ¤  ±120km

·        Week 6   ¤    Vlug 3     ¤  ±480km

·        Week 7   ¤ Oefenvlug ¤  ±120km

·        Week 8   ¤ Oefenvlug ¤  ±150km

·        Week 9   ¤    Vlug 4     ¤  ±600km
 (Bogenoemde vlugte sal vanuit ‘n suidelike rigting plaasvind.)
 

Voordele van N12 BIG CHANCE LOFT

Ø  By geen ander hok het jy só ‘n groot kans om te wen nie.

Ø  Na gelang van die duiwe se prestasies in dié hok, kan die eienaar sy beste duif aan die finale vlug laat deelneem.  (Hy het ook die eerste keuse oor sy ander duif {sien #}. )

Ø  Persoonlike aandag kan aan duiwe gegee word a.g.v. die beperkte getal duiwe in die hok (maksimum 100 duiwe).

Ø Min duiwe verseker ook gesonder duiwe.

Ø  Die afrigter, Munnik Botha, is al 27 jaar betrokke by die duiwesport.  Die afgelope 3 jaar was hy onder die top 3 in sy klub.  In 2012 was hy klubkampioen.  Hy wen in 2010 die Bakkie vlug en lewer ook die wenner van die GROOT 5 vlugte op by SANPO Nasionale hok Suid. (Sy broer, Johan, sal die administrasie hanteer.)

 

Hierdie hok sal nie meer as 100 duiwe per seisoen huisves nie.

Maak ‘n plan.  Vra jou buurman… Span saam. Baie geld en glorie op die spel. Min plek!

Kontaknommers: Munnik (084 910 8162)    Johan (084 686 8005)

 

N12 BIG CHANCE LOFT

(Close to Strydenburg in the Karoo)

One of a kind with a unique cost and price structure!

 

Compete against the elite and share in the best chance South Africa can offer to win big money in pigeon racing as a sport.

Enter a pigeon for R10 000.  Also send a reserve pigeon.  Entry fees are payable before or on the day that the pigeons arrive at the N12 Big Chance Loft.  Both pigeons compete for prize money up to race 3.  If only one of the two pigeons from the entry is left before race 4 it would automatically be entered into the final race.  If both pigeons per entry are still in the loft before race 4, the owner needs to decide which pigeon should take part in the final race.  # The owner has the first option to pay for the other pigeon to also participate in the final race.  If the owner did not enter the second choice pigeon within one week after race 3, this pigeon will be on offer to the public for one week  to be entered (R10 000) .

 

The winning pigeon of Race 1 receives R10 000 in prize money.

The winning pigeon of Race 2 receives R10 000 in prize money.

The winning pigeon of Race 3 receives R50 000 in prize money.

The winning pigeon of Race 4 receives R200 000 in prize money.

 

Prize money is based on 50 initial entries.  Prize money will be adjusted in relation to the number of entries, if the aim of 50 entries could not be reached.  If the second choice pigeons that have been in the loft after race 3 was entered, the prize money will be adjusted upwards.

After completion of the competition, all pigeons will be sold on auction.  Half of the income from each pigeon that is sold in this auction, will go to the person that entered the pigeon.

 

Pigeons compete in 4 races with 5 training races as follows:

·        Week 1   ¤ Training race ¤  ±120km

·        Week 2   ¤       Race 1      ¤  ±250km

·        Week 3   ¤ Training race ¤  ±120km

·        Week 4   ¤       Race 2      ¤  ±360km

·        Week 5   ¤ Training race ¤  ±120km

·        Week 6   ¤       Race 3      ¤  ±480km

·        Week 7   ¤ Training race ¤  ±120km

·        Week 8   ¤ Training race ¤  ±150km

·        Week 9   ¤       Race 4      ¤  ±600km

(Above mentioned races will take place from a southerly direction)

 

Advantages of the N12 BIG CHANCE LOFT

Ø  No other loft offers such a great chance to win.

Ø  Depending on the performance of the pigeons in this loft, the owner can decide to enter the best pigeon in the final race.  (The owner also has the first option for the other pigeon {see #}.)

 Ø Personal attention can be given to each pigeon because of the limited number of pigeons in the loft (maximum 100 pigeons).

Ø  Less pigeons also ensure healthier pigeons.

Ø  The trainer, Munnik Botha, has been involved in pigeon racing as a sport for the past 27 years.  In the past 3 years he has been under the top 3 in his club.  In 2012 he was the club champion.  He won the Bakkie race in 2010 and produced the winner of the GREAT 5 races on the SANPO National Loft South (His brother, Johan, will be in charge of the administration.)

This loft will not exceed 100 pigeons per season.

Make a plan.  Ask your neighbour…  Team up.  Lots of money and glory on the line.

 Few places!

Contact details: Munnik (084 910 8162)    Johan (084 686 8005)

E-mail:  bigchanceloft@gmail.com

Alpha

 
The gadget spec URL could not be found