Po co mi bierzmowanie?


Sakrament Kościoła  jest to znak zewnętrzny, ustanowiony przez Jezusa Chrystusa dla oznaczenia łaski i udzielania jej tym, którzy Sakrament dobrze przyjmują.
Sob. Florencki

Czyli przede wszystkim sakramenty przyjmujemy dla otrzymywania nowych łask, darów duchowych są one niezbędne dla wzrostu w wierze.

Łaska jest to dar nadprzyrodzony, którego Bóg udziela stworzeniom rozumnym z własnej dobrej woli,  żeby mogły dostąpić żywota wiecznego. 

KKK1212 
Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia są
fundamentami całego życia chrześcijańskiego. „Uczestnictwo w Boskiej naturze, które ludzie
otrzymują w darze przez łaskę Chrystusa, objawia pewną analogię do powstania, rozwoju i
wzrostu życia naturalnego. Wierni odrodzeni przez chrzest, zostają umocnieni przez
sakrament bierzmowania, a w Eucharystii otrzymują pokarm życia wiecznego. W ten sposób
przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w coraz większym stopniu osiągają
skarby życia Bożego i postępują w doskonałej miłości"
Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, III,65, 3.

KKK 1275 
Wtajemniczenie chrześcijańskie dokonuje się przez trzy sakramenty: 
chrzest, który jest początkiem nowego życia; 
bierzmowanie, które jest jego umocnieniem, 
i Eucharystię, która karmi ucznia Ciałem i Krwią Chrystusa, by przekształcić go w Niego.

KKK 1309
Przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu doprowadzenie chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego. Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej. Na tej ostatniej spoczywa szczególna odpowiedzialność za przygotowanie kandydatów do bierzmowania.
(Por. Obrzędy bierzmowania, Praenotanda, 3.)

KKK 1310 
Przyjmując bierzmowanie, trzeba być w stanie łaski. Należy przystąpić wcześniej do
sakramentu pokuty, aby oczyścić się na przyjęcie daru Ducha Świętego. Bardziej intensywna
modlitwa powinna przygotować na przyjęcie mocy i łaski Ducha Świętego w duchu uległości
i dyspozycyjności.
(Por. Dz 1, 14.)

KKK 1311 
Przy bierzmowaniu, podobnie jak przy chrzcie, kandydaci powinni poszukiwać
pomocy duchowej, wybierając sobie świadka bierzmowania. Zaleca się, żeby był nim ktoś z
rodziców chrzestnych, by wyraźnie zaznaczyć jedność obu sakramentów.
(Por. Obrzędy bierzmowania, Praenotanda, 5; 6; KPK, kan. 893, § 1. § 2)

KKK 1317 
Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię,
czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu.
Comments