liturgy‎ > ‎

Sto. Niño

STO. NIÑO

Third Sunday of January


The devotion to the Sto. Niño (Holy Child) is the oldest and one of the most popular in the Philippines. When Legazpi landed on the island of Cebu in 1565, one of his soldiers found image of the Child Jesus. It is believed to be the same statue Magellan had given to the wife of the chieftain of the island after her baptism. the image is venerated today in the Basilica of Cebu. For Filipino Catholics the Holy Child represents a God who is accessible to all and can be approached without fear. the devotions instills the virtues of simplicity, obedience, and trust in God. At the same time it calls for mature discipleship and loving service to all.


Supplement to the Roman Sacramentary for the Dioceses of the Philippines.

Antipona para king Pamagmula                     Isaias 9:5

Ipañganak ya busal tamu ing metung a anak,
ing metung a anak a lalaki mipagkalub ya kekatamu;
mipatung karing keyang pago ing pamanibala;
anti ya keni ing laguiung ibie ra kaya:
Makapagmulala-Talausuk.

PAMUKLAT A PANALANGIN 

O Dios a Ibpa,
ing Bugtung mung Anak
akikilala mi ya sang anting Dios
agyang busal ning kalukan ning keyang pañgatau,
at samban mi ya
anting Guinu ming mayupayang tutu

lipat ning keinan ning keyang kamusmusan:
atularan mi ya sa
kambe ra ding pusu ming pañgapnung katapatan.
Saupan mu kaming tañggap matula
king pamag-ari na busal mi
kambe ning aligaga ning metung a musmus
at pañgaintuliran mu ke sang tañggap
king ablas a peñgaku mu karing mapakumbaba.

Iti aduan mi king kapamilata’
ning Guinu ming JesuCristong anak mu,
a mabibie at mag-ari kambe mu
king kametuñgan ning Banal a Espiritu,
Dios mañgga man king alañg añgga.LITURGIA NING AMANU

Isaias 9:1-6; Dalit a Pakibat 98: 1, 2-3ab, 3cd-4, 5-6: “Ding sablang suluk na ning yatu ikit da ing makaligtas nang upaya ning kekatamung Dios”; Alleluia verse: “Ing Amanu ning Dios mikatauan yang tau at mibie-bie ya busal tamu. Kareting tinggap a meniuala keya binie na ing karapatan a maging anak no ning Dios”; Efeso 1: 3-6, 15-18; Mateo 18: 1-5, 10 (Banuang A); Marcos 10:13-16 (Banuang B); Lucas 2:41-52 (Banuang C)

LITURGIA NING EUCHARISTIA

PANALANGIN BABO RING AIN

O Dios a Ibpa mi,
kambe da ring pusu ming mañgapnung tula
at ning mabie ming kasalpantayanan
pagmasusian mi la king aldo iti
ring misterio ning banal nang kayanakan
ning Anak mu, a meging taung kalupa mi.
Mananu na sang iting sakripisyu
a gagampanan mi bilang karampatan
a kapaniamban keka,
lubus na kaming ilapit keka.

Iti aduan mi king kapamilata’
nang Cristong Guinu mi.


Prefacio ning Pascu II

Antipona para king Komunion             Cf. Lucas 2:51

I Jesus tinuki yang minuli karin Nazaret
kambe da ri Maria at Jose
at meging mapamintu ya karela.


Kaibat ning komunion migunam king katahimikan o kaya ing metung a dalit o gale kapurian mikanta ya.


PAMUPUS A PANALANGIN

O Dios a Ibpa mi,
kaniting eucharistia
inulu mu ing danup mi.
Kambe ning Anak mung mibait king Virgen Maria,
pagdulapan mi sang tuparan kapilan man
ing mal mung kaburian,
layun mi sang atalus
king ika ing pamatulan mi,
kabang susulung kami king edad,
king kabyasnan at gracia.

Iti aduan mi king kapamilata’ na mu rin
Cristong Guinu mi.

Bayu ing Solemneng Bendisyun maganap ing BENDISYUN PARA KARING ANAK.

BENDISYUN PARA KARING ANAK

Guinu,
padalanan me ing balañg metung king kayanakan.
King kayanakan atiu ya ing pañgaku
ning ganap a pañgatau.
Iniang birian meng maging tau
ing Anak mung pakamalan
pepadalanan mia naman king kayanakan.
At iniang megumpisa na ing kayang misyun
pepalapitan no ring anak at binendisyunan na la.

Aduan mi ing bendisyunan
+
at pabanalan mo sana reting anak.
Antabayanan mu sana ing panyulung da
king pamikakatauan at king ketuan.
King saup ding karelang peñgari
at ning kekang balayan,
akua ra sanang apalabuñgan at apapamuñgan
nanu pa mang geliñgan ning pamisip,
pilubluban at katauan a pigkalub mu karela.

Iti aduan mi king kapamilata’
nang Cristong Guinu mi.


M. Amen


SOLEMNENG BENDISYUN  

Kaibat ning pamamuge, ing diacono (o nung ala, ing mismung pari) iyagkas ne ing panagkat:

Iduku yu la ring buntuk yu  at manigapu king bendisyun ning Dios.


Kaibat ing pari iyatyat no karing tau ding adua nang gamat, miyagape la, at iyagkas ne ing panalañgin.  

Bendisyunan na kayu ning Dios
king sablang kanuanan ning banua,
at gauan na ko sang banal
at malinis king arapan na;
itugtug na sang labis-labis kekayu
ing pibandian ning keyang ligaya,
pasalan a isip king keyang katutuan,
at atdanan na kayung kabiasnan
king mayap a balita ning pañgakabus
at pamatulan na kayu kapilan man
king kekong lugud pamikakapatad.

Iti aduan mi king uli nang Cristong Guinu mi.


M. Amen

Bendisyunan na kayu
ning Dios a mayupayang tutu, 

ing Ibpa, at ing Anak + at ing Banal a Espiritu. 

M. Amen
Ibat king :

SIMBANG BENGI AT PASCU
Editio Typica Altera
para king Arkidiosesis ning San Fernando
Pampanga

Sidia nang
REV. MSGR. RICARDO J.T. SERRANO, S.L.D.
king saup ng BIENN CARLO G. MANUNTAG

ADVIENTO 2011

OPENING PRAYER

Almighty God,
your only Son, begotten from all ages,
humbled himself as a child in Nazareth
and became subject to Mary and Joseph.
Grant that we may learn from his example
to embrace your will in all things
and, holding fast to the dignity of all,
serve our lowly brothers and sisters
with open hands and gentle heart.

We ask this through our Lord Jesus Christ,
your Son,
who lives and reigns with you
in the unity of the Holy Spirit,
God for ever and ever.


Readings:


Isaiah 9:1-6; Responsorial Psalm 97: 1, 2-3ab, 3cd-4, 5-6:
“The Lord is king; let the many isles be glad”; Ephesians 1: 3-6, 15-18; Alleluia verse: “The Word became flesh and made his dwelling among us”; Matthew 18: 1-5, 10 (Year A); Mark 10:13-16 (Year B); Luke 2:41-52 (Year C)

PRAYER OVER THE GIFTS

God, our Creator,
we offer the gifts of bread and wine
to recall the childhood of your only Son.
Let our offering become the sacrifice of him
who brought forgiveness and peace to the world.

Grant this through Jesus Christ our Lord.

PRAYER AFTER COMMUNION

Loving Father,
you have nourished us at the banquet
in honor of the Child born of the Virgin.
We pray that we may advance in his wisdom
and grow daily in faith and works of love,
so that we may find favor in your sight.

Grant this through Jesus Christ our Lord.

BLESSING OF CHILDREN

Lord, our God,
out of the speech of little children
you have fashioned a hymn of praise.
Look with kindness on these children
whom the faith of the Church
commends to your tender care.
Your Son, born of the Virgin Mary,
gladly welcomed little children.
He took them in his arms,
blessed them,
and held them up as an example for all.


We pray that you, Father,
will also send your blessing on them,
so that they may grow in Christian maturity
and, by the power of the Holy Spirit,
become Christ's witnesses in the world,
spreading and defending the faith.


We ask this through Christ our Lord.

M.
Amen
Sources:

1. Supplement to the Roman Sacramentary
for the Dioceses of the Philippines

2. Book of Blessing
Comments