विचलनका पुराना अङ्कहरू (PDF files)

Download मा राइट क्लिक गरेर save as target (in IE) वा save link as (in Firefox) गर्नुहोस्

Ċ
Sudhir Chhetri,
Jan 13, 2011, 10:05 AM
Ċ
Sudhir Chhetri,
Jan 13, 2011, 10:29 AM
Ċ
Sudhir Chhetri,
Jan 13, 2011, 10:39 AM
Ċ
Sudhir Chhetri,
Jan 16, 2011, 11:18 PM
Ċ
Sudhir Chhetri,
Jan 16, 2011, 11:18 PM
Comments