सम्पर्क

विचलनसित सम्पर्क गर्नपरे तलका पोस्टल एड्रेस वा इमेलमा गर्नुहोस्....

Sudhir Chhetri/ Ujjwal bomzon
S.U.M.Institution
P.O.Box. 10
P.O. Kalimpong
Dist Darjeeling.

bichalan147@yahoo.co.in
or
sumikpg125@gmail.com

Comments