Teleki Téka - Válogatott Könyvészet


A Teleki Téka válogatott bibliográfiája

Könyvek, tanulmányok, újságcikkek

1801

Der k. k. siebenbürgische Hofkanzler... In: Allgemeine Literatur-Zeitung. Jena und Leipzig, 1801, 5. Jun., Nr. 164. 522–523.

 Sombori László: A’ Musák háládatossága. R. Sz. birodalombéli groff Széki Teleki Teleki Sámuel Ur ő Excellentziájához a könyvtárért, mellyet ... Erdélybe Maros-Vásárhelyre a közjóra helyeztetett. Kvár, 1801. 6.

 1803

Erdély-ország mostani Udvari Cancellariussa ... Teleki Sámuel ... Bibliothekája ... In: Magyar Kurír (Bécs), 1803/43. 676.

 1804

Nachricht von der am Ende des Jahres 1802 eröffneten Bibliothek... In: Annalen der Literatur und Kunst in den österreichischen Stadten. Intelligenzblatt 17. Wien, 1804. 129.–134. hasáb.

 1805

[Teleki Domokos]: Reisen durch Ungern und einige angränzende Länder. Pest, 1805. 82.

 1812

Budai Ésaiás: Magyarország históriája. Debrecen, 1812. 250.

 1815

Teleki Domokos: Az emberi sorsnak változandósága; mellyet maga példájával le-rajzolt; ... és Versekbe foglalt ... Teleki Domokos Nemes Torda-vármegye Fő-ispánja. Kolozsvártt, 1815. 171–176, 181.

 1817

Kazinczy Ferenc: Erdélyi Cancellárius, gr. Teleki Sámuel Excell. Bibliothecája. In: TudGyűjt., Pest, VII. (1817). 3–8.

 1830

G. L.: [A Teleki Könyvtárról]. In: Nemzeti Társalkodó, 2. (1830). 21. sz. 125–126.

 1839

[Kazinczy Ferenc]: Utazásai (Erdélyi levelek). Buda, 1839. 178, 202-207, 265, 373–390.

 Treuenfeld, Ignaz Lenk von: Teleki Bibliothek ... In: Siebenbürgens ... Lexikon. Wien, 1839. 47.

 1841

Maros-Vásárhely szabad királyi város rövid ismertetése. In: Hon és külföld, Kvár, 1841/26, 27. 101–103, 105–106.

 1842

Kőváry László: Székelyhonról. Kvár, 1842. 40.

 1845

De Gerando, Antoine: La Transsylvanie et ses habitants. Tom I–II, Paris, 1845. 249–250.

 1848

A Teleki könyvtár tágas udvarán ... gyűlés ... In: Ellenőr (Kvár), 1848. VII. 30. – VIII. 25. – IX. 14. 197, 256, 303.

 1850

Szilágyi Sándor: Maros-Vásárhely a forradalom előtt és alatt (18471849). In: Magyar emléklapok 1848–1849-ből. Pest, 1850. 449–450.

 1857

 ... Teleki-Théka ... apr. 24. Egy jó mentő őrködött... [Tűz ütött ki a könyvtár épületében]. In: MP, Kvár, 1857. 114.

 Mihelyes János naplója. Közli Szilágyi Sándor. In: ÚMM, Pest, VII. (1857). 1. sz. 260–273.

 Száva Farkas: Teleki Sámuel gr. collationalissa és testamentuma, a marosvásárhelyi Teleki-könyvtár s több kegyes alapítványokra vonatkozólag és egy pár szó a könyvtár jelen állásáról (1811). In: Magyar Sajtó, Bp., 1857. 105–106.

 A marosvásárhelyi könyvtár meggyulladott. In: KolK, 2. (1857) 63.sz. 257.

 1860

 ... az irodalom egy terebélyes élőfájává nőheti ki magát, mely a Teleki-könyvtár mellett éppen a maga helyén fogna állni. In: KolK, 5 (1860) 53. sz. 220.

 Kazinczy Ferenc... a Teleki könyvtárban. In: Marosvásárhelyi Füzetek, Mvh, 1860/IV. 290–91.

 1862

 Apáczai Cseri János magyar logicájáról [Szabó Károly levele a Korunk szerkesztőségéhez]. In: Korunk, Kvár, 2. (1862) 98. sz.

 Hirdetmény [„A megerősített Maros-Vásárhelyi casino márcz. 30-án és 31-én tartott közgyűlése eredményét ... az egylet lapjait, térképeit, könyveit, okmányait ... a Teleki könyvtárba oly formán helyeztesse el ...”]. In: Korunk, Kvár, 2. (1862) 54. sz.

 1864

 ... a gróf Teleki könyvtár megtekintése ... „Előrajz a magyar orvosok és természetvizsgálók 1864-ben Maros-Vásárhelytt tartandó X-ik nagygyűlésnek”. In: KolK, 1864/88. 368.

 Gróf Teleki József ... Sámuel, Erdély kancellárja 800.000 forintnál többet költött tudományos célokra, 40.000 drb. álló könyvtárt alapított, azt a közönség használatára bocsátotta ... In: VÚ, Bp. 1864/54. 41.

 Hunfalvy János: Magyarország és Erdély eredeti képekben ... Rajzolta Rohbock Lajos. Darmstadt, 1864. 126.

 1865

Boner, Charles: Transylvania; its products and its people. London, 1865. 346.

 1866

 1867

Deák Farkas: Marosvásárhely városa ... mívelődési eszközei közé tartozik a Teleki–könyvtár ... In: SzNl, Mvh, 1. (1866) 1. 4.

 Egy lap Maros-Vásárhely múltjából. In: SzN, Mvh, 1866/23. 177.

 Egyveleg ... népszerű felolvasások ... a Teleki-könyvtárban. In: SzNl, Mvh, 1866/25. 199.

 Kőváry László: Erdély építészeti emlékei. Kvár, 1866. 307–8.

 Soós Antal: Egy marosvásárhelyi tanár, Szász István (1799–1859) könyvtáros a Tékánál. In: SzNl, Mvh, 1. (1866) 17. 129.

 Száva Farkas: Gr. Teleki Sámuel collationalissa és testamentuma ... In: SzNl, Mvh, 2. (1867) 46. sz. 285–286, 47. sz. 289–290, 48. sz. 293–294, 49. sz. 296.

 1868

Boner Charles: Egy angol utazó Erdélyről. A Teleki – könyvtárról. MP, Kvár, 1868. 117

 Takarékpénztári értekezlet ... a Teleki könyvtár olvasószobájában ... In: SzK, Mvh, 2. (1868) 8. sz. 60.

 1869

Horváth Gáspár: A Telekithéka könyvtárnoka lefényképezte a könyvtár corvinájának egy lapját s felküldte a m. tud. akadémiának ... In: SzH, Mvh, 1. (1869)89. sz. 377.

 Romer Flóris, ösmert régészünk az Akadémia legközlebbi ülésén előadást tart a Teleki–könyvtár azon Corvin–codexéről ... In: SzH, Mvh, 1. (1869) 90. sz.

 Szabó Károly: Izsó Miklós és Orbán Balázs látogatása a Teleki könyvtárban ... In: SzH, 1. (1869) 65. sz. 284.

 1870

[a Székely Hírlap szerkesztői szállása Teleki könyvtár épületében kapott helyet. Az új szerkesztő és laptulajdonos Horváth Gáspár lett]. In: SzH, Mvh, 2 (1870) 27. sz.

 Orbán Balázs: A Székeltföld leírása. Történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból. IV. Pest. 1870. 141–144. 1 ábrával.

 Orbán Balázs és Marosvásárhely ... (Teleki – könyvtárról) In: SzH, Mvh, 2. (1870) 33. sz.

 1871

 [Kazinczy Ferenc] a Teleki Könyvtárban. [1816. évi útja az „Erdélyi levelei”-ben]. Erdély. Szépirodalmi Heti Közlöny. Mvh, 1. (1871) 1. sz. 7, 13.

 1873

A Teleki – könyvtár olvasótermében ... a helyi jogászegylet ülése ... In: SzH, Mvh, 5 (1873) 33. sz.

 A Teleki – könyvtár jogviszonyainak maghatározása. In: MP, Kvár, 7. (1873) 274. sz.

 1874

 ... a m-vásárhelyi Teleki családi levéltár. In: MP, Kvár, 8. (1874) 88. sz.

...Orbán Balázs interpellatiójára ... Teleki család mulasztásairól ... In: Kelet, Kvár, 4. (1874) 80. sz. 308–309.

  1875

A képviselőház márcz. 24. -ki gyűlésén ... Orbán Balázs interpellátiója ... a Teleki Sámuel végrendeletéről a könyvtárat illetően ... In: Kelet, Kvár, 4. (1874) 73. sz. 297–280.

 A képviselőház ülése márcz. 24. –én, Orbán Balázs interpellátiója ... a Teleki Sámuel végrendeletéről a könyvtárat illetően ... In: Kelet, Kvár, 4. (1874) 71. sz. 271.

 A marosvásárhelyi Teleki könyvtárnak ... vendége Sayous Ede, a párizsi Lycée de Charles Mayne tanára ... In: Kelet (Kvár), 1875/108, p. 429.

 A Teleki könyvtár ügye ... In: MP, Kvár, 8. (1874) 84. sz.

 A Teleki–könyvtár ügye ... Orbán Balázs hirhedt interpellatioja ... a kancellár végrendeletéről ... In: SzH, Mvh, 6 (1874) 33. sz. 130.

 Az erdélyi múzeumok s könyvtárak (Pulszky küldetésének főtárgya a marosvásárhelyi Teleki–könyvtár ügye volt). In: MP, Kvár, 8. (1874) 235. sz.

 Dürüczkölő ... Orbán Balázs az itteni Teleki–könyvtárra vonatkozó interpellatiojaval ... In: SzH, Mvh, 6. (1874) IV. 1., 103-4.

 Emlékirat Országos gyüjteményeinkről. Összeállította P. Szathmáry Károly. Bp., Magyar Királyi Egyetemi Nyomda, 1874. 9.

 Felelet gr. Teleki Sámuelnek Orbán Balázstól. In: MP, Kvár, 8. (1874) 90–91.

 Orbán Balázs famosus interpellatioja ... In: SzH, Mvh, 6. (1874) 29. sz. 115.

 Országgyűlés ... Orbán Balázs ... a marosvásárhelyi Teleki–féle könyvtár ügyét melengeté föl ... In: SzH, Mvh, 6. (1874). III. 28. 98.

 Pulszky Ferencz ... első jelentése az országban levő könyvtárakról és gyűjteményekről. In: Kelet, Kvár, 4. (1874) 243. sz.

 Pulszky Ferencz ... kiküldetésének főtárgya a m-vásárhelyi Teleki – könyvtár ügye volt. In: Kelet, Kvár, 4. (1874) 235. sz.

 Száva Farkas: Végszó a Teleki könyvtár ügyéhez. In: Székelyföld, Mvh, 2. (1874) 33, 34, 36. sz.

 Teleki – könyvtárunknak látogatója ... In: SzH, Mvh, 1875. V. 19. p. 159.

1876

Hunn: Teleki könyvtár. In: Nemere, Sepsiszentgyörgy,6. (1876) 18. sz.

Magyarország könyvtárainak ismertetése egy német munkában. In: MKSZ, 1876, p. 289.

 1877

A Corvinák [Hamisításnak tartatik a Teleki könyvtár Corvinája]. In: MP, Kvár, 11. (1877) 88. sz.

 A Teleki könyvtárra vonatkozólag. In: ErdH, Mvh, 1. (1877) 67. sz.

 Teremtsünk színházat! (... Teleki–könyvtár mellett). In: Mv, Mvh, 7. (1877) 18. sz.

 1878

A „Kemény Zsigmond Társaság” rendes gyűlése Maros-Vásárhelytt, 1878. VII. 28-án vizsgálja meg a Teleki – könyvtárat. In: Mv, Mvh, 8. (1878) 61. sz. 246-247.

 A „Kemény Zsigmond Társaság” rendes gyűlése Maros-Vásárhelytt, 1878. II. 17-én ... gr. Teleki Sámuel levele ...a Teleki könyvtárról ... In: Mv, Mvh, 8. (1878) 15. sz. 62–64.

 A „Kemény Zsigmond Társaság” rendes gyűlése Maros-Vásárhelytt. 1878. VII. 28. E gyűlés meghatározta a könyvtár megvizsgálását ... és jelentést tesz a kiadandó unikumokról. In: ErdH, Mvh, 2. (1878) 94. sz.

 A „Kemény Zsigmond Társaság” rendes gyűlése. Gr. Teleki Sámuel levelének felolvasása a Teleki könyvtárról. In: Kelet, Kvár, 8. (1878) 43. sz.

 A M.-vásárhelyi kir. tábla áthelyezése ... In: Mv, Mvh, 8. (1878) 67. sz.

 A Székely Mívelődési és Közgazdasági egyesület ... megtekintése a Teleki féle és az ev. ref. coll. könyvtáraknak ... In: ErdH, 2. (1878) 99. sz.

 Horváth Gáspár bibliothecarius ... a Teleki könyvtár és a „Kemény Zsigmond Társaság” ... In: ErdH, Mvh, 2. (1878) 95. sz.

 Szabó Károly, az 1531 – 1711 megjelent magyar nyomtatványok könyvészeti kézikönyve ... (Kiterjesztette kutatásait az erdélyi könyvtárakra, a marosvásárhelyi Teleki könyvtárra is). In: ErdH, Mvh, 2. (1878) 136. sz.

 Szabó Károly, kolozsvári egyetemi tanár a Teleki könyvtárban ... In: Mv, Mvh, 8. (1878) 55. sz.

 Teleki Sámuel levele a „Kemény Zsigmond Társasághoz”. In: MP, Kvár, 12 (1878) 43. sz.

1879

A „Kemény Zsigmond Társaság” ülése előtt ... a Teleki-könyvtár ...In: Mv, Mvh, 9. (1879) 33. sz. 131-32.

 A Teleki-théka ... új művet hozatott meg. In: ErdF, Mvh, 1. (1879) 7. sz.

 Jakab Elek: A Teleki-könyvtár és a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság. In: Figyelő. 6. (1879) 6.sz. 195-210.

 Tolnai Lajos titkári jelentése ... a Teleki könyvtárról. In: ErdF, Mvh, 1. (1879) 11. sz.

 1880

 ... a közelebbi években többször volt szó ... a Teleki könyvtárról ... In: ErdF, Mvh, 2. (1880) 14. sz.

 A Teleki-théka megint újabb megrendelésekkel gyarapodott. In: ErdF, Mvh, 2. (1880) 22. sz.

 1881

Nemes Ödön: Marosvásárhely és a Teleki könyvtár. In: Ország Világ, Bp, 1. (1881) 4. k., 91–93.

 Képviselőválasztás a Maros-Vásárhelyi kerületben ... a Teleki theca udvarára. In: Ellenzék (Kvár), 1881/150.

 A Teleki könyvtár ... In: Kelet, Kvár, 1881/176. sz., 733.

 1882

A marosvásárhelyi gróf Teleki-féle orsz. könyvtárból felküldték a Corvin-kódexet a könyvészeti kiállításra. In: Ellenzék (Kvár), 3. (1882) 81. sz.

 1883

A Teleki-könyvtár felőli járdasor fásíttatik. In: ErdF, Mvh, 1883/19. sz., 75.

 1884

A „Kemény Zsigmond Társaság”  ügye... [A Teleki könyvtár őrét kemény vádakkal illették]. In: Mv, Mvh, 1884/18. sz. 78.

  1886

Dr. V. : Nyilvános könyvtár vidéken (Van Marosvásárhelyen is, s ez a Teleki-féle könyvtár, melyet azonban közönségünk alig vész használatba ...) In: Maros-Torda, Mvh, 1886/25.

 1893

A görgényi egyházmegye története. Sáromberke. In: Névkönyv az erdélyi ev. ref. egyházkerület számára. Kvár, XXXVIII. (1893). 37.

 1894

S. K. P.: Ethnográfiai fotografiák (a Teleki könyvtárról). In: Mv, Mvh, 24. (1894). 63. sz.. 264.

 1896

Ünnepi beszéd ... az erdélyi kanczellár Teleki Sámuel gróf nagybecsű könyvtárát alapította s nyitotta meg közhasználatra ... In: Marosvásárhelyi Füzetek. Új sorozat, 1896. 20.

 A Székelykeresztúri Unitárius Könyvtárban levő könyvek jegyzéke. Székelyudvarhely, s.n., 1896, 33 p., tab.

  1901

Adatok a Teleki-könyvtár alapításának történetéhez. In: EM, Kvár, XVIII (1901)1. sz. 182–3.

 Biás István: Adatok a Teleki-könyvtár alapításának történetéhez. In: Ellenzék, Mvh, 1901. 6/31.

 1909

Kelemen Lajos: Törekvések egy erdélyi múzeum alapítására. In: EM. Kvár, új folyam, 4. (1909). 5. sz. 354.

 Petri Nagy György, marosvásárhelyi polgár naplója. Közzéteszi dr. Molnár Gábor. Mvh, 4. (1911) 15. sz. 21–22.

 1912

Gulyás Károly: Földi János magyar grammatikája. Bp., 1912. 5-6.

 Molnár Gábor: Előkelő látogatók ... [a Teleki-tékában] In: SzN, Mvh. 42. (1912). 31, 32, 35. sz.

 Elveszettnek hitt irodalmi kincs (Gulyás tanár felfedezte Földi János ... 18. sz.-i Magyar Grammatika kéziratát). In: SzN, Mvh, 42. (1912). 27. sz.

 Molnár Gábor: A könyvtárakról. In: SzN, 42. (1912). 127. sz.

 Az erdélyi református egyházkerület igazgatótanácsának jelentése a „Teleki - théka” ügyében. Szám: 4770. Kvár., 1912. 42 p.

 Miért nem hagyta jóvá a belügyminiszter a Teleki kert megvételét? In: SzN, Mvh, 42. (1912) 177. sz.

 Erdélyi Pál: Az erdélyi könyvtárakról. Kvár, 1912. 25 p.

 1913

A Teleki-théka új könyvtárnoka [Dékáni Kálmán]. In: SzN, Mvh, 43. (1913) 157. sz.

 Gulyás Károly: A gróf Teleki könyvtár kincsei. Uránia, 14. (1913). 10. sz. 385–389.

 1914

Reformátusok lapja. A ref. egyházkerület közgyűlése (Teleki könyvtár ügye). In: SzN, Mvh, 46. (1916). 67. sz.

 Marosvásárhelyi műkincsek Budapesten ... (a gr. Teleki történelmi becsű levéltárát ... Biás István levéltáros két vasúti kocsira rakattatta ...). In: SzN, Mvh, 46. (1916). 48. sz.

 Bernády főispán a marosvásárhelyi műkincsekért ... (a Teleki téka értékeinek elszállítása). In: SzN, Mvh, 46. (1916). 149. sz.

  1918

Hogyan helyezték biztonságba a marosvásárhelyi műkincseket? In: SzN, Mvh, 48. (1918). 116. sz.

 A Teleki könyvtár átvétele. In: Múzeumi és Könyvtári Értesítő. Bp, 12. (1918). 1. sz., 98-99.

 A Teleki könyvtárt átvette az állam. In: SzN, Mvh, 48. (1918). 138. sz.

 1920

Marosvásárhely múltjából (XII-XIII). Teleki könyvtár. In: Tükör, Mvh, 8. (1920) 20, 22. sz.

  1922

Gulyás Károly: Kancellárius gróf Teleki Sámuel és m-vásárhelyi bibliothékája. Írta és felolvasta a Kemény Zsigmond Társaság 1921. jan. 22-i ülésén G. K. könyvtáros. In: Székelyföld, Mvh, 24. (1922). 17., 18., 19. sz.

 A gróf Teleki könyvtár nevezetes látogatói (Haţegan, Duca miniszterek, Toyama Koichi egyetemi tanár, Jorga N.). In: SzN. Mvh, 52. (1922). 121. sz.

 1925

Gulyás Károly: Gróf Teleki Sámuel könyvtáralapítása. In: Pásztortűz. 11. (1925) 5. sz. 236–238.

 Simionescu, Ion: Oraşe din România. Bucureşti, 1925. p. 301–2.

 G. K. [Gulyás Károly]: Teleki könyvtár. In: Színházi Világ. Mvh, II. (1925) 17. sz. 17–19.

 1926

Dr. Siklósy László: A régi Erdély amatőrjei. (Teleki Sámuel és Bethlen Zsuzsánna gyűjteményéről). In: EISz. Tudományos és kritikai folyóirat. Kvár, 3. (1926). 1.

 1929

Gulyás Károly: Gr. Teleki Sámuel marosvásárhelyi könyvtáralapítása. In: Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum 50 éves jubileumára. Sepsiszentgyörgy. 1929. 202–207.

 1931

Teleki Domokos: A marosvásárhelyi Teleki könyvtár története. Erdélyi Tudományos Füzetek. Kvár, 29/ 1931. 14 p.

 Filimon, Aurel: Biblioteca Telekiană din Tg. Mureş. In: Boabe de grâu. Bucureşti, 2. (1931) nr. 6-7. p. 330–38.

 1933

Bendjai Bendnay, R. Th.: A Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság szabadtéri előadása ... a Teleki kertben. In: Ellenzék (Kvár), 54. (1933). 29. sz.

 Ádám Zsigmond: Nagy sikerrel zajlott le a „Liliom” szabadtéri előadása ... a Teleki kertben. In: Erdélyi Szózat, 1933. VIII. 28.

  1934

A marosvásárhelyi Teleki-könyvtár Corvin-kodexét Londonban vásárolta meg Gabriel Wels. In: Ellenzék (Kvár), 55. (1934). 262. sz.

  1935

Németh László: Magyarok Romániában. Útirajz. In: Tanu, 3. (1935) 3-4. sz. 113–185.

 1936

Demetrescu, Mihail: Oraşul Tîrgu-Mureş. Târgu-Mures, 1936. p. 33–34.

 Molter Károly: Marosvásárhely. In: Erdélyi városképek. Bp., 1936. 159–213.

 1937

Kormánybiztost neveztek ki a Teleki-téka élére [Aurel Filimon]. In: Ellenzék (Kvár), 58. (1937). 68. sz.

 1938

Kertész Ákos: Becsurog az eső a tîrgumures-i világhíres Teleki-tékába. In: Ellenőr (Kvár), 25. (1938). 10–11. sz. 27–29.

 Fodor István: Teleki-téka. In: Krónikás Füzetek, Mvh, 3. (1938). 8. sz. 1–28.

 1940

Varjas Béla: Gr. Teleki Sámuel Emlékkiállítás a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében 1939. nov. 17-én [Teleki Sámuel emlékünnepély]. Bp., 1940. 14–16.

 Teleki Domokos, Clauser Mihály. Varjas Béla: Gróf Teleki Sámuel emlékünnep. Bp., 1940. 16 p.

 Clauser Mihály: Nagy-Ernyei Kelemen Márton leírása a Teleki-tékáról [Teleki Sámuel emlékünnepély]. Bp., 1940. 9–14.

 Molter Károly: A latin gróf. Látogatás a Teleki-tékában. In: Erdélyi Helikon, 13. (1940) 158–164.

 1941

Szabó T. Attila: Az erdélyi könyvtárügy és a kolozsvári egyetemi könyvtár. In: Erdély Magyar Egyeteme, Kvár, 1941. 212–14, 454.

 1942

Kiss Pál: Marosvásárhely büszkesége, a Teleki-théka. Közel másfél évszázaddal ezelőtt alapította a nagyhírű könyvtárat gr. Teleki Sámuel, a könyvek szerelmese. In: KÚ, Kvár, 25. (1942). 130. sz.

 Vásárhelyi János: A Teleki Théka ügyének rendezése. Kvár, 1942. 14 p.

 Kristóf György: Tudományos intézetek Erdélyben 1919-ig. In: ErdMúz., XLVII. (1942) 1–4. füzet, 104–132.

 1943

Teleki Domokos: A marosvásárhelyi Teleki-könyvtár. Mvh., 1943. 4 p.

 1944

Gulyás Károly: Az ismeretlen gróf Teleki Sámuel. Bp., A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete. 1944. 19 p.

 1955

Kónya Imre: Istoricul Bibliotecii Documentare Teleki. In: Prima Sesiune Ştiinţifică de Bibliologie şi Documentare. Bucureşti, 1955. p. 338-342

 Székely Margit, Farczády Elek [Alexa]: Istoricul şi situaţia actuală a bibliotecii documentare Bolyai din Tîrgu-Mureş. In: Prima Sesiune Ştiinţifică de Bibliologie şi Documentare. Bucureşti, 15–16 decembrie 1955. Bucureşti 1955. p. 333337.

 Somkuti Gabriella: A marosvásárhelyi Teleki-theca. In: A Könyv, Budapest, 5. (1955). 10. sz.

 1957

Székely Margit, Farczády Elek [Alexa]: Istoricul şi situaţia actală a bibliotecii documentare Bolyai din Tîrgu-Mureş. In: Studii şi Cercetări de Bibliologie. Bucureşti, 1957. p. 241–254.

 1958

Blédy Géza: Contribuţii la istoria filologiei române. Tînărul Cipariu cercetînd la Biblioteca „Teleki” din Tg. Mures. In: Omagiu lui Iorgu Iordan cu prilejul împlinirii a 70 de ani. Bucureşti, 1958. p. 81–84.

 Sós István: Gondolatok a dokumentációs könyvtárban. In: Utunk, Kvár, 13. (1958). 19. sz.

 Szabó T. Attila: A Marosvásárhelyi Sorok és Glosszák. Bp., Magyar Nyelvtudományi Társaság. 1958. 28 p. ábrák.

 1959

Erdélyi Lajos: A félévezredes Bukarest dokumentumai a Teleki könyvtárban. In: VZ, Mvh, 8. (1959). 221. sz.

 1960

E. L. [Erdélyi Lajos]: Amiről a Teleki Téka történelmi dokumentumai vallanak. In: VZ, Mvh, 9. (1960) 173. sz.

 1961

Biblioteca Documentară Bolyai. In: Curierul Bibliotecarilor, 14. (1961). 1. sz.

 1962

Somkuti Gabriella: Egy XVIII. századi főúri könyvtár olvasóforgalma a múlt század első felében. In: OSZK Évkönyve, Bp., 1962. 291–301.

 Kókay György: Külföldet járó magyarok könyvtári élményei a XVIII. század végén. In: MKSZ, Bp., 1962/2-3. 197–207.

 1964

Izsák István (Ştefan): O achiziţie valoroasă a Bibliotecii Documentare de Stat „Teleki-Bolyai”. In: Steaua Roşie, Tg-M., 1964/69.

 1965

Bustya Endre: A marosvásárhelyi Teleki Téka eltűnt Piccolomini-kódexe s egy Amerikában felbukkant Piccolomini-korvina. In: MKSz, Bp., 1965/4. 329.

 Cernei, Ana Letiţia: A Teleki-Bolyai könyvtár. In: Könyvtárosok Tájékoztatója, Buk., 1965/4. p. 158–161.

 Cernei, Ana Letiţia: Biblioteca Teleki-Bolyai. In: Călăuza Bibliotecarului, Buc., 1965/9. p. 543–547.

  1966

Erdélyi István (Ştefan): Biblioteca Teleki-Bolyai. Un valoros tezaur ştiinţific şi istoric la Tîrgu-Mureş. In: Scînteia. Buc. 1966/36.

 Vizita conducătorilor de partid şi de stat în Regiunea Mureş-Autonomă Maghiară. In: Steaua Roşie. TgM, 1966/191.

 A párt- és államvezetők látogatása Maros-Magyar Autonóm Tartományban. In: VZ, Mvh, 1966/ 191.

 Thurzai Mária: Un trésor de l’époque des lumiéres en Transylvanie: la bibliothéque de Sámuel Teleki a Tîrgu-Mureş. In: Revue Roumaine d’Histoire. Tirage à parte. Buc., 1966. Tomé V. nr 2. 340–354.

 1968

Deé Nagy Anikó: A két Bolyai könyvtára. In: KSz, 12. (1968). 1. sz. 19–25.

 Spielmann József, Lázár Szini Karola: Az orvostudomány klasszikus művei a marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Dokumentációs Könyvtárban. In: Horus (Orvostudományi Dok. Szolg.). Bp., 1968/16.

 Vita Zsigmond: A Bolyaiak könyvei Enyeden. In: KSz. 12. (1968). 2. 69.

 Turnowszky Rozália: A Turnowszky-hagyaték feldolgozása. In: KSz. 12. (1968). 3. sz. 137–138.

  1969

Erdélyi István: Egy könyvtár 25 éve. In: VZ. Mvh, 1969. aug. s. d.

 1970

B. Nagy Margit: Egy régi építőmester nyomában. In: Utunk. Kvár, 25. (1970). 3. sz.

 Moldoveanu, Valeriu; Popescu, Gheorghe; Tomescu, Mircea: Ghidul bibliotecilor din România. Buc., 1970. p. 313–314.

 1971

Megnyílt a Teleki-Bolyai könyvtár kézirat- és könyvritkaság-kiállítása. In: VZ. Mvh, 19. (1971). 99. sz.

 Farczády Elek: A marosvásárhelyi Teleki-Bolyai könyvtárban kiállítás. In: VZ. Mvh, 19. (1971). 121. sz.

 Deé Nagy Anikó: Teleki Sámuel és könyvtára. In: VZ, Mvh, 19. (1971). 31. sz.

 Deé Nagy Anikó: Bethlen Zsuzsánna tékája. In: KSz. Buk., 15. (1971). 4. sz. 164–67.

 Catalogus incunabulorum Bibliothecae Teleki – Bolyai. TgM, 1971. 85 p. cu 10 ilustr.

 1972

Un interesant catalog de incunabule. In: Steaua Roşie. TgM, 1972/4.

 Farczády Elek: A Teleki-Bolyai könyvtár ősnyomtatvány-katalógusa. In: VZ. Mvh, 20. (1972). 60. sz.

 Demény Lajos: Catalogus incunabulorum Bibliothecae Teleki-Bolyai. In: Revista Bibliotecilor. Buc., 1972/5. p. 305–306.

 D. Á. [Dankanits Ádám]: Catalogul incunabulelor din Biblioteca Teleki Bolyai. In: KSz. Buk., 16. (1972). 2. sz. 82.

 Kócziány László: Catalogus incunabulorum Bibliothecae Teleki-Bolyai. In: Igaz Szó. Mvh, 20. (1972). 2. sz. 82.

 Sebestyén Mihály: Van Vásárhelyt egy nevezetes gyűjtemény. In: Új Élet. Mvh, 1972/22. 10–11.

 Deé Nagy Anikó: Janus Pannonius művei a Teleki Tékában. In: KSz, 1972/2. 74–75.

 Tonk Sándor: Könyvtárak, olvasók és olvasmányok a reformkori Marosvásárhelyen(I-III). In: KSz, 16. (1972). 3. sz. 118-121; 4. sz. 167–171; 17. (1973). 1. sz. 17–19.

 Janus Pannonius művei a Teleki Tékában. Bibliográfia. Összeállította Deé Nagy Anikó. In: KSz. Buk., 16. (1972) 2. sz. 74–75.

 1973

Borsa Gedeon: Három erdélyi ősnyomtatvány-katalógus. In: MKSz. Bp., 1973/2. 213–215.

 Deé Nagy Anikó: A könyvtáralapító Teleki Sámuel. In: KSz, 1973/2, 75–79.

 Csapodi Csaba: The Corvinian Library history and Stock. Bp., 1973. 115, 139, 363.

 A marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság levelesládája. Levelek, iratok, adatok... Sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta Marosi Ildikó. Buk., Kriterion. 1973. 13 et passim.

 A Marosvásárhelyi Sorok és a Marosvásárhelyi Glosszák. Közzéteszi Farczády Elek és Szabó T. Attila. Buk., Kriterion. 1973. 87 p. ábrák.

  1974

Loschburg, Winfried: Alte Bibliotheken in Europa. Leipzig, 1974. 20, 121, 122.

 1975

Adatok Teleki Sámuelről. In: MKSz. Bp., 1975. 305, 316, 319.

 1976

Deé Nagy Anikó: Teleki Sámuel és a Teleki Téka. Buk., Kriterion. 1976. 261 p.

 1977

Jakó Zsigmond: Philobiblon transilvan. Buc., Kriterion. 1977. 369, 370, 384, 386, 387, 393.

 1978

Fülöp Géza: A magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban. Bp., Akadémiai kiadó. 1978. 290 p.

 1980

Sebestyén Mihály: Könyvbarátok örömére. In: A Hét, 11. (1980). 12. sz. 9.

 1982

Deé Anna, dr.: O operă bibliografică valoroasă – catalogul tipărit al bibliotecii Teleki din Tîrgu-Mureş. In: Biblioteca şi Cercetarea, 6. (1982). p. 271277.

 Moiceanu [Munteanu], Carmen:Ediţii ale operei lui Jean Jacques Rousseau existente în Fondurile Bibliotecii Teleki–Bolyai din Târgu-Mureş. In: Biblioteca şi Cercetarea, 6. (1982). p. 318–325.

 Spielmann József, Deé Nagy Anikó, Spielmann Mihály: Beiträge zur Geschichte des Wiener Exemplares der „Christianismi Restitutio” von Michael Servetus. In: Biblos. Österreichische Zeitschrift für Buch- und Bibliothekswesen. Wien, 31. (1982) 4 sz. 314–325.

 Spielmann Mihály: Evidenţe vechi de bibliotecă şcolară din secolele XVIII-XIX. In: Biblioteca şi Cercetarea, 6. (1982). 183191.

 1983

Deé Anna, dr.: Biblioteca personală a celor doi Bolyai. In: Biblioteca şi Cercetarea 7. (1983). 231240.

 Spielmann József, Deé Nagy Anikó, Spielmann Mihály: Servetus’s Christianismi Restitutio and Transylvania. In: Harvard Library Bulletin. Cambridge, Massachusetts. 31. (1983) 1. sz. 52–63.

 Deé Nagy Anikó: Portrék régi könyvekben. In: VZ, 35. (1983). okt. 4.

 Spielmann [Sebestyén] Mihály: Contribuţii la reconstituirea bibliotecii personale a lui Apáczai Csere János. In: Biblioteca şi Cercetarea. Buc, 7. (1983). 204–217.

 Spielmann Mihály: O carte din biblioteca stolnicului Constantin Cantacuzino. In: Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional. Cercetare şi valorificare. vol. II. 1983, 7174

 1984

Munteanu, Carmen: Cărţi vechi româneşti tipărite la Buda, existente în Fondul Bolyai al Bibliotecii Judeţene Mureş. In: Marisia, Târgu-Mureş, XIII-XIV. (1984). p. 461–465.

 Spielmann Mihály: Antonius Mizaldus – Historia hortensium. Un izvor posibil al Herbariului lui Joannes Kajoni (Caioni). In: Biblioteca şi Cercetarea, 8. (1984), 184192.

 Ambrus Hedvig Mária: Tipărituri plantiniene din colecţia Teleki Sámuel. In: Marisia. TgM, 13–14. (1984). 471–476.

 Spielmann Mihály (Mihai): O tipăritură blăjeană mai puţin cunoscută – Johannes Damascenus. Opera philosophica et theologica (1763). In: Marisia. TgM. XIII–XIV. (1984). p. 451–460.

 1985

Munteanu, Carmen: Cărţi vechi româneşti de însuşire a limbii române în colecţia fondului Teleki-Bolyai al Bibliotecii Judeţene Mureş. In: Biblioteca şi Cercetarea.Cluj-N., 9 (1985). p. 184190.

 Spielmann Mihály: Dări de seamă ale bibliotecarilor şcolari din Tîrgu-Mureş între anii 1822-1847. In: Biblioteca şi Cercetarea. 9. (1985). 265280.

 1986

Munteanu, Carmen: Reprezentări iconografice referitoare la români în istoriografia universală a secolelor XII–XVIII. In: Biblioteca şi Cercetarea Cluj-N., 10 (1986). p. 91–97.

 Beke Mihály András: Irodalomóra a Teleki Tékában. In: Köznevelés, Bp, 1986/4, 11 p.

  1987

Spielmann Mihály: Operele lui Erasmus din Rotterdam la Tîrgu-Mureş. Ediţii din secolele XVI-XVIII. In: Biblioteca şi Cercetarea 11. (1987). 252267.

  1988

Kelecsényi Gábor: Múltunk neves könyvgyűjtői. Bp., Gondolat, 1988. 295.

 Cioran, Dorana: Tipărituri Honteriene în colecţiile Bibliotecii Judeţene Mureş. In: Biblioteca şi Cercetarea 12. (1988). 184190.

 Munteanu, Carmen: Însemnări cu valoare istorică referitoare la zona Banatului pe o carte veche românească. In: Biblioteca şi Cercetarea Cluj-N., 12 (1988). p. 206–211.

 Zsigmond Irma: O presupusă legătură de carte a lui Koberger în fondurile Biblioteci Judeţene Mureş. In: Biblioteca şi Cercetarea. 12. (1988). 180 183.

 1989

Munteanu, Carmen: Contribuţia vechilor tipărituri româneşti la cultivarea conştiinţei de neam şi limbă a poporului nostru. In: Biblioteca şi Cercetarea. Cluj-N., 13. (1989). p. 226–233.

 Munteanu, Carmen: Ediţii ale operei lui Caius Crispus Sallustius în Biblioteca Judeţeană Mureş. In: Revista noastră, Focşani 18. (1989) nr. 143–145. p. 2773–2775.

 1992

Deé Nagy Anikó: „Akinek jussa nintsen – Hazája sintsen”. Gróf Teleki Sámuel emlékezete. In: RMSZ (Bukarest), 1992. aug. 8. – 9.

 Munteanu, Carmen: Az Erdélyi Iskola s könyvei a Teleki–Bolyai könyvtárban. In: Barátság–Prietenie. Pécs, 1992. p. 85–95.

 1993

Deé Nagy Anikó: A marosvásárhelyi Református Kollégium könyvnyomdája (1-2). In: Népújság, Mvh, 45. (1993) szept. 29, okt. 3.

 Glück, Eugen: Operele lui Moses Mendelssohn în bibliotecile din România până în anul 1800. In: Biblioteca şi Cercetarea. 17. (1993). p. 5056.

 Deé Nagy Anikó: Erdélyi közgyűjtemények bemutatása. Teleki Téka Marosvásárhely. In: Aetas. Szeged, 1993/3. 230–240.

 1994

Glück, Eugen: Despre unele ediţii ale lucrărilor rabinice în bibliotecile din România. In: Biblioteca şi Cercetarea 18 (1994). 39.

 Bibliotheca Telekiana. Többnyelvű (rom., ang., ném., fr., magy.) ismertető. Mvh, 1994.

 Munteanu, Carmen: O carte românească veche şi rară din Biblioteca Judeţeană Mureş, Fondul Teleki–Bolyai. In: Marisia, Tg-M., XX–XXIV. (1994). p. 197–202.

 Tulit Pálma: A mikházi Ferenc rendi kolostor könyvtára. (gépirat a Teleki – Bolyai Könyvtárban). Bp., 1994.

 Deé Nagy Anna: Marca tipografică – un mijloc de identificare a cărţilor vechi. Exemple din fondul de carte al bibliotecii Teleki-Bolyai. In: Biblioteca Judeţeană Mureş. TgM., 1994.

 1995

Sebestyén [Spielmann] Mihály: Múlt és múlt. Régen volt emberek ügyes bajos dolgairól és jószágairól. Mvh, Impress, 1995. 132 p.

 Deé Nagy Anikó: Dutch cultural remains in Marosvásárhely = Een boek heeft een rug. Zoetermeer, 1995. 74–80.

 1996

Andraş, Carmen Maria: Cărţi engleze apărte în 1850 intrate în bibliotecile din Transilvania, sec. al XVII-lea – prima jumătate al secolului al XIX-lea. In: Biblioteca şi Cercetarea. 19. (1995). p. 39–41, 20. (1996). p. 5558.

 Deé Nagy Anikó: Könyvgyűjtő asszonyok a XVIII. században. In: Jakó Zsigmond Emlékkönyv. Kvár, 1996.

 Deé Nagy Anikó: Ifjú gróf Teleki Domokos. In: ErdMúz. Kvár 56. (1994) 1–2. sz. 25–50.

 Deé Nagy Anikó: Az Erdélyi Magyar Nyelvművelő Társaság és a Teleki Téka. =  Az Erdélyi Magyar Nyelvművelő Társaság kétszáz éve (1793–1993). Erdélyi Tudományos Füzetek. 218. sz. Kvár, 1994. 40–45.

 Deé Nagy Anikó: Egy hagyományőrző kisebbségi könyvtár. In: Magyar könyvtárosok 4. szakmai találkozója. Budapest-Debrecen, 1996. augusztus 7–10. Budapest 1999. 17–22.

 Deé Nagy Anikó: Teleki Sámuel könyvesháza. (Tévészemle) In: Művelődés. Kvár, 40. (1991). 5–6 sz. 16–19.

 Deé Nagy Anikó: Öreg bibliák Marosvásárhelyen. In: RMSZ, 1992, augusztus

 Deé Nagy Anikó: A marosvásárhelyi Teleki Téka. In: Könyvtári Figyelő. Bp., 5. (1995). 2 sz.

 Deé Nagy Anikó: Könyv, könyvtár, „információ” 200 évvel ezelőtt. In: Korunk (Kvár), 31. (1972). 9. sz., 14101413.

 1997

Deé Nagy Anikó: A könyvtáralapító Teleki Sámuel. Kvár, az EME kiadása, 1997. 456. p.

 Munteanu, Carmen: Valori patrimoniale de carte străină în fondul Bolyai al Bibliotecii Judeţene Mureş (I -- II). In: 24 de Ore Mureşene. 5. (1997). 846. p. 6., 860. p. 5.

 Bibliotecii Judeţene Mureş (II). In: 24 de Ore Mureşene, 5. (1997) 846. p. 6.

 Munteanu, Carmen: Scurt istoric al Bibliotecii Bolyai. Moment aniversar. In: 24 de Ore Mureşene. Tg.M, 5. (1997) 839. p. 5.

 Simon Melinda, Szabó Ágnes: Bethlen Kata könyvtárának rekonstrukciója. Deé Nagy Anikó bevezetésével. Szeged, 1997. XXV – LII.

 1998

Deé Nagy Anikó: Musis Patriis. = „Egyszer volt...” – Háromszáz év egy család életében ... A Telekiek. Miskolc, 1998. 9–18.

 Deé Nagy Anikó: Régi bibliák egy erdélyi könyvesházban, a marosvásárhelyi Teleki-Bolyai könyvtárban. In: A magyar művelődés és kereszténység II. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság. Bp. – Szeged, 1998. 631643.

 Deé Nagy Anikó: Kazinczy Ferenc könyvei Marosvásárhelyen. Adalékok Kazinczy könyvtárának történetéhez. In: MKSz. 114. (1998). 4. sz. 411–415.

 1999

Deé Nagy Anikó: A Csíki Székely Krónika Marosvásárhelyen őrzött másolatai. In: Az EME bölcsészet- nyelv- és történettudományi szakosztálya ... előadásgyűjteménye. Csíkszereda, 1999. 111116.

 Deé Nagy Anikó: Tanárok könyvei a Marosvásárhelyi Kollégium könyvtárában. In: Kőrösi Csoma Sándor és tudományos műhelyeink. Sepsiszentgyörgy, 1999. 54–60.

 Deé Nagy Anikó: Marosvásárhely könyves múltjából. In: Marosvásárhely történetéből 1. Mvh, 1999. 195–201.

 Deé Nagy Anikó: Teleki Sámuel. In: Erdélyi Panteon. Művelődéstörténeti vázlatok 2. Mvh, Mentor, 1999. 25–30.

 Munteanu, Carmen: Cărţile lui Petru Maior existente în fondul Teleki–Bolyai al Bibliotecii Judeţene Mureş. In: Reghinul cultural, Reghin, 4. (1999). p. 63–68.

 Marosi Ildikó: Örökbe hagyott beszélgetés gróf Teleki Mihállyal. Bp., Argumentum kiadó. 1999. 160. p. ábra.

 2000

Deé Nagy Anikó: Kárpát-medencei könyvtárörökségünk számbavételének néhány kérdése. In: Könyvesház (a Művelődés melléklete). Kvár, 9. (2000). 2. sz. 1–6.

 2001

 Bányai Réka: Baranyai Decsi művei a Teleki Tékában. In: Erdélyi Tudományos Füzetek 235, Baranyai Decsi Csimor János emlékezete. Kvár, EME kiadása, 2001. 35–37.

 Bányai Réka: A magyar könyv évszázadai. In: Népújság, Múzsa-melléklet, 475. 53. (2001). január 20.

Bányai Réka: A nagyságos fejedelem és íródeákja (Könyvkiállítás a Teleki Tékában).  In: Népújság, (2001). okt. 3.

 Bányai Réka – Kimpián Annamária: Ars Typographica (Kiállítás a Teleki Tékában). In: Könyvesház, 2001/2. 6-8 p.

 Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum Bibliothecae Teleki – Bolyai. Novum Forum Siculorum I -- II. Mvh, Lyra. 2001. 492 + 436 p.

 Deé Nagy Anikó: A marosvásárhelyi Teleki – Bolyai Könyvtár ex librisei. Bp.–Kvár, Balassi és Polis. 2001. 104 p. 96 ábra.

 Deé Nagy Anikó: Bázel Marosvásárhelyen – Marosvásárhely Bázelben. In: Népújság, 53. (2001). febr. 21.

 2002

Bibliothecae Samuelis Com. Teleki de Szék Pars Quinta Libros inde ab anno MDCCCXIX post typis vulgatam catalogi partem quartam comparatos complexa. Curam gerebat Anikó Deé Nagy. Budapestini – Novi Fori Siculorum, Bibliotheca Nationalis Hungariae, Bibliotheca Teleki – Bolyai. 2002. 187 p.

 Bányai Réka: A Könyvek Könyvéről (Kiállításmegnyitó). In.: Népújság, 535. (2002.), ápr. 20.

ĉ
György Kovács-Gorboi,
17 Mar 2010, 01:27