Bakgrunn

Bibliotekindeks Buskerud er et pilotprosjekt.
 
Hensikten er å presentere bibliotekstatistikken i en form som egner seg for praktisk bruk i bibliotekmiljøet. Prosjektet er et samarbeid mellom Fylkesbiblioteket i Buskerud, Statistikknettverket i Buskerud og Samarbeidsutvalget for bibliotekstatistikk (Samstat). Statistiker Tord Høivik er faglig konsulent.

Den tradisjonelle bibliotekstatistikken har et administrativt perspektiv. Den presenterer bibliotek-Norge sett ovenfra, på nasjonalt og regionalt nivå. Tabellene og diagrammene gir en oversikt over store mengder data under ett. Den enkelte kommune forsvinner i massen. Vi vil heller gi et bilde av bibliotekene sett fra bibliotekarenes side.  

Rapporteringen oppover i systemet er ikke det viktigste. Statistikken er først og fremst et redskap for bibliotekarenes arbeid. Effektiv styring av bibliotek forutsetter fornuftig måling av relevante resultater. Hvis ikke, styrer vi i blinde. Skal bibliotekene opprettholde politisk og økonomisk støtte, må de også dokumentere hva de bidrar med i lokalsamfunnet.   

Styringsinformasjon

I dag blir begrepet dashboard ofte brukt om grafiske styringssystemer i kunnskapsbedrifter. Med det mener vi et instrumentpanel, altså en organisert samling av indikatorer og andre måleinstrumenter. Alle biler og busser har dashboard. Det samme har tog, fly, skip, kraftverk og andre typer utstyr og virksomheter som må kontrolleres, styres og overvåkes: tv-skjermer og mikrobølgeovner, operasjonsstuer og redningssentraler, skipstanker og smelteovner. 

Bil, fly og nødetater trenger styringsinformasjon i sanntid. Her er hurtig respons er avgjørende for sikkerhet og effektivitet. Men tidsdimensjonen blir viktigere i samfunnet generelt. Nesten alle virksomheter kan ha nytte av informasjon som er oversiktlig, kvalitetssikret og raskt tilgjengelig. 

Det norske KOSTRA-systemet er uvanlig godt utbygd. Det tar sikte på å gi kommunene rike, sammenliknbare data om virksomheten år for år, bare noen måneder etter at statistikkåret er avsluttet. Statistisk sentralbyrå publiserer de foreløpige tallene i mars og de kvalitetssikrede tallene i juni.

Nyttig for bibliotek

Forestillingen om et sentralt instrumentpanel også kan være nyttig i bibliotekenes verden. Et slikt panel er en koordinert samling av indikatorer som beskriver status til et enkelt bibliotek.  Et instrumentpanel skal gi en handlingsrettet oversikt. Poenget er ikke mest mulig informasjon - just in case, men selektiv og relevant informasjon - just in time. 

Vi har mulighet for å hente data om bibliotekene fra KOSTRA, fra Nasjonalbibliotekets årlige statistikk og fra våre egne datasystemer og undersøkelser. Vi kan bearbeide tallene i Google Docs og presentere dem (som her) med Google Sites som publiseringsplatform. I Buskerud har vi foreløpig konsentrert oss om data fra KOSTRA, supplert med data fra lokale trafikktellinger. Informasjonen presenteres fortrinnsvis i grafisk form. 

Det underliggende tallmaterialet er tilgjengelig for de som er interessert. Dette kan også brukes til å lage andre typer tabeller og diagrammer. 

DETTE ER EN DEMOVERSJON AV INDEKSEN

Wikipedia
  • Dashboard provides at-a-glance views of key performance indicators (KPIs) relevant to a particular objective or business process (e.g. sales, marketing, human resources, or production).
  • The term dashboard originates from the automobile dashboard where drivers monitor the major functions at a glance. ... 
  • Dashboards typically are limited to show summaries, key trends, comparisons, and exceptions.