Wpływ TV na psychikę i postawę u dzieci i młodzieży

"Te­lewiz­ja ma na mnie wpływ edu­kacyj­ny. Gdy ktoś włącza te­lewi­zor, wychodzę do dru­giego po­koju i czy­tam dobrą książkę. "

                                                                                                                                                                    Groucho Marx
http://img1.stylowi.pl//images/items/o/201403/stylowi_pl_ksiazka_cytaty-o-kulturze-zyciaczytania--kultura-czytania_20544885.jpgW dobie telewizji ochrona dzieci przed pewnymi informacjami i obrazami jest bardzo utrudniona.

Rodzicom brak czasu na kontrolowanie ilości i treści oglądanych przez dzieci programów.

Brak im także świadomości i wiedzy na temat psychologicznych skutków:

     - nadmiernego oglądania telewizji 

     - oglądania programów nieodpowiednich dla wieku dziecka

     - oglądania programów nasyconych przemocą, seksem i wulgarnością

Telewizja niszczy ważne elementy dzieciństwa, m.in. poczucie bezpieczeństwa i optymizmu.  Skupiając się na tematach przerażających     i szokujących, tworzy „syndrom złego świata”.

Lansuje wzorce cynizmu, bezwzględności, pogardy; demoralizuje i uczy zachowań agresywnych.

Przeciętnie dzieci spędzają 20 godzin tygodniowo przed ekranem. Niektóre nawet 40 i więcej.

Do 18 roku życia młody widz obejrzy 8 tys. ekranowych morderstw i 100 tys. aktów przemocy.

 

Skutki nadmiernego oglądania telewizji przez dzieci:

1.  Nieumiejętność myślenia (oglądanie tv zmienia fizyczną strukturę mózgu dziecka); zanik

     wyobraźni, nieumiejętność przewidywania konsekwencji - w telewizji ważne jest tylko tu i teraz        

2.  Trudności z koncentracją (wartki potok obrazów tv uszkadza zdolność skupiania uwagi)

3.  Lenistwo umysłowe, nawyk biernej i bezkrytycznej konsumpcji produktów masowej kultury

4.  Obniżenie wyników w nauce

5.  Postawa życiowa: niecierpliwość, potrzeba ciągłej zewnętrznej stymulacji, nieustanne

     oczekiwanie rozrywki oraz gratyfikacji bez pracy i wysiłku (łatwe konkursy z wysokimi

      nagrodami), szybkie popadanie w nudę

6.   Niezadowolenie z własnego wyglądu prowadzące do zaburzeń w jedzeniu lub depresji

7.   Niezadowolenie z posiadanych rzeczy (podsycane celowo przez reklamy)

8.   Zanik wrażliwości, znieczulenie na cudzy ból i krzywdę w realnym życiu

9.   Lęk, niepokój, nieufność, pesymizm, cynizm, demoralizacja, agresja

10. Ograniczenie kontaktów z rówieśnikami, pogorszenie stosunków          z członkami rodziny

11. Obniżenie umiejętności społecznych i wskaźników inteligencji emocjonalnej

12.  Brak czasu i chęci na inne zajęcia (sport, czytanie, własna twórczość, rozmowy itd)

13.  Uzależnienie jak od narkotyku (potrzebne coraz większe i mocniejsze dawki wrażeń)

14.  U chłopców skłonność do postawy macho, agresji i pogardy dla kobiet, u dziewcząt cynizm,

       apatia lub agresja, przyzwolenie na bycie traktowaną jako obiekt fizycznego pożądania

 

Skutki oglądania przemocy w telewizji:

Brutalne i przerażające programy telewizyjne mają krótko i długookresowe skutki - od lęków i fobii po stosowanie przemocy i okrucieństwa w realnym życiu. Istnieje silny związek pomiędzy ilością oglądanej telewizji w wieku dziecięcym, a agresją i kryminalną działalnością w wieku dojrzałym oraz skłonnością do maltretowania własnych dzieci. Programy dla dzieci, zwłaszcza kreskówki, zawierają więcej przemocy niż programy dla dorosłych!  Amerykańska Akademia Pediatrów zaleca rodzicom, by dzieci do 2 roku życia w ogóle nie oglądały telewizji, a dzieci starsze i nastolatki, by nie korzystały dłużej niż 1-2 godz. dziennie z telewizji   i komputera łącznie.

 

W setkach badań naukowych przeprowadzonych w USA udowodniono, że przemoc na ekranie prowadzi do wzrostu agresji w realnym życiu. 7-11% dzieci naśladuje agresję ekranową,

30% znieczula się na przemoc, u wielu rodzi ona lęk. Gry komputerowe, których tematyką jest zabijanie, uczą zabijania. Są to symulatory zbliżone tych, które służą do szkolenia żołnierzy

oraz agentów  FBI. Ciągła stymulacja seksualna, często skojarzona         z przemocą (w filmach

i reklamach), wyzwala fantazje seksualne, nierzadko o zabarwieniu agresywnym, odpowiedzialne za wzrost ilości dewiacji seksualnych oraz wiele przestępstw na tle seksualnym (gwałtów, morderstw).

 

Od 1950r w USA przeprowadzono ponad 3500 badań na temat wpływu TV na wzrost przemocy

w społeczeństwie. Potwierdzają one ścisły związek między ekranową         i realną przemocą. Badania przeprowadzone w reżimie epidemiologicznym przez Lekarza Naczelngo USA udowodniły,

że telewizja jest głównym czynnikiem odpowiedzialnym za wzrost przemocy   i przestępczości.

 -----------------------------------------------------------------

Opracowane przez fundację „ABCXXI-Program Zdrowia Emocjonalnego” na podstawie materiałów amerykańskich.