Spiritual Life and Practical Lifestyle

The Bible Promotions Promote the Words of God developing our spiritual and lifestyle growth…….The Bible Verses Below GOD says in New Testament on keeping faith unite to GOD Through Jesus Christ in your lifestyle and you will be save and enter in the kingdom of GOD………..

 

On our Spiritual Belief and lifestyle with faith to GOD start on the Verses Below as your pattern of Spiritual and belief to GOD……

 

Start your Faith to GOD on the Bible Verses Below……..

 

Jesus Christ is the Lights of The World…………….


GOD is Lights.......

 GOD Words

on our

Spiritual Life and Practical Lifestyle

and

Start your Spiritual Belief  

Below


Read the Bible

New TestamentGOD is LIGHT's

and

JESUS CHRIST

LIGHT's of  LIFE

Start your Spiritual faith on verses belowFaith in GOD thru

Jesus Christ

  "Light of Life"

 

 John  8:12

 

“I am the lights of the world, whoever

follows me will have the light of life”

 

 

John 14:6

 

"Ako ang Daan, ang katotohanan, at ang buhay",

"walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko".


 


1John 4:8

 

God is Love, and he who abides in

love abides in God and God in him.GOD IS LIGHTS
1JOHN 5:6

Now this is the message that we have heard from him and proclaim to you; God is light and in him there is no Darkness at all. If we say, "We have fellowship with him," while we continue to walk in darkness, we lie and do not act in truth. But if we walk in the light as he is in light, then we have fellowship with one another, and the blood of his son cleanses us from all sins.
 Keep faith to GOD in your Life Seek the Lights of GOD


 
 Practical Lifestyle and Spiritual life

                     Pattern Below Teaching of the Bible

                   Explore and Read the Bible for your Lifestyle and Spiritual life


This life is Graceful and essential to God thru Jesus.....


The  Verses Below from the Bible that pattern of have good life

And spiritual life….

 

                  NEW TESTAMENT BIBLE VERSES:

                  1.  Buhay na nakakalugod sa diyos        1Tesalonica  4:1-12

                                          2.  Dapat maghanapbuhay                     Tesalonica  3:6-15      

                  3.  Ganap na pamumuhay kay cristo      Colosas     2:6-19

                  4.  Ang bagong Buhay kay Cristo           Colosas     2:20-4 Efeso  4:17-32

                  5.  Ang Dati at bagong buhay                 Colosas     3:5-17

                  6   Mamuhay Bilang Taong Naliwanagan  Efeso   5:1-20    

                  7.  Pamumuhay Kristiano                       Roma 12:1-2 / 12:1-21

                  8.  Isang Katawan ngunit maraming bahagi   1Corinto 12:12-31

                  9.  Ang Pag-ibig                                        1 Corinto 13:1-13

                  10.  Ang Pagibig ni Kristo                          Efeso 3:14-21

                  11.  Ang Pag-ibig ng Diyos                         Roma 8:31-39  

                  12. Ang pinakamahalagang Utos                 Mateo 22:34-40

 

 

Avoid Sins of the world…..

 

                  1.  Pagkakasala ng sangkatauhan                 Roma 1:18-32

 

 

              Ang kapangyarihan ng Anak

John 5:19-29

Hindi humahatol kaninuman ang Ama, Ibinigay niya sa anak ang kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak.  Ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan, hindi siya hahatulan kundi ililipat na sa buhay mula sa kamatayan.  Ang Ama ay may kapangyarihang magbigay buhay at ang anak ay binibigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay....

„lahat ng gumagawa ng mabuti ay pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan at lahat ng masama ay parurusahan“.....

 

 

 

Praise and Pray and Thanksful God and Jesus lights of life

forever………PRAISE AND PRAYERS OFFERINGS TO GOD

click here
BIBLE LIGHTS PROMOTIONS OTHER WEBSITES

Bible Lights Promotions
BIBLE LIGHTS PROMOTIONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------


Comments