Prayers for Blessings and WishesPrayers for Blessings and Wishes
Offerings of Praise and Prayers for Blessings and Wishes
Bible Altar

Praise and Prayer Verses from the Bible“God Lights, Lights us”

“Bible Lights, Lights our mind

 

Holy Mary

“Lights us”

God and Jesus lights is with you

 

 

Jesus Christ

Lights of life

“Lights and bless us”

 

 

“Praise and Prayers for Wish and Blessings”

“Offerings of Praise and Prayers and Thanksgiving”

God, JesusChrist hear and receive Our offerings…..

 

“Praise and Prayer offerings to God for the our wishes and blessings in life…

Praise and Prayer and Thanksful offering to God in the name of Jesus Christ….

Praise and Prayer and Thanksful offering on the lights and blessings to us”…….

 

Praise God the powerful of all in the name of Jesus Christ for our wishes and blessings life….

Praise mother Mary and pray and help us for the our wishes and blessings in life….

God, Jesus Christ(light of life), holy spirit lights us and bless us….

 

Holy Mary lights us and guide and bless and pray for us on the lights of God in you….

 

 

Lights us for our wishes and blessings…..

We offer you God our praise and prayers in the name of Jesus Christ….

 

We offer you lights of life Jesus Christ our Praise and Prayers….

 

Mother Mary we offer you praise and prayer, pray for us help us love us for the forgiveness of sins care for us………..

 

We offer you our love and praise……

 

Hebreo 13:15

 

Kayat lagi tayong maghandog ng hain ng papuri sa diyos sa pamamagitan ni Jesus-pagpupuring nagpapahayag na ating pagkilala sa kanyang pangalan, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba, sapagkat iyan ang kinalulugdan ng diyos….

 

 

Awit 117

 

Purihin si yahweh!

Dapat na purihin ng lahat bansa.

Siya ay purihin

Ng lahat ng tao sa balat ng lupa.

Pagkat ang pagibig niyay wagas,

At ang katapatan niyay walang wakas.

Purihin si yahweh!

 

 

Aawitan ko si Yahweh, palagi kong aawitan,

siyay aking papapurihan habang akoy nabubuhay.

Ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan

Hababg aking inaawit ang papuri sa maykapal

Ang lahat ng masasama sana ay alisin sa daigdig

And dapat ay lipulin na upang sila ay maalis

si Yahweh ay purihin, purihin mo kaluluwa!

Purihin ang panginoon, oPurihin mo nga siya

 

 

Si Yahweh ay papurihan,

Purihin mo kaluluwa,

ang pangalan niyang banal purihin mo sa

tuwina

ikaw aking kaluluwa, ang diyos ay papurihan, at huwag mong

lilimutin yaong kanyang kabutihan

ang lahat ng kasalanan siya ang nagpapatawad

at anumang sakit, ginagamot niyang lahat,

sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas,

at pinagpala ako sa pagibig niya’t habag

sa sarili ang dulot niyay kasiyahan habang buhay

katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan.

Si yahweh nga ang nagtayo ng trono ng kalangitan

Mula doon sa nilikhay maghaharing walang hanggan

O purihin ninyo siya kayong mga anghel ng diyos,

Kayong mga nakikinig at sa kanyay sumusunod.

Si Yahweh ngay purihin ng buong sangkalangitan

Kayong mga lingkod niyang masunurin magpakailanman

 purihin ninyo siya kayong lahat ng nilalang

Sa lahat ng dakong naghahari ang maykapal

O aking kaluluwa si Yahweh ay aking papurihan!

 

 

Awit 96:1-13

 

Purihin ang panginoon, awitan ng bagong awit; Si Yahweh ay papurihan niton lahat sa daigdig!  Awitan ang panginoon, ngalan niya ay purihin;  Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay babanggitin, kahit saa’y ipahayag na si Yahweh ay dakila, Sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa.

 

 

 

 

Awit 51:1-19

 

Akoy kaawaan, O mahal kung diyos, Sangayon sa iyong kagandahang loob; Mga kasalanan koy iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin! Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yairng kasalanan!Ako ay linisin, sala koy hugasan at akoy puputi nang walang kapantay.  Sa galak at tuwa ako ay puspusin at muling babalik ang galak sa akin.  Ang kasalan koy iyo nang limutin lahat kong nagawang masama’y pawiin.  Ingatan mo ako, diyos kong manunubos, Ang pagliligtas mo’y galak kong ibabantog.  Turuan mo akong magsalita, at pupurihin ka sa gitna ng madla.

 

Awit 65:1-13

 

Sumusigaw sa galak ang mga nilalang! At purihin ang diyos na may kagalakan; ito ang sabihin sa Diyos n dakila. Ang mga gawa mo ay kahangahanga; yuyuko sa takot ang mga kaaway, dahilan sa taglay mong kapangyarihan. Ang lahat sa lupa ikaw ay sinsamba. Awit ng papuri yaong kinakanta; ang iyong pangalay pinupuri nila”Purihin ang diyos! Siya’y papurihan, yamang daing koy kanyang pinakikinggan at ang pagibig n’ya ay aking kinamtan....

 

Awit 67:1-7

 

O diyos, pagpalain kmi’t kahabagan, kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas, Purihin ka nawa ng lahat ng tao, Purihin ka nila sa lahat ng dako.  Nawa’y purihin ka ng nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla; ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa.  Purihin ka nawa ng lahat ng tao purihin ka nila sa lahat ng dako.  Naganing mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ni yahweh, diyos namin! Ang lahat sa ami’y iyong pinagpala, Nawa’y igalang ka ng lahat ng bansa.....

 

 

Awit 41:1-13

 

Mapalad ang isang taong tumitingin sa mahirap, Si Yahweh ay tumutulong kung siya ay bagabag.  Buhay niyay iingatan, yamang siya ang may hawak, Sa kamay man ng kaaway di siya masasadlak, at doon sa bayan niyay itututuring na mapalad. Si Yaweh rin ang tutulong kung siya ay magkakasakit, ang naghina niyang lakas ay ganap na babalik.  Ang pahayag kay Yahweh, “tunay akong nagkasala. Iyo akong pagalingin, sa akin ay mahabag ka!.

 

Awit 100:1-5

 

Umawit sa kagalakan ang lahat ng bansa! Si yahweh ay papurihan paglingkuran siyang kusa; lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa!  O si Yahweh ay ating diyos itoy dapat malaman, Tayo kanya, kanyang lahat, tayong lahat na nilalang; Lahat tayo’ bayan niya, kabilang sa kanyang kawan.  Pumasok sa kanyang templo na ang puso’y nagdiriwang; umawit nagpupuri sa loob ng dakong banal;  Purihin ang ngalan niya at siya’y pasalamatan! Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya’y walang hanggan, Siya’y diyos na mabuti laging tapat kailanman.....

 

Awit 103:1-5

 

Si yahweh ay papurihan, purihin mo kaluluwa, Ang pangalan niyang banal purihin mo sa tuwina,  Ikaw, aking kaluluwa, ang diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutan yaong kanyang kabutihan.  Ang lahat kong kasalana’y siya ang magpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat.  Sa bingit ng kamataya ako ay iniligtas, at pinagpala ako s pag-ibig niya’t habag. Sa sarili ang dulot n’yay kasiyahan habang buhay, kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad nmg agila ang taglay kong kalakasan…

 

Awit 107:1-3

 

O magpasalamat Tayo sa panginoon, pagkat siy’y mabuti, Wagas ang pag-ibig at nananatili.  Ang mga naligtas, Tinubos ng diyos, bayaan magpuri, yamang nangaligtas sa tulong ni Yahweh. Sa sariling bayan, sila ay tinipo’t pinagsamasama silangat kanluran timog at hilaga ay doon kinuha….

 

Awit 119:105-109

 

Salita mo’y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan.  Taimtim ang pangako kong ang utos mo ay susundin. Tutupdin ko ang tuntuning iniaral mo sa akin.  Labis labis panginoon, ang hirap kong tinataglay, sangayon sa pangako mo, pasiglahani yaring buhay.  Ang handog kong pasasalamat yahweh, sana ay tanggapin, yaong tuntunin mo ay ituro sa akin.  Ako ay laging nakahandang magbuwis ng aking buhay pagkat di ko malilimot yaong iyong kautusan...

 

Awit 36:1-9

 

O pasalamatan ang diyos na si yahweh pagkat s’yay mabuti, Ang kanyang pagibig ay pangwalanghanggan at mananatili.  Pinakadakilang diyos ng mga diyos ay pasalamatan, Ang pag-ibig niya ay mananatili magpawalanghanggan. Makapangyarihan higit kaninuman itong panginoon, Ang kanyang pag-ibig ay mamalaging panghabang panahon.  Dakilang himala at kababalaghan tanging siya lamang ang makagagawa, pagkat ang pag-ibig niyay walnmg hanggan, Sa kanyang talino ay kanyang ginawa yaong mga langit, pagkat walang hanggan At hindi kukupas ang kanyang pag-ibig.  Nilikha ang lupa at pati ang tubig nitong kalaliman, Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalanghanggan, Siya ang lumikha, siya ang gumawa, ng araw at buwan, Ang pagibig niya ay di kumukupas at pangwalang hanggan. Nilikha niya ang araw upang siyang tumanglaw sa buong maghapon, Ang kanyang pag-ibig ay mananatiling panghaang panahon.  Ang buwa’t bituin ay kanyang nilikhang panannglaw kung gabi, ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili.

 

Awit 147:1-8

 

Purihin si yahweh! O kay buti ng umawit at magpuri sa ating diyos, ang magpuri sa kanya’y tunay na nakalulugod, Ang lunsod ng jerusalem, muli niyang ibabalik, Sa kanyang mga lingkod na natapon at nalupig, yaong mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan, Ang natamo nilang sugat, agad-agad tatapalan.  Alam niya’t natitiyak ang bilang ng mga tala, Isa isang tinawag, yaong ngalang itinakda; Si yahweh na ating diyos ay dakila at malakas., Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat, yaong mapagkumbaba’y siya niyang itataas, ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak.  Umawit ng mga imno at si yahweh ay purihin.  Purihin ang ating diyos at ang alpha ay tugtugin.  Ang ulap sa kalangitan ay siya ang naglalatag, Masaganang ulan naman ang sa lupa’y bumabagsak;at ang damo’y binubuhay sa bundok at mga Gubat….

 

Awit 150:1-6

 

Purihin si Yahweh!  Sa Banal na templo, ang diyos ay awitan, Purihin sa langit ang lakas na taglay; Siya ay purihin sa kanyang ginawa, Siya ay purihin, sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trompeta, awitan sa saliw ng alpha at lira! Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin, Mga alpa’t plauta, lhat ay tugtugin! Ang diyos ay purihin sa tugtog ng pompiyang, sa lakas ng tugtog siy’y papurihan; Purihin si yahweh ng mga nilalang! Purihin si yahweh......                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 


 

Panalangin  Hebreo 13:20

 

Ang Diyos na o pinagmulan ng kapayapaan ang siyang muling bumuhay sa ating panginoong Jesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpapatibay sa walang hanggang tipan.  Nawa’y ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng baga’y na kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban, at sa pamamagitan ni JesusCristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya.  Papurihan nawa si Cristo magpakailanman, Amen.

 

 


Praise and Prayer Offerings
Bible Promotions Prayers


 

“God Lights, Lights us”

Lights of Life Lights us and Bless us”

“Bible Lights, Lights our mind

“Gospel lights, lights our mind”


Papuri sa Panginoong Jesus-Cristo

 

Purihin po kayo banal na Cristo-Jesus dakilang pagibig, dakilang tagapagpatawad, dakilang liwanag at nagbibigay buhay, dakilang liwanag ng buhay at buhay na walang hanggan pinupuri po namin kayo....kami po ay nanalig at sumasamba sa inyong pangalan panginoong Cristo-Jesus na naging handog sa aming kapatawaran at buhay na walanghanggan.  Pinupuri po namin kayo at patuloy na patawarin po ninyo kami sa aming mga kasalanan....naway ang inyong dakilang pag-ibig ay sumaamin at kamiy gabayan sa ming pamumuhay.....Ang lahat ay magpuri po sa inyo banal na tagapagligtas, at naway patuloy mo po kaming iligtas sa lahat ng masama at kapahamakan....

Sa inyo pong pangalan naway ang aming sakit ay lunasan…..O hesus-cristong banal kamiy pagalingin sa aming karamdaman at sakit…..patawarin kami sa aming pagkakasala at lunasan aming sakit.....kamiy lubos na nagpapasalamat sa anumang ipagkaloob po ninyo sa amin....sa inyong pangalan at sa Diyos na amang makapangyarihan sa lahat.....

O panginoong diyos na jesuscristo pinupuri po namin kayo gayundin ang diyos ama sa langit...Naway ang inyong dakilang awa at pagibig ay sumaamin at pagalingin ang aming sakit at karamdaman....

 

Salamat po at ang inyong espiritu panginoong hesus crito ay palaging sumaamin gayundin ang diyos amang makapangyarihan….

 

Salamat po sa inyong kapangyarihan at pagibig at awa kamiy pagalingin sa aming sakit at ang inyong maningning na liwanag at kapangyarihan ay sumaamin at magpagaling sa amin….

 

 

Purihin ang Diyos Ama na makapangyarihan sa Lahat, panginoong Cristo-Jesus at Espiritu Santo…..  Purihin ang inyong kadakilaan at dakilang Nanlikha, Dakilang Pag-ibig, hari ng Awa at pagpapatawad, Buhay na Walang hanggan….purihin kayo o Diyos Ama, Jesus, at Espiritu santo…

 

Purihin ang Dakilang Ina ng Diyos, Santa Maria na pinagpala ng diyos, purihin po kayo, purihin po kayo sa inyong sakripisyo sa sanlibutan, salamat o inang Santa Maria kayo’y pinagpala upang dalahin ang liwanag sa sangkatauahan sa pamamagitan ng Panginoong Cristo Jesus…..Lubos na kamiy patuloy na pagmalasakitan, at Gabayan sa aming buhay at kaligtasan….Ipanalangin mo po ang aming kaluluwa at aming pamumuhay at magi kaming matibay at pagkalooban ng diyos ng kanyang, pagibig, pagpapala at pagpapatawad at awa….

Naway kami ay gabayan ng liwanag ng diyos na sumasa inyo at Iligtas sa anumang kapahamakan….

 

Bigyan po ninyo ng liwanag ng diyos Ama. Anak, at Espiritu na sumasa inyo at pagpapala ang aming pamumuhay at kamiy patuloy na magkaisa at maging matibay sa pananalig sa diyos amang makapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak panginoong Diyos na Cristo Jesus…

 

Diyos na makapangyarihan at liwanag at Cristo Jesus na liwanag ng sanlibutan kami po’y gabayan ng inyong maningning na liwanag at pagpapala…..

Naway ang liwanag ng banal Bibliya na inyong salita ay magliwang at tumimo sa kaisipan ng bawat tao…. 

 

Purihin po kayo at Salamat sa makapangyarihan ninyong liwanag na gumagabay sa amin at inyong pagpapala…..Naway ang inyong liwanag ay patuloy na gumabay sa pagpapalaganap ng inyong salita at sa aming kaligtasan……

 

Purihin po kayo ng lahat Diyos amang makapangyarihan at diyos anak Cristo jesus at Espiritu santo at puspos na pinagpala na Ina ng diyos purihin po kayo Santa Maria…..

 

Walang hanggang pagpupuri at pasasalamat po sa inyo…….

“Lights and Bless us”

 

Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at sa pamamagitan ni Cristo hesus kamiy inyong Bigyan ng liwanag at pagpapala, kamiy inyong kaawaan at patawarin sa aming kasalanan, kamiy bigyan ng pagibig at pagmamahal, at ang aming karamdaman at sakit ay inyong pagalingin at iligtas sa anumang masamang kasasapitan….Bigyan nyo po kami ng liwanag at pagpapala at pagalingin ang aming karamdaman at sakit…..kami po ay inyong kaawaan, patawarin sa aming kasalanan at bigyan ng inyong pagibig at pagmamahal…..

Lubos na pasasalamat sa inyong kapangyarihan at pagibig at awa, salamat sa inyong ipagkakaloob sa amin purihin po kayo…Salamat sa kapangyarihan ng inyong liwanag at naway ang aming sakit at karamdaman ay inyong pagalingin at pagkalooban kami ng pagkakataon pa sa aming buhay at palawigin pa ang aming buhay…..

 

Hiling ng pagpapala at kaloob

 

Diyos Ama makapangyarihan sa lahat banal na liwanag na dakilang Nanlika at sa pangalan inyong dakilang pag-ibig at anak na si Jesus Cristo ang banal na liwanag ng buhay at Espritu santo kami’y nagmamapuri po sa inyo at naninikluhod at nagpapakumbaba na kami’y pagkalooban ng aming kahilingan at inyong pagpapala sa aming pamumuhay at buhay.  Kami’y pagkalooban po ninyo ng pag-ibig at pagpalain mo po kami sa kalugod-lugod na pamumuhay na inyong itinuro sa amin at kayo’y sumaamin.  Nawa’y ang inyong pagpapala ay walang hanging ipagkaloob sa amin at ang inyong walang hanggang banal na liwanag ay ipagkaloob at pagpalain kami…

 

Maraming salamat Dakilang diyos Ama, dakilang Panginoong Jesus Cristo at Espiritu santo Gayundin sa nagpakasakit sa sanlibutan napuspos ng inyong pagpapala na si Santa Maria walang hangagang pasasalamat at taus pusong paninikluhod at pagpapakumbaba po sa inyo at pagmamapuri po sa inyo, maraming salamat po…… 

Juan 14:13 15:16

“Anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko, upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng anak, Gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko.”

 

Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo:magibigan kayo....

 

Hear our Wishes and gives us Blessings in life

God, JesusChrist, Holy Spirit hear and receive Our offerings…..

Thanks GOD
Comments