Prayer to MOTher Mary
Hail Mary
Prayer offerings to Mother Mary
Bible Altar

Praise and Prayer


Holy Mary

“Lights and Bless us”

“Offerings of Praise and Prayer on her holiness and sacrifice”

 

 

Hail Mary

Luke 1:26-39

 

Hail! Mary full of Grace the lord is with you blessed you among women’s and blessed you your thy womb Jesus, holy Mary Mother of God Pray for Our Sinners Now and the hour of our death, Amen………

 

Aba! Ginoong Maria napupuno ka ng grasya ang panginoong Diyos ay sumasaiyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat pinagpala ka naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria Ina ng Diyos ipanalangin mo po kaming makasalanan ngayon at kung kami’y mamamata’y,  amen……

 

 

 

Lucas(Luke) 1:26-39

The composition of Hail Mary…..

 

 

 

Hail Mary full of Grace

“Glorify Mother Mary the Lights(God) and lights

of life is with her”

Glorify Mother Mary for her Holiness

Glorify Mother Mary as mother of God

Glorify Mother Mary for her sacrifice to us

Glorify her love to us

Glorify Mother Mary for the bringing of Blessing to us

Glorify Mother Mary for bringing the lights of life to us

Glorify mother Mary for bringing the eternity through Jesus  

“Unite Global society in Jesus Christ and God”

“Unite global society on your mother care”]

 

“Pray for us”

“Praise you for the Wish for our blessings to lord Jesus”

“Help our prayers to God on our wishes and blessings”

“Care for our and social needs as your child”

“Care for our life”

“Praise and Prayer”

 

 

Light of life Gateway
Comments