Prayer for healingsPrayer for Healings
Offerings of Praise and prayer for Healings
Bible Altar

Praise and Prayer Verses from the Bible


“God Lights, Lights us”

“Bible Lights, Lights our mind

 

Holy Mary

“Lights us”

God and Jesus lights is with you

 

Jesus Christ

Lights of life

“Lights and bless us”

 

 

“Lights us”

“Heal our Sickness and Saves us”

“Gives us Good Health”

 

 

in the name of Jesus Christ lights of life

Hear and receive our

Offering of Praise and Prayer

 And Thanksgiving

 

 

Awit 117

 

Purihin si yahweh!

Dapat na purihin ng lahat bansa.

Siya ay purihin

Ng lahat ng tao sa balat ng lupa.

Pagkat ang pagibig niyay wagas,

At ang katapatan niyay walang wakas.

Purihin si yahweh!

 

Awit 113

 

Purihin si yahweh!

Dapat na magpuri ang mga alipin

Ang ngalan ni yahweh ay dapat purihin

Ang kanyang pangalan ay papurihan,

magmula ngayo’t magpakailanman,

buhat sa silangan hanggang kanluran

ang ngalan ni yahweh papurihang tunay.

Siyay naghahari sa lahat ng bansa,

lampas pa sa langit ang pagkadakila

walang makatulad ang panginoong diyos,

Na sa kalangitan duon naluluklok;

Buhat sa itaas siyay tumunghay

Ang lupa at langit kanyang minamasdan.

Mula sa alabok ang mga mahihirap,

sa pagkagulami ay itinataas

sa mga prinsipe ay isinasama,

nagiging prinsipe ang mga lingkod niya,

ang babaing baog pinagpala niya

pinapagaanak para lumigaya

 

pinupuri ikaw yahweh,

nitong aking kaluluwa,

ikaw yahweh na aking diyos,

kay dakila mong talag!

Ang taglay mong kasuutan dakila

rit marangal pa.

Nababatbat ikaw o diyos, ng maningning na liwanag,

Kalangitay parang tolda, na kamay mo ang nagladlad

Ang ginawa mong tahanan ay ang tubig sa itaas,

Ang karo mong sasakyan ay ang papawirin sa ulap

Sa pakpak ng hangin ay duon ka lumakad

Tagahatid ng balita ay hangin ding sumisimoy

At kidlat na matatalim ang aliping tumutulong,

 

Aawitan ko si Yahweh, palagi kong aawitan,

siyay aking papapurihan habang akoy nabubuhay.

Ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan

Hababg aking inaawit ang papuri sa maykapal

Ang lahat ng masasama sana ay alisin sa daigdig

And dapat ay lipulin na upang sila ay maalis

si Yahweh ay purihin, purihin mo kaluluwa!

Purihin ang panginoon, oPurihin mo nga siya

 

 

Si Yahweh ay papurihan,

Purihin mo kaluluwa,

ang pangalan niyang banal purihin mo sa

tuwina

ikaw aking kaluluwa, ang diyos ay papurihan, at huwag mong

lilimutin yaong kanyang kabutihan

ang lahat ng kasalanan siya ang nagpapatawad

at anumang sakit, ginagamot niyang lahat,

sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas,

at pinagpala ako sa pagibig niya’t habag

sa sarili ang dulot niyay kasiyahan habang buhay

katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan.

Si yahweh nga ang nagtayo ng trono ng kalangitan

Mula doon sa nilikhay maghaharing walang hanggan

O purihin ninyo siya kayong mga anghel ng diyos,

Kayong mga nakikinig at sa kanyay sumusunod.

Si Yahweh ngay purihin ng buong sangkalangitan

Kayong mga lingkod niyang masunurin magpakailanman

 purihin ninyo siya kayong lahat ng nilalang

Sa lahat ng dakong naghahari ang maykapal

O aking kaluluwa si Yahweh ay aking papurihan!

 

 Praise and Prayer Offerings
Bible Promotions Prayer Offerings“God Lights, Lights us”

Lights of Life Lights us and Bless us”

“Bible Lights, Lights our mind

“Gospel lights, lights our mind”

 

 

Purihin ang Diyos Ama na makapangyarihan sa Lahat, panginoong Cristo-Jesus at Espiritu Santo…..  Purihin ang inyong kadakilaan at dakilang Nanlikha, Dakilang Pag-ibig, hari ng Awa at pagpapatawad, Buhay na Walang hanggan….purihin kayo o Diyos Ama, Jesus, at Espiritu santo…

“Lights us and Bless us”

“Bible Lights us”

 

Purihin ang Dakilang Ina ng Diyos, Santa Maria na pinagpala ng diyos, purihin po kayo, purihin po kayo sa inyong sakripisyo sa sanlibutan, salamat o inang Santa Maria kayo’y pinagpala upang dalahin ang liwanag sa sangkatauahn sa pamamagitan ng Pnaginoong Cristo Jesus…..Lubos na kamiy patuloy na pagmalasakitan, at Gabayan sa aming buhay at kaligtasan….Ipanalangin mo po ang aming kaluluwa at aming pamumuhay at magi kaming matibay at pagkalooban ng diyos ng kanyang, pagibig, pagpapala at pagpapatawad at awa….

Naway kami ay gabayan ng liwanag ng diyos na sumasa inyo at Iligtas sa anumang kapahamakan….

 

Bigyan po ninyo ng liwanag ng diyos Ama. Anak, at Espiritu na sumasa inyo at pagpapala ang aming pamumuhay at kamiy patuloy na magkaisa at maging matibay sa pananalig sa diyos amang makapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak panginoong diyos na Cristo jesus…

 

Diyos na makapangyarihan at liwanag at Cristo jesus na liwanag ng sanlibutan kami po’y gabayan ng inyong maningning na liwanag at pagpapala…..

Naway ang liwanag ng banal Bibliya na inyong salita ay magliwang at tumimo sa kaisipan ng bawat tao…. 

 

Purihin po kayo at Salamat sa makapangyarihan ninyong liwanag na gumagabay sa amin at inyong pagpapala…..Naway ang inyong liwanag ay patuloy na gumabay sa pagpapalaganap ng inyong salita at sa aming kaligtasan……

 

Purihin po kayo ng lahat Diyos amang makapangyarihan at diyos anak Cristo jesus at Espiritu santo at puspos na pinagpala na Ina ng diyos purihin po kayo Santa Maria…..

 

Walang hanggang pagpupuri at pasasalamat po sa inyo…….

“Lights and Bless us”

 

Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at sa pamamagitan ni Cristo hesus kamiy inyong Bigyan ng liwanag at pagpapala, kamiy inyong kaawaan at patawarin sa aming kasalanan, kamiy bigyan ng pagibig at pagmamahal, at ang aming karamdaman at sakit ay inyong pagalingin at iligtas sa anumang masamang kasasapitan….Bigyan nyo po kami ng liwanag at pagpapala at pagalingin ang aming karamdaman at sakit…..kami po ay inyong kaawaan, patawarin sa aming kasalanan at bigyan ng inyong pagibig at pagmamahal…..

Lubos na pasasalamat sa inyong kapangyarihan at pagibig at awa, salamat sa inyong ipagkakaloob sa amin purihin po kayo…Salamat sa kapangyarihan ng inyong liwanag at naway ang aming sakit at karamdaman ay inyong pagalingin at pagkalooban kami ng pagkakataon pa sa aming buhay at palawigin pa ang aming buhay…..

 

Purihin po kayo at maraming salamat……..

Salamat po sa lahat ng pagpapala at patnubay at aming buhay Diyos amang makapangyarihan sa lahat at Cristo jesus at espiritu santo at puspus na pinagpala papuri po sa inyo at salamat Santa Maria sa lahat…..


Thanks GODComments