Praise and Prayer for lights guidance
Praise and Prayer for lights guidance
Offerings of Praise and Prayer for Lights and Guidance
Bible Altar

Praise and Prayer Verses from the Bible

GodLights


“God Lights, Lights us”

 

Holy Spirits

 

“Lights and Bless Us”

Praise and Prayer for you

Offerings of Thanks for the blessings and wishes and gifts…. 
 

 

Praise and Prayer

 

Purihin si Yahweh! Purihin ang Ama sa langit…..

Dapat na purihin ng lahat ng bansa,

Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa.

Pagkat ang pag-ibig Na ukol sa Ati’y dakila at wagas, at ang katapatan niya’y walang wakas.

Purihin si Yahweh!!!

Purihin ang Makapangyarihang Ama sa kalangitan!!!!!

 

 1 Timoteo 6:16

“Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan”Prayer offferings
Bible Promotions Prayer Offerings


Purihin ang panginoong cristo jesus siya papurihan, dakilang pagibig, tinapay na nagbibigay buhay, dakilang tagapagligtas ng buhay, ang walang hanggang buhay, ilaw ng buhay purihin ka panginoong cristo jesus kamiy iyong patnubayan at iligtas sa lahat ng masasama at biyayaan mo po kami……Dakilang pag-ibig at liwanag ng buhay ikaw ay sumaamin….


Walang hanggang pasasalamat sa inyong kadakilaan Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa at taos ang ginawang pagmamahal sa pagsugo ng kanyang bugtong na anak na panginoong Jesus Cristo na nagligtas sa sanlibutan para sa buhay na walang hanggan…….

 

Naway kamiy patnubayan ng inyong walanghanggang liwanag at kamiy masapauso at mapasama sa buhay na walang hanggan sa puso na iniingatan ng inyong anak na panginoong Jesus Cristo sa kanyang paghahatol…..

Thanks GODComments