Our Father
OUR FATHER
Prayer offerings to God
Bible Altar

Praise and Prayer from Bible Verses
In the name of Jesus Christ

Praise and Prayer to

GOD

Our Father

 

 

“God Lights, Lights us”

“Bible Lights, Lights our mind

 

Holy Mary

“Lights us”

God and Jesus lights is with you

 

Lights of life

“Lights and bless us”

in the Name of Jesus Christ

“light of life”

“in the power of Jesus name and his lights”

Praise and Prayer Offerings

Thanks giving for the power of God…..

 

 

Our Father

Matthew 6:9-13

Luke  11: 2-4

 

Ama, naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, Ikaw nawa ang maghari sa amin, Sundin nawa ang iyong kalooban ditto sa lupa tulad ng sa langit, bigyan mo kami ng pagkaing kailangan naming sa ataw na ito; at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad rin naman ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok kundi iadya mo akmi sa masama! 

( sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman! Amen.)

 

 

„Ama, Sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang iyong paghahari bigyan mo kami ng aming makakain sa araw araw, at patawarin mo akmi sa aming mga kasalanan, Sapagkat pinatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pgasubok.“ 

 

 

 

 

 

Awit 117

 

Purihin si yahweh!

Dapat na purihin ng lahat bansa.

Siya ay purihin

Ng lahat ng tao sa balat ng lupa.

Pagkat ang pagibig niyay wagas,

At ang katapatan niyay walang wakas.

Purihin si yahweh!

 

Awit 113

 

Purihin si yahweh!

Dapat na magpuri ang mga alipin

Ang ngalan ni yahweh ay dapat purihin

Ang kanyang pangalan ay papurihan,

magmula ngayo’t magpakailanman,

buhat sa silangan hanggang kanluran

ang ngalan ni yahweh papurihang tunay.

Siyay naghahari sa lahat ng bansa,

lampas pa sa langit ang pagkadakila

walang makatulad ang panginoong diyos,

Na sa kalangitan duon naluluklok;

Buhat sa itaas siyay tumunghay

Ang lupa at langit kanyang minamasdan.

Mula sa alabok ang mga mahihirap,

sa pagkagulami ay itinataas

sa mga prinsipe ay isinasama,

nagiging prinsipe ang mga lingkod niya,

ang babaing baog pinagpala niya

pinapagaanak para lumigaya

 

pinupuri ikaw yahweh,

nitong aking kaluluwa,

ikaw yahweh na aking diyos,

kay dakila mong talag!

Ang taglay mong kasuutan dakila

rit marangal pa.

Nababatbat ikaw o diyos, ng maningning na liwanag,

Kalangitay parang tolda, na kamay mo ang nagladlad

Ang ginawa mong tahanan ay ang tubig sa itaas,

Ang karo mong sasakyan ay ang papawirin sa ulap

Sa pakpak ng hangin ay duon ka lumakad

Tagahatid ng balita ay hangin ding sumisimoy

At kidlat na matatalim ang aliping tumutulong,

 

Aawitan ko si Yahweh, palagi kong aawitan,

siyay aking papapurihan habang akoy nabubuhay.

Ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan

Hababg aking inaawit ang papuri sa maykapal

Ang lahat ng masasama sana ay alisin sa daigdig

And dapat ay lipulin na upang sila ay maalis

si Yahweh ay purihin, purihin mo kaluluwa!

Purihin ang panginoon, oPurihin mo nga siya

 

 

Si Yahweh ay papurihan,

Purihin mo kaluluwa,

ang pangalan niyang banal purihin mo sa

tuwina

ikaw aking kaluluwa, ang diyos ay papurihan, at huwag mong

lilimutin yaong kanyang kabutihan

ang lahat ng kasalanan siya ang nagpapatawad

at anumang sakit, ginagamot niyang lahat,

sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas,

at pinagpala ako sa pagibig niya’t habag

sa sarili ang dulot niyay kasiyahan habang buhay

katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan.

Si yahweh nga ang nagtayo ng trono ng kalangitan

Mula doon sa nilikhay maghaharing walang hanggan

O purihin ninyo siya kayong mga anghel ng diyos,

Kayong mga nakikinig at sa kanyay sumusunod.

Si Yahweh ngay purihin ng buong sangkalangitan

Kayong mga lingkod niyang masunurin magpakailanman

 purihin ninyo siya kayong lahat ng nilalang

Sa lahat ng dakong naghahari ang maykapal

O aking kaluluwa si Yahweh ay aking papurihan!

 

 

Awit ng Pagpupuri

Awit 33:1-22

 

Lahat ng matuwid dapat magsaya Dahil sa ginawa ng diyos sa kanila kayong masunuriy magpuri sa kanya! 

Ang diyos na si Yahweh ay pasalamatan

Tugtugin ang alpha awit ay saliwan

Isang bagong awit, awiting malakas kasaliw ang tugtog ng aliping marilag!

Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maaasahan ang kanyang ginawa

Minamahal niya ang gawang matapat

Ang pag-ibig niya sa mundoy laganap.  Sa utos ni Yahweh ay nilikha ang langit ang araw, ang buwat talang marikit;

Saiisang dako tubig ay tinipon,

At sa kalaliman ay doon kinulong.

Matakot kay Yahweh ang lahat sa lupa!

Dapat katakutan ng buong nilikha

Ang buong daigdig sa kanyang salita ay pawang nayari na lumitaw na bigla. 

Ang binabalangkas ng yaong mga bansa

Kanyang  nababagot nawawalang bisa,

ngunit ang panukala ng diyos

ay mamamalit walang pagkatapos

Mapalad ang bansang si Yahweh ang diyos

Mapalad ang bayang kanyang binukod

 

Ang may takot sa diyos at nagtitiwala

Sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga,

hindi babayaang sila ay mamatay,

kahit magtaggutom silay binubuhay.

Ang ating pagasay nasa panginoon,

Siya ang sanggalang natin at katulong.

Dahilan sa kanya, kami’y natutuwa,

 sa kanyang ngalan ay nagtitiwala

 

Ipagkaloob mo na aming makamit,

O Yahweh, ang iyong wags na pag-ibig

Yamang pagasay sayo nasasalig!

 

 

Pagpupuri sa kabutihan ng Diyos

Awit 34:1-22

 

Si Yahweh ay aking laging pupurihan; 

Sa pasasalamat di ako titigil,

Aking pupurihin kanyang mga gawa

Kayong mga naapi, makinig, matuwa!

 Ang pagkadakila niya ay ihayag

At ang ngalan niya’y purihin ng lahat!

 

Ang aking dalangi’y dininig ng diyos,

nawala sa akin ang lahat kong takot.

Nagalak ang aliping umaasa sa kanya,

pagkat di nabigo ang pagasa nila,

Tumawag sa diyos ang walang pagasa

Silay iniligtas sa hirap at dusa.

Anghel yaong bantay sa may takot sa diyos,

Sa mga panganib silay kinukupkop.

Ang galing ni yahweh hanaping masikap

Yaong nagtiwala sa kanyat nagligtas ay maiituring na taong mapalad.

Matakot kay yahweh kayo, kanyang bayan

Nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay,

kahit mga leon ay naguguton din,

Silay nagkukulang sa hustong pagkain

Ngunit ang sinumang si Yahweh ay susundin

Sa anumang baga’y hindi kukulangin.

Lapit ako’y dinggin mga kaibigan

 At kayo ngayo’y tuturuan

Na ang diyos ay dapat nating katakutan

Ang buhay masaya at mahabang buhay,

Di ninyo gutong maranasan?

Kinukupkop ng diyos ang mga matuwid

At ang taghoy nilay kanyang dinirinig

Nililipol niya yaong masasama

Hanggang mapawi sa isip ng Madla.

Agad dinidinig daing ng matuwid

Inililigtas sila sa panganib,

Tumutulong siya sa nasisiphayo

Ang walang pag-Asay hindi binibigo.

 

 

Ang kabutihan ng Diyos

Awit 36:5-12

 

Ang wagas na pag-ibig mo,

O Yahweh, ay walang hanggan,

at ang iyong pagtatapat ay abot sa kalangitan.

Matuwid at matatag ka na tulad ng kabundukan,

Ang matuwid na hatol mo’y sinlalim ng karagatan;

Ang lahat ng mga tao’t mga hayop na nilalang

Sa tuwina’t kinukupkop ng mapagpala mong kamay.

 

O diyos, yaong pag-ibig mo’y mahalaga at matatag,

Ang kalingay nadarama sa lilim ng iyong pakpak.

Sa pagkain ay sagana sa sarili miong tahanan;

Doon sila umiinom sa batis ng kabutihan.

Sa iyo rin nagmumula yaong lahat na may buhay,

Ang liwanag na taglay mo sa amin ay umaakay,

Patuloy mong kalingain ang sayo’u umiibig

Patulo’y mong pagpalain ang may buhay na matuwid.

Ang palalo’y h’wag tulutan na ako ay salakayin,

O ang mga masasamang gusto akong palayasin.

Yaong taong masasama’y masadan ninyo at nagupo!

Sa kanilang binagsakan hindi makatayo.

 

 


PRAYER OFFERINGS
Bible Promotions


 

“God Lights, Lights us”

Lights of Life Lights us and Bless us”

“Bible Lights, Lights our mind

“Gospel lights, lights our mind”

 

 

Purihin ang Diyos Ama na makapangyarihan sa Lahat, panginoong Cristo-Jesus at Espiritu Santo…..  Purihin ang inyong kadakilaan at dakilang Nanlikha, Dakilang Pag-ibig, hari ng Awa at pagpapatawad, Buhay na Walang hanggan….purihin kayo o Diyos Ama, Jesus, at Espiritu santo…

“Lights us and Bless us”

“Bible Lights us”

 

Purihin ang Dakilang Ina ng Diyos, Santa Maria na pinagpala ng diyos, purihin po kayo, purihin po kayo sa inyong sakripisyo sa sanlibutan, salamat o inang Santa Maria kayo’y pinagpala upang dalahin ang liwanag sa sangkatauahn sa pamamagitan ng Pnaginoong Cristo Jesus…..Lubos na kamiy patuloy na pagmalasakitan, at Gabayan sa aming buhay at kaligtasan….Ipanalangin mo po sa dakilang Ama ang aming kaluluwa at aming pamumuhay at magi kaming matibay at pagkalooban ng Diyos at Jesus Cristo ng kanyang, pagibig, pagpapala at pagpapatawad at awa….

Naway kami ay gabayan ng liwanag ng diyos na sumasa inyo at Iligtas sa anumang kapahamakan….

 

Bigyan po ninyo ng liwanag ng diyos Ama. Anak, at Espiritu na sumasa inyo at pagpapala ang aming pamumuhay at kamiy patuloy na magkaisa at maging matibay sa pananalig sa diyos amang makapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak panginoong diyos na Cristo jesus…

 

Diyos na makapangyarihan at liwanag at Cristo jesus na liwanag ng sanlibutan kami po’y gabayan ng inyong maningning na liwanag at pagpapala…..

Naway ang liwanag ng banal Bibliya na inyong salita ay magliwang at tumimo sa kaisipan ng bawat tao…. 

 

Purihin po kayo at Salamat sa makapangyarihan ninyong liwanag na gumagabay sa amin at inyong pagpapala…..Naway ang inyong liwanag ay patuloy na gumabay sa pagpapalaganap ng inyong salita at sa aming kaligtasan……

 

Purihin po kayo sa lahat, Diyos Amang makapangyarihan at Diyos anak Cristo Jesus at Espiritu Santo at puspos na pinagpala na Ina ng diyos purihin po kayo Santa Maria…..

 

Walang hanggang pagpupuri po sa inyo…….

“Lights and Bless us”

 

in the name of Jesus Christ

“Hear and Receive our offerings”…….

 Comments