A - Testament Vej‎ > ‎Salm‎ > ‎

Salm 106

106. Laudé Nosgnor! Rende grassie a Nosgnor

106:1 Laudé Nosgnor! Rende grassie a Nosgnor, përché Chiel a l'é brav. Soa misericòrdia a dura për sèmper! 106:2 Chi ch'a podrà mai conté tùit j'at potent che Chiel a l'ha fàit o dé cont ëd tute le assion degne 'd làude che Chiel a l'ha compì? 106:3 Quant ch'a son bonuros coj ch'a travajo për fé trionfé la giustissia e ch'a fan sèmper lòn ch'a l'é giust!

106:4 Nosgnor! Arcòrd-te 'd mi quand ch'it mostre toa benevolensa a tò pòpol! Ancòrz-te 'd mi quand ch'it dlibere, 106:5 parèj ch'i vëdda la prosperità 'd coj ch'it l'has sernù, ch'am arlegra con toa nassion e ch'am angloria ansema con la gent ch'at aparten1.

106;6 I l'oma pecà tant coma ij nòstri vèj2, i l'oma fàit lòn ch'a l'é nen giust, i l'oma fàit lòn ch'a l'é mal. 106:7 Ij nòstri vej ant l'Egit a l'han nen tenù an bon cont ij miracoj ch'it l'avìe fàit, a l'han arcordasse pì nen dla gran quantità 'd favor che ti't l'avie faje, e a l'han arvoltasse contra ti dacant al mar Ross. 106:8 Con tut lòn, Chiel a l'ha delivraje a càusa 'd soa arputassion3, për fé conòsse soa potensa4. 106:9 A l'ha crijà contra5 'l Mar Ross e 'l mar a l'é suvasse. A l'ha mnaje a travers ël fond dël mar coma s'a fussa 'n desert. 106:10 A l'ha delivraje da la potensa6 'd coj ch'a-j l'avìo an ghignon e a l'ha salvaje da la potensa 'd sò nimis. 106:11 Le aque a l'han quatà ij sò nimis e gnanca un ëd lor a l'é survivuje. 16:12 A l'han chërdù a soe promësse e a l'han cantaje 'd làude.

106:13 Con tut lòn a l'han prest dësmentià lòn che Chiel a l'avìa fàit, a l'han nen vorsù speté soe istrussion. 106:14 Ant ël desert a l'han avù anvìa 'd carn, tant che a'n n'avìo mai pro, e a l'han dësfidà7 Nosgnor ant ël desert. 106:15 Chiel a l'ha daje la contenta, peuj, nopà, a l'ha faje ciapé na maladìa8. 106:16 Ant ël campament a son pijass-la mal contra 'd Mosè e contra 'd Aaron, ël sant sacerdòt ëd Nosgnor, 106:17 ma la tèra a l'é duvertasse e a l'ha travondà Dathan; a l'ha quatà tuta la banda d'Abiram. 106:18 Ël feu a l'ha brusà tut col grup, le fiame a l'han consuma tuta cola canaja.

106:19 A Horeb a l'han fasse la mistà d'un vailèt e a son butasse an ginojon dëdnans a 'n buracio 'd metal. 106:20 A l'han baratà sò Dé majestos con na mistà d'un beu ch'a mangia dl'erba. 106:21 A l'han arfudà 'l Dé ch'a l'avìa liberaje, Col ch'a l'avìa fàit gran' còse an Egit, 106:22 d'assion maravijose ant ël pais ëd Ham, d'assion potente dacant al Mar Ross. 106:23 Antlora Dé a l'ha mnassà 'd anienteje, ma Mosè, Sò sernù, a l'ha 'ntërcedù për lor parèj che Soa rabia a chitèissa e a-j anientèissa pì nen. 106:24 A l'han arfudà la tèra frutosa, a l'han nen vorsù chërde a Soe promësse9. 106:25 A l'han bërbotà an soe tende, a l'han nen scotà 'l Signor. 106:26 Antlora Nosgnor a l'ha fàit giurament ch'a l'avrìa faje meure ant ël desert, 106:27 ch'a l'avrìa fàit meure ij dissendent ëd lor antrames le nassion, che a l'avrìa dësbergiairaje antrames le nassion forëstere. 106:28 A l'han butasse an ginojon dëdnans a Baal ëd Peor e a l'han mangià 'd vìtime 'd sacrifissi ufrì ai mòrt. 106:29 A l'han fàit anrabié 'l Signor për lòn ch'a l'han fàit, e na piaga a l'é stàita dëscadnà an mes a lor. 106:30 Fineas a l'é levasse për fé giustissia e la piaga a l'é chitasse. 106:31 Lòn ch'a l'ha fàit a l'é staje acredità coma na benemerensa da generassion a generassion.

106:32 A l'han falo 'nrabié dacant le aque 'd Meribah, e Mosè a l'ha dovù patì a càusa 'd lor, 106:33 përchè a l'han sagrinalo10 an sò spirit e chiel a l'ha parlà 'd manera svantà. 106:34 A l'han pa anientà le nassion coma che Nosgnor a l'avìa comandaje. 106:35 A son mës-ciasse con le nassion e a l'han amprendù a vive tanme lor. 106:36 A l'han adorà ij sò dé fàuss e lolì a l'é stàit për lor un trabucèt. 106:37 A l'han sacrificà sò fieuj e soe fije a 'd mascon. 106:38 A l'han spantià 'd sangh nossent - ël sangh dij sò fieuj e dle soe fije, sacrificà ai dé fàuss ëd Canaan. 106:39 Për lòn ch'a l'han fàit a son antamnasse e a son bassasse a la vërgògna.

106:40 A l'é parèj che 'l Signor a l'é 'nrabiasse con lor e a l'ha dëspresià 'l pòpol ch'a l'é 'l sò11. 106:41 A l'ha consignaje a le nassion e coj ch'a-j l'avìo 'n grignon a l'han crasaje. 106:42 Ij sò nemis a l'han crasaje, a son stàit sugetà a l'autorità 'd lor.

106:43 Vàire vòlte Dé a l'ha liberaje, ma lor a l'avìo 'n contegn ostinà e con ij sò pecà a son dësgradasse. 106:44 Con tut lòn, Nosgnor a l'é sagrinasse dl'aflission ëd lor, quand che Chiel a l'ha sentù ij sò crij d'agiut. 106:45 A l'é arcordasse dël Pat ch'a l'avia stipulà con lor e a l'ha gavaje ij castigh ch'a patìo përchè a l'ha avune compassion. 106:46 A l'ha fàit che coj ch'a-j crasavo n'avèisso 'dcò compassion.

106:47 Liberane, ò Signor, nòst Dé! Archeujëne da 'n mes a le nassion. Antlora i rendroma grassie a tò nòm sant e an glorieroma dle toe assion degne 'd làude. 106:48 Nosgnor Dé d'Israel a merita d'esse laudà për tuta l'eternità. Che tut ël pòpol a disa: "I soma d'acòrdi12! Làude al Signor!".

Nòte

1O "toa ardità".

2O "nòstri pare".

3O "a càusa 'd Sò Nòm".

4O "parèj che Chiel a arvelèissa Soa potensa".

5 O "a l'ha mnassà".

6O "man".

7O "butà a la preuva".

8O "consonsion".

9O "a Soa Paròla".

10O "daje 'd meror".

11O "ch'a l'é soa ardità".

12O "Amen!".


Comments