A - Testament Vej‎ > ‎1 Samuel‎ > ‎

1 Samuel 8

Israel a ciama d'avej un rè
 • (1) Samuel a l'era giumaj vej, e parèj a l'ha nominà giùdes d'Israel ij sò doi fieuj.
 • (2) Sò fieul pì grand as ciamava Gioel e 'l pì giovo Abià. A ministravo la giustissia a Beerseba.
 • (3) Contut, lor as portavo nen second l'esempi 'd sò pare, ma a corìo dapress ai sòld e acetavo volenté 'd cadò. Parèj a përvertìo la giustissia.
 • (4) Tuti j'ansian d'Israel, donca, a son radunasse e a son andàit a trovè Samuel a Ramà
 • (5) për dije: "Varda, ti 't ses giumaj vej e tò fieuj as porto nen coma ti. Dane 'n rè ch' an governa, parèj 'd tute j'àutre nassion".
 • (6) Contut, a Samuel a l'é piasuje pròpi për gnente ch'a l'avèisso dije: "Dane 'n rè ch'an governa". Antlora Samuel a l'ha butà st'afé dë 'dnans al Signor an preghiera.
 • (7) Ël Signor a l'ha rësponduje: "Fà pura tut lòn ch' ël pòpol a l'ha ciamate, përchè a l'é nen toa autorità che lor a arfudo, ma la mia. An efet, lor a veulo pa che Mi i sia sò Rè.
 • (8) A l'é stàit parèj fin-a da quand ch'i l'avìa portaje fòra da l'Egit: a l'han butame da part [1] e a l'han preferì deje l'adorassion [2] a d'àutri dé. Adess lor at trato ant l'istessa manera.
 • (9) Fa pura tut lòn ch'at ciamo, ma butje bin an guardia e spieghje la manera ch' un rè a governrà dzura 'd lor. 
 • (10) Antlora Samuel a l'ha faje savèj al pòpol ch'a l'avìa ciamaje 'n rè tut lòn ch' ël Signor a l'avia dije.
 • (11) A l'ha dit: "Costa-sì a sarà la manera ch' un rè a governrà dzora 'd voi: A organisrà la coscrission obligatòria  [3] dij vòstri fieuj e a-j butrà ant ij sò cher ëd guèra e an soa cavalerìa; a marceran danans a sò cher.
 • (12) Queicun ëd lor a vniran ëd generaj e 'd capitani; d'àutri a-j farà lauré i sò camp e sijé sò gran; a-j farà fabriché soe arme e j'utiss dij sò cher ëd guèra.
 • (13) Chiel a pijerà vòstre fije coma përfumiste, cusinere e pastissere.
 • (14) As ampadronirà dij mej camp, dle mej vigne e dij mej ulivè për deje ai sò cortisan.
 • (15) A pretendrà la décima part ëd vòstra smëns e 'd vòstre vigne për paghé ij sò fonsionari e ij sò cortisan.
 • (16) A farà la requisission dij vòstri serv e dle vòstre serve, dle vòstre mej bestie e dij vòstri borich për feje serve ant ij travaj publich. 
 • (17) A pretendrà la décima part ëd vòstri strop e vojàutri medésim i sareve ij sò servitor.
 • (18) Ant col dì-là i suplichereve Dé ch'av libera dël rè ch'i l'avìe demandà, ma 'l Signor av scotrà nen".
 • (19) Contut, ël pòpol a l'ha nen vorsù scoté j'avertiment che Samuel a-j fasìa e a l'ha replicà: "Nò, no! I voloma avèj 'n rè! 
 • (20) I voloma esse tanme j'àutre nassion e avèj 'n rè ch'a ministra la giustissia, ch'a vada anans a nòstra armea e ch'a combata nòstre guère!".
 • (21) Antlora Samuel, dòp avèj scotà la rispòsta dël pòpol, a l'ha fajla savèj al Signor,
 • (22) e 'l Signor a l'ha dit a Samuel: "Fà lòn ch'a l'han ciamate e daje 'n rè". Peuj Samuel a l'ha dije a j'ansian dël pòpol ch'a l'avrìa falo e a l'ha congedaje.
Nòte
 • [1] O "a l'han bandoname".
 • [2] O "serve".
 • [3] O "sërvissi 'd leva".

À à È è É é Ì ì Ò ò Ó ó Ù ù Ë ë
Comments