A - Testament Vej‎ > ‎Osea‎ > ‎

Osea 1

Osèa

1

Relassion an tra Nosgnor e Israel

1Paròla ‘d Nosgnor che a l'é staita adressà a Osea, fieul ëd Beri, ai temp d'Osia, d'Jotam, d'Acas e d'Esechìa, re 'd Giuda, e ai temp ëd Geroboam , fieul ëd Joas, re d'Israel.

Ël simbolìsm dël mariagi d'Osèa

2Achit ëd lòn che 'l Signor a l'ha dit për Osea. Nosgnor a l'ha dije: "Va, pija na fomna 'd prostitussion e abie ‘d fieuj da chila, përchè sto pais a fà gnente d'àutr che prostituisse slontanandse da Nosgnor". 3Chiel a l'é donch andàit a ciapé Gomer, fija 'd Diblaim, che a l'ha consepì e daje un fieul. 4Nosgnor a l'ha dije a Osèa: "Daje 'l nòm d' Iesrel[1]”, përchè ancora un pòch ëd temp e mi i castierai la ca 'd Ieu për ël sangh spantià ant la comba d'Iesrel, e i farai finì 'l regn ëd la ca d'Israel". 15 A-i vnirà, an col di-là, che i sfriserai l'arch d'Israel ant la val d'Iesrel".

6Gomer a a l'ha concepì ancor e a l'ha partorì na fija. Ël Signor a l'ha dije: "Ciamla Lò-Rocamà[2], përchè giumai i l'avrai pa pì misericòrdia për la ca d'Israel, për perdoneje ancora. 7Ma i l'avrai pietà për la ca 'd Giuda e i-j salvrai për Nosgnor sò Dé. I-j salvrai nì për l'arch, nì për la spa, nì për la guera, nì për ij cavaj, nì për ij sivalié".

8Quand che Lò-Rocamà a l'é staita dëspupà, Gomer a l'ha torna concepì e partorì un fieul. 9Nosgnor a l'ha dit: "Ciamlo Lò-Amì[3] përchè vojàutri i seve pa la mia gent e mi i esisto nen për voi”.

Israel ristabilì

10Tutun, ant l’avnì, ël nùmer dj’Israelita a sarà tanme la sabia dël mar ch’as peul nen esse mzurà nì contà. Combin che Nosgnor a l’avìa dije: “Vojàutri i seve pa mé pòpol”, a-j dirà torna: “Vojàutri i seve ij fieuj dël Dé ch’a viv”. 11Antlora ‘l pòpol ëd Giuda e ‘l pòpol d’Israel a saran torna riunì. A l’avran un cap ùnich e as multiplicheran ant ël pais. Ël dì d’Iesrel a sarà grand!

Nòte

  1. “Nosgnor a smen-a”.
  2. ”Pa compassionà”.
  3. “Pa mia gent”.
Comments