A - Testament Vej‎ > ‎Michea‎ > ‎

Michea 3

Michèa

2

Nosgnor a giudicherà ij cap ëd Giuda

1Mi iv diso: “Scoté bin, vojàutri ch’i governeve ‘l pòpol ëd Giacòb, ij cap dla ca d’Israel! I dovrie bin savèj lòn ch'a l'é giust. 2Tutun, i l’eve 'n ghignon lòn ch'a l'é bon e av pias lòn ch'a l'é gram; voi i scortieve la pel ëd mè pòpol e i rancheve la carn dai sò òss. 3Vojàutri i divoreve la carn ëd mè pòpol, i gaveve sòa pel e i craseve ij sò òss; për vojàutri a l'é coma 'd fricandolin ant na pèila, coma 'd bujì ant na marmita. 4A vnirà 'l dì che sti pecador a crijran e suplicheran ël Signor ch'a-j salva, ma chiel a-j scotrà pà nen. Ant col temp-là Dé a stërmerà Soa facia da lor për le gramissie ch'a l'han fàit".

5Sossì a l’é lòn ch’a dis ël Signor parlanda contra dij profeta ch’a dëstorno ‘l mè pòpol e ch’a son bon coma 'd mòrt: “Se quaidun av paga bin, i seve dispòst a profetisé la pas, ma se quaidun av paga nen pro, i-j feve la diciarassion ëd guèra! 6A l'é parèj ch'av drocherà adòss la neuit e i arsèivreve pì gnun-a vision. A vnirà scur e i podreve pì nen lese le gàbole. Ël sol a tramontrà an su costi profeta e la lus dël dì a vnirà top an su soa testa. 7Ij profeta a saran dësvergognà, coj ch'a leso le gàbole a saran smerdà. Tùit lor as quatran la boca përché a arseivran gnun oràcol da Nosgnor". 8Mi, nopà, grassie a lë Spirit ëd Nosgnor, i sarai pien ëd fòrsa, ëd giustissia e ‘d valentisa për denunsié a Giacòb soa infedeltà, sò pëccà a Israel.

9Ste a sente, donca, lòn ch’i diso, voi ij governant dël pòpol ëd Giacòb, ij cap dla ca d’Israel, vojàutri che i l'eve an òdio la giustissia e i përvertisse tut lòn ch'a l'é giust, 10che i slarghe Sion con ëd crimen sagnos, e Gerusalem al pressi d’ingiustissie! 11"Ij sò giùdes a pronunsio 'd sentense dòp d'avèj ciapà 'd bele bustarele, ij sò sacerdòt a fan ëd servissi sacrà mach për guadagn, e ij sò profeta a leso le gàbole për na paga". Tutun lor a diso: "Ël Signor a l'é an tra 'd noi. Ëd dësastr a peudo nen capitene". 12Për colpa vòstra, giustament, Sion a sarà sarbià tanme 'n camp, Gerusalem a vnirà un baron ëd ruin-e e ël Mont dël Templ a vnirà na colin-a pien-a 'd ronze.

Comments