Surtìa 16

 16

De a proved la Manna

16:1 Apress esse partì da Elim, tuta la comunità d'Israel1 a l'é rivà al desert ëd Sin, ch'as trova tra Elim e 'l Sinai, ël dì ch'a fa quindes dël second mèis dòp ch'a l'ero sortì dal pais d'Egit. 16:2 Tuta la comunità d'Israel a l'é lamentasse contra Mosè e Aaron ant ël desert. 16:3 J'israelita a l'han dije: "Ah, s'i fusso mòrt për man dël Signor ant ël pais d'Egit, quand ch'i j'ero setà dëdnans a marmite pien-e 'd carn, quand ch'i mangiavo 'd pan fin-a ch'i na vorìo! Vojàutri i l'eve portane fòra an sto desert për fé mach meuire 'd fam tut cost grand strop ëd gent!".

16:4 Antlora 'l Signor a l'ha dit a Mosè: "I son an camin për volàutri ëd fé pieuve 'd pan dal cel, e la gent a seurtirà e n'archeujerà lòn ch'a basta, dì për dì, për podeje buté a la preuva. A daran-ne da ment a mie lej për conformessje? 16:5 Ant ël dì ch'a fa ses, a pronteran lòn ch'a l'han portà e as troverà ch'a sarà l'andobi 'd lòn ch'a l'avìo cheujì j'àutri dì.

16:6 Mosè e Aaron a l'han dit a tùit j'Israelita: "A la sèira iv rendreve cont ch'a l'é stàit ël Signor a porteve fòra dal pais d'Egit, 16:7 e a la matìn i vedreve la glòria dël Signor, përché Chiel a l'ha scotà vòstre lamentanse contra 'l Signor. Për lòn ch'as rësguarda nojàutri, còs' i somne përch' iv lamente contra 'd noi?". 16:8 Mosè a l'ha dit: "I lo savreve quand che 'l Signor av darà 'd carn da mangé a la sèira e 'd pan a la matin për sodisfeve, përchè 'l Signor a l'ha scotà le lamentanse ch'i l'eve fàite contra 'd Chiel. Për lòn ch'as rësguarda nojàutri, còs' i somne? Vòstre lamentanse a son nen contra 'd nojàutri, ma contra 'l Signor".

16:9 Antlora Mosè a l'ha dit a Aaron: "Dì a tuta la comunità dj'Israelita: 'Vnì dëdnans al Signor, përché Chiel a l'ha scotà vòstre lamentanse'".

16:10 Ora a l'é rivà che antramentre Aaron a parlava a tuta la comunità dj'Israelita e lor a vardavo anvers ël desert, la glòria dël Signor a l'é mostrasse ant la nivola, 16:11 e 'l Signor a l'ha parlà a Mosè e a l'ha dije: 16:12 "I l'hai scotà le lamentanse dj'Israelita. Dije: A la sèira i mangëreve 'd carn e la matin i pasiereve la fam con ëd pan. Parèj iv rendreve cont che mi i son ël Signor, vòstr De".

16:13 A la sèira a son vnue le quaje e a l'han quatà 'l camp, e la matin un seul 'd rosà a l'era tut d'antorn al camp. 16:14 Quand ch'a l'é svaporà ël seul ëd rosà, là ant la superfice dël desert a-i era na sostansa fin-a e sbriàbil, fin-a coma na geilà bianca an sla tèra.

16:15 Quand che j'Israelita a l'han vëddua a l'han dit l'un l'àutr: "Còs é-lo sossì?"2, dàit ch'a savìo nen còsa ch'a l'era. E Mosè a l'ha dije: "Col-lì a l'é 'l pan ch' ël Signor a l'ha dave da mangé". 16:16 "Sossì a l'é lòn ch' ël Signor ha l'ha comandà: "Minca person-a a na deuv cheuje tant ch'a basta për chiel da mangé, la mzura d'un òmer për person-a, conforma 'l nùmer ëd vòstra gent. Ognidun a na deuv cheuje për tùit coj ch'a vivo an sòa tenda".

16:17 J'Israelita ha l'han fàit parèj, e a l'han cheuì-ne, chi da pì, chi da meno. 16:18) Quand ch'a l'han mzurà con n'òmer, chi ch'a n'avìa da pì a na restava pì gnente, e chi ch'a l'avìa da meno a na mancava pa. Ognidun a l'ha cheujì lòn ch'a na podìa mangé. 16:19 Mosè a l'ha dije: "Che gnun a na lassa vansé fin-a a la matin". 16:20 Lor, nopà, a l'han nen scotà Mosè. Quejdun ëd lor a l'ha conservane na part fin-a a la matin e a l'ha peuj trovalo pien ëd verm e ch'a spussava. Mosè për lòn a l'ha 'nrabiasse con lor.

16:21 Antlora a l'han cheuì-ne minca matin, ognidun conforma lòn ch'a na podìa mangé e quand che 'l sol a l'era pì càud a slingueva. 16:22 E 'l dì ch'a fasìa ses a l'han cheuì-ne l'indobi, doi òmer për përson-a, e tùit ij cap dla comunità a son vnù a contelo a Mosè.

16:23 Chiel a l'ha dije: "Sossì a l'é lòn che 'l Signor a l'ha dit: 'Doman a l'é 'l temp che minca travaj a deuv chité, un Saba consacrà3 al Signor. Tut lòn ch'i veule cheuse, cheuslo 'ncheuj; tut lòn ch'i veule beuje, beujlo 'ncheuj; tut lòn ch'a resta, butelo da part për vojàutri e goernelo fin-a a la matin". 16:24 Antlora a l'han butalo da part fin-a a la matin, pròpi coma che Mosè a l'avìa comandà, e a spussava nen e a l'avìa nen dij verm. 16:25 Mosè a l'ha dit: "Mangelo ancheuj, përchè ancheuj për ël Signor a l'é 'n Saba. Ancheuj i lo trovëreve nen ant ij camp. 16:26 I lo cheuiereve për ses dì, ma ant ël dì ch'a fa set, ël Saba, a-i na sarà pa". 16:27 Ant ël dì ch'a fa set, quejdun a l'é andàit a serchelo, ma a l'ha nen trovane.

16:28 Antlora 'l Signor a l'ha dit a Mosè: "Për quant temp ancora i arfudreve-ne 'd scoté ij mè comandament e mie disposission? 16:29 Vardé, a l'é përchè 'ln Signor a l'ha dave 'l Saba che Chiel av dà da mangé për doi dì ant ël dì ch'a fà ses. Che ciaschëdun ëd voi a resta anté ch'a l'é; che gnun a vada via da sò leugh ant ël dì ch'a fa set". 16:30 Antlora ant ël dì ch'a fa set, ël pòpol a l'ha 'rposà.

16:31 La cà d'Israel a l'ha dàit a costa sostansa 'l nòm ëd manna. A l'era tanme la smens ëd coriando, a l'era bianca e a savìa coma 'n bëscheuit a l'amel. 16:32 Mosè a l'ha dit: "Sossì a l'é lòn che 'l Signor a l'ha comandà: 'Che n'òmer a sìa ampinì 'd manna, butelo dëdnans al Signor e ch' a sìa goernà për ij vòst dissendent, parèj ch'a peusso vëdde lòn ch'i l'hai dàve da mangé ant ël desert quand che' i l'hai fave seurte dal pais d'Egit'.

16:33 Mosè a l'ha dit a Aaron: "Ciapa 'n vas, ampiniss-lo con n'òmer ëd manna e peuj butlo dëdnans al Signor për le generassion ch'a vniran". 16:34 Giusta coma 'l Signor a l'avìa comandà a Mosè, Aaron a l'ha butalo dëdnans a la Testimoniansa4 për essie goernà.

16:35 Ora j'Israelita a l'han mangià 'd manna për quarant' agn fintant ch'a son rivà ant un pais abità; a l'han mangià 'd manna fin-a ch'a son rivà ai confin dla tèra 'd Canaan. 16:36 N'òmer a l'é 'n décim ëd n'éfa5.

Nòte

1 Let. "Tùit ij fieuj d'Israel".

2 La paròla "manna" an arferiment a costa sostansa a ven dal son dle paròle originaj 'd "Còs é-lo sussì?" [מָן הוּא כִּי לאֹ יָדְעוּ מַה־הוּא (man hu’ ki lo’ yadÿ’u mah hu’).]

3 O "sant".

4 L'Èrca dël Pat, ant ël Tabernacol.

5 òmer e éfa a son ëd mzure 'd contenensa ch'i savoma nen bin vàrie ch'a l'ero.


Comments