Surtìa 14

 14

La vitòria al Mar Ross

14:1 Parèj ël Signor a l'ha parlà a Mosè: 14:2 "Dì a j'Israelita ch'a deuvo viré diression e andé a buté 'l camp dëdnans a Pi-hahiroth, antrames Migdòl e 'l mar. I deuve buté 'l camp davzin al mar an facia 'd Baal Zefon. 14:3 Ël Faraon a pensërà al rësguard dj'Israelita: 'A son confus e a van ëd sa e 'd là për ël pais - ël desert a l'ha saraje 'ndrinta e a san pì nen 'ndoa 'ndé'. 14:4 Mi i farai andurì 'l cheur ëd Faraon e chiel a-j darà dapress. I l'hai progetà tut sòn për dé na dimostrassion ëd mia glòria për ël mojen ëd Faraon e 'd tuta soa armada: j'egissian as rendëran cont che Mi i son ël Signor". Antlora j'Israelita a l'han fàit coma Mosè a-j avìa dit.

14:5 Quand ch'a l'han anformà 'l re d'Egit che j'Israelita a l'ero scapà vìa, ij cheur ëd Faraon e 'd sò minìster a son virasse contra 'd lor, e 'l re e ij sò minister a l'han dit: "Còs é-lo ch'i l'oma fàit? I l'oma lassà 'ndé lìber ël pòpol d'Israel ch'an servìa!". 14:6 Antlora a l'ha fàit preparé ij sò car e a l'ha ciapà con chiel soa armada. 14:7) A l'ha ciapà ses sent dij pi fòrt cher da guèra ch'a l'avia e j'àutri cher ch'a j’era an Egit con dzura tùit j'ufisiaj dl'armada.

14:8 Ël Signor a l'ha 'ndurì 'l cheur ëd Faraon, rè d'Egit, e a l'ha daje dapress a j'Israelita. Àor j'Israelita a l'ero partì con coragi e determinassion. 14:9 J'egissian a l'han daje dapress, e tùit ij cavaj e ij car da guèra ëd Faraon, ij sò cavajer e soa armada a l'han surprenduje ch'a butavo le tende davzin al mar, davzin a Pi-hahirot an facia 'd Baal Zefon.

14:10 Quand che Faraon a l'é avzinasse, j'Israelita a l'han alvà lë sguard e a l'han vëddù j'egissian ch'a marciavo contra 'd lor e a son fasse pié dal teror. Antlora j'Israelita a l'han crijà 'l Signor, 14:11 e a l'han dit a Mosè: "A l'é fòrse përché a-i é nen bastansa 'd tombe an Egit ch'it l'has portane via a meuire ant ël desert? Còsa penses-to d'avèj mai fàit a portane fòra da l'Egit? 14:12 Nojàutri i l'avio rason quand ch'it disio an Egit: 'Lass-ne an pas parèj ch'i podoma serve j'egissian, përchè për nojàutri a l'é mej serve j'egissian che ven-e-sì a meuire ant ël desert. Nen vera?". 14:13 Mosè antlora a l'ha dit al pòpol: "Avèj nen tëmma! Bugeve nen e vardé coma ch' ël Signor pròpi 'ncheuj av darà salvëssa, përché j'egissian ch'i vëdde adèss, da sì a 'n pòch i-j vëdreve mai pì, për sèmper. 14:14 Ël Signor a combatrà për vojàutri: i peude sté chiet".

Ël passagi dël Mar Ross

14:15 Parèj ël Signor a l'ha dit a Mosè: "Përchè cries-to a mi? Dì a j'Israelita 'd butesse 'n camin. 14:16 E ti, àussa 'n àut toa cana e dëstende toa man anvers al mar e dividlo, parèj che j'israelita a peudo passeje an mes an sù tèra sùita. 14:17 E Mi i son an camin ëd indurì ij cheur dj'egissian, parèj che lor a-j daran da press e mia glòria a sarà manifestà a càusa 'd lòn ch'a-i rivrà al Faraon, soa armada, ij sò car ëd guèra e ij sò cavajer, 14:18 J'egissian as rendran cont che Mi i son ël Signor quand che Mi i l'avraj mostrà mia glòria an su Faraon, ij sò cher da guèra e ij sò cavajer.

14:19 L'àngel dël Signor, ch'a 'ndasìa dëdnans al camp d'Israel, a l'é butasse 'n moviment e a l'é andàit a posisionesse darera 'd lor e 'dcò la colon-a 'd nivola a l'é spostasse da dnans a daré 'd lor. 14:20 A l'é butasse antrames ël camp dj'egissian e 'l camp dj'israelita. A l'era na nivola scura e a 'nluminava la neuit paréj che 'n camp a podia nen avzinesse a l'àut për tuta la neuit. 14:21 Mosè a l'ha dëstendù soa man anvers ël mar, e 'l Signor a l'ha possà 'ndarera 'l mar tant ch'a l'ha dividusse për ël mojen d'un vent fòrt ch'a vnisìa dal levant e ch'a l'é bofà për tuta cola neuit. A l'ha fàit dventé 'l mar na tèra sùita e le aque a son dividusse.

14:22 A l'é parèj che j'israelita a l'han marcià pròpe antrames al mar an sù 'd tèra sùita e le aque për lor a formavo coma 'n mur a drita e a mancin-a. 14:23 J'egissian a son vnuje dapress an mes al mar - tùit ij cavaj 'd Faraon, ij sò cher da guèra e ij sò cavajer.

14:24 Un pòch prima dl'alba ël Signor a l'ha vardà giù anvers l'armada egissian-a a travers la colòn-a 'd feu e 'd nivola e a l'ha fàit tombé l'armada egissian-a ant un grand ësparm. 14:25 A l'ha fàit bloché le roe dij car ant la pàuta parèj ch'a l'era pì nen posibil feje andé anans. Antlora j'egissian a l'han dit: "Scapoma via da Israel përché 'l Signor a combat për lor contra l'Egit!".

14:26 Antlora ël Signor a l'ha dit a Mosè: "Dëstend toa man anvers al mar, parèj che le aque a 'rtorno an su j'egissian, ij sò car da guèra e ij sò cavajer!". 14:27 Antlora Mosè a l'ha dëstendù soa man anvers al mar, e 'l mar a l'é 'rtornà a soa condission normal, quand che 'l sol a l'ha comensà a levesse. Ora j'egissian a sercavo 'd scapé via da tut lòn, ma 'l Signor a l'ha fongà j'egissian an mes al mar. 14:28 Le aque a son tornà a sò pòst e a l'han quatà ij cher da guèra e ij cavajer, ansema tuta l'armada d'Egit ch'a l'avia daje dapress a j'israelita ant ël mar - ëd j'egissian a l'é survivune gnanca un!

14:29 J'israelita, nopà, a l'avìo marcià an su 'd tèra sùita an mes al mar e për lor l'eva a l'avìa formà coma 'n mur a drita e a mancin-a. 14:30 A l'é parèj che ant col dì-lì ël Signor a l'ha salvà Israel da la potensa dj'egissian, e Israel a l'ha vëddù j'egissian mòrt an sla riva dël mar. 14:31 Quand che Israel a l'ha vëddù la gran potensa che 'l Signor a l'avìa mostrà contra j'egissian, a l'han avù tëmma dël Signor e a l'han chërdù a Chiel e a Sò servitor Mosè.

Comments