Gioann 17

Capìtol 17

Gesù a prega 'l Pare 'd glorifichelo

17:1 Gesù a l’ha dit ste còse e peui, an aussand j’euj al cel, a dis: “Pare, l’ora a l’é vnùa; glorifica tò Fieul, parèj che tò Fieul at daga glòria1, 17:2 pròpi coma ti t’l’has daje autorità an sl’umanità antrega, perch’ a daga vita eterna a tuti coj ch’ it l’has daje.

17:3 Ora, costa-sì a l’é la vita eterna: ch’a conòsso Ti, ch'it ses ël sol e ver Dé, e ch’a conòsso Gesù Crist, col ch'it l’has mandà. 17:4 Mi i l’hai date glòria an sla tèra: i l’hai compì2 ‘l travaj che ti ‘t m’avìe dàit da fé. 17:5 Adèss, Pare, dame glòria an toa presensa3, cola glòria che mi i l’avìa press a ti prima ch’ël mond a fussa fàit.

Gesù a prega për ij sò dissèpoj

17:6 I l’hai fàit conòsse4 tò Nom a j’òm che ti t’ l’has dame dal mond. A l’ero ij tò, e ti ‘t l’has damje, e lor a l’han scotà toa Paròla. 17:7 Adèss a l’han capì che tut lòn ch’ it l’has dame a ven da ti 17:8 përchè i l’hai daje le paròle che Ti t’l’has dàit a mi. Lor a l’han arseivuje5 e përdabon a capisso6 che mi i son vnù da Ti e a chërdo ch’it l’has mandame.

17:9 I prego për lor; i prego nen për ël mond, ma për coj che ti ‘t l’has dame, përchè a son ij tò. 17:10 Tut lòn ch’a l’é mè, a l’é tò, e lòn ch’a l’é tò, a l’é mè, e lor a l’han dame glòria7. 17:11 Adèss i son pì nen ant ël mond, ma sti-sì a son ant ël mond, e mi i vado da Ti. Pare sant, guernje an tò Nom, coj, i diso, che ti ‘t l’has dame, parèj ch’a sio un coma nojàutri i soma un8. 17:12 Quand ch’i j’ero ansema lor (ant ël mond) i-j goernavo an tò Nom. I l’hai goernà coj ch’it l’has dame, e gnun ëd lor a l’é ‘ndàit perdù fòra ‘d col-là ch’a l’era destinà a perdse9, parèj che la Scritura a podèissa esse compìa. 17:13 Adèss, nopà, i ven-o da Ti, e i diso ste còse ant ël mond përchè mia gòj a sia compìa an lor. 17:14 I l’hai daje Toa Paròla e ‘l mond a l’ha avuje an ghignon përchè lor a son nen dël mond, pròpi coma mi i son nen dël mond. 17:15 I prego nen che Ti i-j gave via dal mond, ma ch’it i-j ten-e lontan dal mal10. 17:16 Lor a son nen dël mond pròpi coma mi i son nen dël mond. 17:17 Ch’a sio dedicà a la vrità11: Toa Paròla a l’é vrità. 17:18 Tanme Ti ‘t l’has mandame, i l’hai mandà lor ant ël mond. 17:19 E mi im dédico a lor12, parèj che ‘dcò lor a sio përdabon dedicà(a mi).

Gesù a prega për ij chërdent dontsessìa

17:20 Ora i prego nen mach për lor, ma ‘dcò për coj ch’a chërdran an mi për ël mojen ëd soa paròla. 17:21 Përchè a sio tùit un, pròpi coma Ti, Pare, t’ses an mi e mi an Ti. I prego che lor a sio an nojàutri, përchè ‘l mond a chërda che Ti ‘t l’has mandame. 17:22 I l’hai daje la glòria ch’it l’has dame, përch’i sio un, tanme nojàutri i soma un – 17:23 Mi an lor, e lor an mi - ch’a sìo un an manera completa13, parèj che ‘l mond a conòssa che Ti ‘t l’has mandame e ch’it jë veule bin, tanme Ti ‘t l’has vorsùme bin.

17:24 Pare, mè desideri për coj ch’it l’has dame a l’é che andoa ch’i son mi, a sio ‘dcò lor, parèj che lor a vëddo mia glòria, cola ch’it l’has dame motobin anans la creassion14 dël mond. 17:25 Pare giust, ël mond a l’ha nen conossute, ma mi i l’hai conossute, e sti-sì a l’han conossù ch’a l’é Ti ch’it l'has mandame, 17:26 e i l’hai faje conòsse Tò nòm, e i seguitrai a felo conòsse, përchè l’amor ch’it l’has avù për mi a sia ‘n lor e mi i sia an lor”.


1 O “at glorìfica”.

2 O “portà a la fin”.

3 O “press a ti”.

4 O “i l’hai arvelà”.

5 O “osservà”.

6 O “a conòsso”.

7 O “a son stàit onorà da lor”.

8 Visadì: Pare e Fieul an la pien-a comunion dla divinità.

9 Let. “ël fieul dla perdission”, visadì Giuda. Salm 41:9; Gioann 13:18.

10 O “dal malign”, “dal diav”.

11 O “Fa-je sant con toa vrità”, “butje a part”.

12 O “Im faso sant për sò nom”.

13 O “santificà”.

14 O “fondassion”.

Comments