B - Testament Neuv‎ > ‎2 Timòt‎ > ‎

2 Timot 3

3

Ij fàuss magìster

3:1 It l’has da savèj1 sossì: che ant ij dì darié la situassion2 a sarà motobin dificil 3:2 përchè la gent a sarà egoista3 e mach tacà ai sòld4, vanitosa e sfacià5, arogant e con gnun rispet për Nosgnor6, dzubidient a pare e mare e malarconossent. Për lor gnente a sarà sacrà7. 3:3 A sarà ‘d gent sensa cheur8, vendicativa, ëd lenghegrame, ch’a sa nen controlesse, sensa pietà, ëd nemis dël bin. 3:4 A tradiran fin-a ij sò amìs. A saran svantà e amborgnà, d’amis pì dij godiment che ‘d Nosgnor. 3:5 Costa gent a podrà fin-a fé mostra ‘d religion9 ma a n’avràn arpudià la fòrsa ‘d trasformassion. Stà bin lontan da gent parija!

3:6 Tra sti-sì a-i son ëd coj ch’as fico për le ca dla gent e ch’as vagno la fiusa ‘d fomne débole10, carià ‘d pecà e antrenà d’ògni sòrt d’anvìe, 3:7 ch’a son sèmpre lì ch’a veulo amprende, ma ch’a rivo mai a comprende la vrità. 3:8 Costi magister a fan oposission a la vrità pròpi coma Giannes e Giambré a fasìo l’oposission a Mosè. A son d’òm con la ment antamnà e na fej ësfaussà. 3:9 Contut, a podran nen fé tant da pì. Un bel dì tùit a vëdran soa folairà ‘d lor, pròpi com a l’é capitaje a coj doi-lì.

La përseveransa ant la san-a dotrin-a arseivùa

3:10 Ma ti ‘t l’has seguitame pass për pass ant lòn ch’i l’hai mostrate, an mia manera ‘d vive, ij mè propòsit, mia fèj, mia passiensa, mè amor, e mia costansa. 3:11 Ti ‘t sas vàire ch’i l’hai patì për ëd përsecussion; lòn ch’i l’hai passà a Antiochia, a Iconi, e a Listra. Che ‘d përsecussion ch’i l’hai avù da soporté! Ma Nosgnor a l’ha liberame da tute. 3:12 Tùti coj ch’a veulo vive ‘d manera divota an Gesù Crist a saran përseguità. 3:13 La gent grama e j’impostor, contut, a andran da ‘n mal an pes. A n’ambrojaran d’àutri e a saran ambrojà lor istess.

3:14 Ma ti tente ferm an le còse ch’it l’has amparà e ch’at son ëstàite fidà, savend da chi it l’has amparaje. 3:15 Fin da masnà a l’han mostrate le Scriture Sante ch’at l’han date la sapiensa d’arsèive la salvëssa ch’a ven da la fèj an Gesù Crist. 3:16 Tuta la Scritura a l’è ispirà da Nosgnor e ùtil për mostré lòn ch’a l’é ver. An fà rendne cont ëd lòn che an nòstra vita a va nen; an coregg quand ch’i soma ant l’eror e an mostra lòn ch’a l’é giust. 3:17 Nosgnor a la dovra për preparé sò pòpol11 a fé tute j’euvre bon-e.

Nòte

1O “it sas”, “it dovrìe (già) savèj”.

2O “ëd temp (ëd crisi)”, “a-i rivran ëd temp gram”.

3Tut për lor, ch’a veulo bin mach a lor medésim

4Let. “ch’a veulo bin ai sòld”.

5O “orgojosa”.

6O “bëstemmion”.

7O “a saran ëd profan”.

8O “sensa afession natural”.

9O “l’avran l’aparensa dla pietà”.

10O “vulnerabij”.

11O “përchè l’òm ëd Nosgnor a sia compì e dël tut istruì për ògni euvra bon-a”.  À à È è É é Ì ì Ò ò Ó ó Ù ù Ë ë
Comments