Kristna måste ofta gråta

Av Martin Luther 

Kort utdrag ur Huspostilla, Alla Helgons Dag, där Luther går igenom de åtta egenskaper som kännetecknar de kristna utifrån Matt 5:1-12.

 

"Saliga är de som sörjer, de ska bli tröstade." 

Matteus Evangelium 5:4

 *  *  * 

"Detta betyder att vara sorgsen, gråta, jämra sig eller vara illa till mods för någon olycka som träffar en till samvetet, kroppen, ägodelarna, hustru, barn eller tjänstefolk. 

De kristna har inte bara ett förskräckt och försagt hjärta utan också våta ögon, därför att många olyckor möter dem. Ty eftersom djävulen och världen är de kristnas värsta fiender är det inte möjligt annat än att deras fiendskap måste tillfoga dem allehanda skada. Djävulen skjuter här med pest och andra sjukdomar, där med eld, vattenbrist och hagel. Och därmed följer också hungersnöd. Dessutom uppväcker han onda människor som likaledes gör skada på både liv och egendom. 

Kort sagt: Ingen kan uppräkna vad ont som djävulen och onda människor anstifta mot de kristna. Och eftersom de kristna är människor av kött och blod, så är det omöjligt att de skulle kunna le åt allt detta. Man plågar, tränger och jagar dem så länge att deras ögon brister i tårar. Ty när kropp och gods lider skada, då känns det. Köttet förblir sig likt. 

Kristi lärjungar är inte sådana människor som ständigt ler. Nej, de får erfara så mycken motgång att deras ögon rinner över. Så är det. Den som vill vara en kristen bör därför villigt finna sig i sådan nöd. Den däremot som vill ha goda dagar och alltid le och vara glad men aldrig gråta bör i tid sluta upp med att vara kristen. Ty kristna måste ofta gråta. 

Men vi borde rätta vårt omdöme icke efter det närvarande utan efter det tillkommande. Då skulle lidandet och korset vara lätt att bära. Vi skulle då inte räkna oss osaliga därför att vi här fått lida bedrövelse och olycka. Utan vi skulle, som Kristus här säger, hålla oss för saliga, ja, tacka för att Gud så faderligt hemsöker oss med timliga motgångar, och därmed ger oss anledning att tänka på den tillkommande och eviga trösten. 

Detta är den andra egenskapen hos Kristi lärjungar. De lider inte blott för synden och för Guds vredes och doms skull, utan de får också gå med våta ögon för all slags timlig nöd och motgång." 


Till Bibeltro