Lilla Katekesen

Av Martin Luther 

- Språkligt bearbetad av Ragnar Blomfelt - 

 

Innehåll: 

Inledande ord 

Första Huvudstycket: Tio Guds bud 

Andra Huvudstycket: Trons artiklar 

Tredje Huvudstycket: Fader Vår 

Fjärde Huvudstycket: Dopets sakrament 

Om bikten 

Femte Huvudstycket: Nattvardens sakrament 

Om bön och tacksägelse 

Lämpliga bibeltexter för alla människor 

 

Inledande ord till de okunniga prästerna och pastorerna. 

Från Martin Luther till alla trogna, redliga präster och pastorer. Nåd och barmhärtighet och frid i Jesus Kristus, vår Herre. 

Till att författa denna katekes eller undervisning i kristendom i en så kort, enkel och lättförståelig form har jag drivits och tvingats genom den beklagliga och bittra nöd som jag helt nyligen lärt känna då också jag varit ute som visitator. Hjälp, käre Gud, så mycket elände jag har sett! 

Det olärda folket, särskilt i byarna, vet ju ingenting om den kristna läran. Och tyvärr är många präster alldeles okunniga och oförmögna att ge undervisning. Men ändå ska alla kallas kristna, vara döpta och undfå det heliga sakramentet, fastän de varken kan Fader vår eller Tron (Apostoliska trosbekännelsen) eller de Tio Buden. De lever tanklöst som den kära fänaden och de oförnuftiga svinen. Och där evangelium kommit har de i alla fall rikligt lärt att missbruka sin frihet. 

O, ni biskopar, hur kan ni vilja stå till svars inför Kristus, för att ni så skändligt har låtit folket vara och inte ett ögonblick vårdat er om ert ämbete? Må ingen olycka träffa er! Ni förhindrar att alla får nattvarden på samma sätt och inpräntar era människobud, men frågar samtidigt inte efter om de kan Fader vår, Tron och Tio Guds bud eller något enda Guds ord. Till evig tid ve över er hals! Därför ber jag för Guds skull er alla, käre herrar och bröder, som är präster och pastorer, att ni må allvarligt ägna er åt er tjänst, förbarma er över ert folk som är anförtrott åt er, och hjälpa oss att inprägla katekesen hos folket, särskilt hos de unga, och att de som ej är i stånd att göra på annat sätt må ta denna lilla skrift med dess framställning och ord för ord läsa upp den för folket på följande sätt: 

För det första ska prästen framför allt akta sig för att använda olika texter och formuleringar till de Tio buden, Fader vår och Tron och Sakramenten. Han ska alltid ha samma formuleringar, hålla fast vi den och alltid använda den, varje år. Ty ungdom och enfaldigt folk måste man lära en bestämd text och formulering. Annars förvillas de lätt om man lär dem ett idag och ett annat nästa år, som om man ville göra det bättre. Därmed blir all möda till ingen nytta. Detta har också de kära fäderna väl förstått som alla använder sig av de Tio buden, Fader vår och Tron i lika lydelse. Därför ska också vi lära ungdomen och det enkla folket dessa ting, på sådant sätt, att vi inte ändra en stavelse eller läsa ena året så och andra året så. Välj därför ut åt dig vilken formulering du vill och håll alltid fast vi den. 

Men om du predikar för lärda eller bildade personer må du visa din lärdom och göra dessa stycken så omväxlande du kan och vrida och vända dem så mycket du förmår. Men för ungdomen ska du ständigt ha en bestämd formulering och främst av allt lära dem dessa stycken, nämligen de Tio buden, Tron och Fader vår, osv, ord för ord efter texten, så att de kan säga efter dem och lära sig dem utantill. 

Men de som inte vill lära sig detta, dem ska man säga att de förneka Kristus och inte är kristna. De ska inte heller få tillträde till nattvarden eller vara faddrar eller göra bruk av den kristliga friheten, utan helt enkelt överlämnas åt påven och hans ämbetsmän, ja till djävulen själv. Dessutom ska föräldrar och husbönder vägra dem mat och dryck och säga dem att sådana ohyfsade människor ska fursten vilja köra ut ur landet, osv. 

Ty även om man inte kan eller ska tvinga någon till tro så ska man dock föra folket dit att det vet vad som är rätt och orätt hos dem bland vilka de vill bo och ha sin utkomst och leva. Ty den som vill bo i en stad ska känna till och hålla den stadens lag under vilken han vill leva. Och det är då likgiltigt om han tror på den eller om han i sitt inre är en skälm och skojare. 

För det andra, om de kan texten väl ska de sedan också lära sig förstå meningen, så att de vet vad det betyder. Och du ska åter ta framställningen i denna skrift eller någon annan kort framställning, vilken du vill, och hålla fast vi den utan att ändra en stavelse, så som det sagts om texten, och tag dig tid till det. Ty det är inte nödvändigt att du tar alla stycken på en gång, utan det ena först, sedan det andra. Först när de lärt sig förstå det första budet ska du ta det andra, osv. 

För det tredje, om du nu lärt dem denna korta katekes, tag då den Stora Katekesen och ge dem en rikare och utförligare insikt. Framställ där varje bud, bön och stycke med dess många gärningar, nytta, fara och straff, så som du finner det rikligt framställt i böcker som skrivits om det. Du ska särskilt uppehålla dig utförligt vid det bud och det stycke i vilket det finns brist hos ditt folk. Till exempel måste du eftertryckligt inskärpa sjunde budet om att stjäla, hos hantverkare, handlande, ja också hos bönder och tjänstefolk. Ty hos sådana är allt slags opålitlighet och oärlighet stor. Vidare måste du framhålla fjärde budet för barn och gemene man så att de är lugna, trogna, lydiga och fridsamma. Och ge alltid många exempel ur den heliga Skrift på hur Gud straffat och välsignat sådana människor. 

Du ska också särskilt uppmana överhet och föräldrar att sköta sitt ämbete väl och skicka barn till skola, samt framhålla att de är skyldiga till det och vilken svår synd de begår om de inte gör det. Ty därigenom undergräva och ödelägga de både Guds rike och det jordiska samhället så som de värsta fiender både till Gud och människor. Beskriv utförligt vilken hemsk skada de gör då de inte uppfostrar barn till präster, pastorer och ämbetsmän, osv. Gud ska fruktansvärt straffa dem för det. Ty det är nödvändigt att predika om detta. Föräldrarna och överheten syndar nu i detta över all beskrivning. Djävulen har gruvliga avsikter i detta. 

Slutligen vill de inte mer, då nu påvens tyranni är avskaffat, gå till nattvarden, utan förakta den. Det är nödvändigt att förmana dem i detta, men på sådant sätt att vi inte tvingar någon till tro eller till att ta emot nattvarden eller uppställa någon lag eller bestämd tid och plats, utan predikar så att de driver sig själva till detta och liksom tvingar oss präster att ge dem sakramentet. Detta gör man så att man säger till dem: Den som inte begär eller söker sakramentet åtminstone en eller fyra gånger om året, om honom måste man befara att han föraktar sakramentet och inte är någon kristen, liksom den inte är någon kristen som inte tror evangeliet eller lyssnar till det. Ty Kristus sade inte: "låt det vara" eller "förakta det", utan "så ofta ni dricker, gör det", osv. han vill att det verkligen ska göras och inte helt underlåtas och föraktas. "Gör det", säger han. 

Men om någon inte sätter värde på sakramentet så är det ett tecken på att han ingen synd har, inget kött, ingen djävul, ingen värld, ingen död, ingen fara, inget helvete. Det vill säga han tror inte på något sådant, och det även om han sitter upp till öronen i det och två gånger om är i djävulens våld. Tvärtom har han ingen nåd, inget liv, inget paradis, ingen himmel, ingen Kristus, ingen Gud och inget gott. Ty om han trodde att han hade så mycket ont och behövde så mycket gott så skulle han inte överge sakramentet vari hjälp fås mot så mycket ont och så mycket gott ges. Man skulle inte heller behöva tvinga honom med någon lag till sakramentet utan han skulle själv ila till det, tvinga sig själv och nödga dig att ge honom sakramentet. 

Därför behöver du inte i detta stycke uppställa någon lag så som påven. Framställ endast tydligt vilken nytta och skada, nöd och frid, fara och hjälp som är förknippad med detta sakrament så ska de säkert komma utan ditt nödgande. Men om de inte kommer så låt dem fara och säg dem, att de som inte aktar på eller känner sin stora nöd och Guds nådefulla hjälp, de är i djävulens våld. Men om du inte allvarligt framlägger detta eller om du gör en lag och ett gift av det, så är det ditt fel att de föraktar sakramentet. Hur ska de kunna vara annat än tröga om du sover eller tiger? 

Ge därför akt på detta, präst och pastor! Vårt ämbete har nu blivit något annat än det var under påven. Det har nu blivit något allvarligt och frälsningsbringande. Därför är det nu förbundet med möda och arbete, fara och anfäktelse, därtill ringa lön och tack i världen. Men Kristus ska själv vara vår lön, om vi arbetar troget. Till detta hjälpe oss all nåds Fader, vilken vare tack och lov i evighet genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 

Första huvudstycket: Tio Guds bud 

Första budet 

Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. 

Vad är det? 

Vi ska frukta och älska Gud över allting och sätta all tro och förtröstan till honom. 

Andra budet 

Du skall icke missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. 

Vad är det? 

Vi ska frukta och älska Gud så att vi inte brukar hans namn till onda önskningar, svordomar, vidskepelser, lögn och bedrägeri, utan åkallar det i all nöd, bedja, tacka och lova. 

Tredje budet 

Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 

Vad är det? 

Vi ska frukta och älska Gud så att vi inte föraktar predikan och Guds ord utan håller det heligt och gärna hör och lär oss det. 

Fjärde budet 

Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig. 

Vad är det? 

Vi ska frukta och älska Gud så att vi inte föraktar eller förbittrar våra föräldrar och herrar utan håller dem i vördnad, tjänar dem, lyder dem, älskar dem och har dem för ögonen. 

Femte budet 

Du skall inte mörda. 

Vad är det? 

Vi ska frukta och älska Gud så att vi inte skadar vår nästa till livet eller vållar honom lidande utan hjälper och bistår honom i alla faror och levnadsbehov. 

Sjätte budet 

Du skall inte begå äktenskapsbrott. 

Vad är det? 

Vi ska frukta och älska Gud så att vi för ett rent och tuktigt liv både i ord och gärning och att var och en älskar och ärar sin äkta maka. 

Sjunde budet 

Du skall inte stjäla. 

Vad är det? 

Vi ska frukta och älska Gud så att vi inte tar ifrån vår nästa hans pengar och ägodelar eller med falska varor och svek drar dem till oss utan bistår vår nästa så att hans gods och näring må förkovras och beskyddas. 

Åttonde budet 

Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. 

Vad är det? 

Vi ska frukta och älska Gud så att vi inte ljuger, förråder, förtalar eller illa beryktar vår nästa utan försvarar honom, tänker och talar väl om honom och tyder allt till det bästa. 

Nionde budet 

Du skall inte ha begär till din nästas hus. 

Vad är det? 

Vi ska frukta och älska Gud så att vi inte listigt står efter vår nästas arv eller hus eller under sken av lag och rätt tillägna oss det utan bistår honom så att han må behålla det som hör honom till. 

Tionde budet 

Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna .. eller något annat som tillhör din nästa

Vad är det? 

Vi ska frukta och älska Gud så att vi inte drar, lockar eller tubbar ifrån vår nästa hans hustru eller tjänstefolk utan förmanar och uppmanar dem att bli kvar och troget göra vad deras plikt fordrar. 

Vad säger nu Gud om alla dessa bud? 

Han säger: Jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud, som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktledet, när man hatar mig, men som visar nåd mot tusen släktled, när man älskar mig och håller mina bud. 

Vad är det? 

Gud hotar att straffa alla dem som överträder dessa bud. Därför ska vi frukta för hans vrede så att vi inte bryter mot hans bud. Men sin nåd och allt gott lovar han alla dem som håller dessa bud. Därför ska vi älska honom, förtrösta på honom och gärna leva efter hans bud. 

Andra huvudstycket: Trons artiklar 

Första artikeln 

Om Gud Fader och skapelsen 

Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. 

Vad är det? 

Jag tror, att Gud har skapat mig och alla varelser, gett mig kropp och själ, ögon, öron och alla lemmar, förnuft och alla sinnen och att han ännu håller det vid makt. Därtill försörjer mig rikligt och dagligen med kläder och föda, hus och hem och med allt det jag till livets uppehälle behöver, samt beskyddar och bevarar mig för skada, farlighet och allt ont. Och allt detta av sin blotta nåd och faderliga godhet utan all min förskyllan eller värdighet. Och för allt detta är jag pliktig att tacka och lova, lyda och tjäna honom. Detta är helt tillförlitligt. 

Andra artikeln 

Om Guds Son och återlösningen 

Jag tror på Jesus Kristus, Guds enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande; född av jungfrun Maria; pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven; nederstigen till dödsriket; på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda; uppstigen till himmelen; sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida; därifrån igenkommande till att döma levande och döda. 

Vad är det? 

Jag tror, att Jesus Kristus, sann Gud, född av Fadern i evighet och samtidigt sann människa, född av jungfrun Maria, är min Herre, vilken förlossat, förvärvat och vunnit mig, förtappade och fördömda människa, från alla synder, från döden och djävulens våld, inte med guld eller silver utan med sitt heliga och dyra blod och med sitt oskyldiga lidande och död. Detta för att jag ska vara hans egen, förbli och leva under honom i hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet, såsom han är uppstånden från döden, lever och regerar i evighet. Detta är helt tillförlitligt. 

Tredje artikeln 

Om den helige Ande och helgelsen 

Jag tror på den helige Ande; en helig, allmännelig kyrka, de heligas samfund; syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv. 

Vad är det? 

Jag tror, att jag inte av mitt eget förnuft eller av egen kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komma till honom. Utan den helige Ande har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, helgat och behållit mig i en rätt tro; såsom han kallar, församlar, upplyser, helgar hela kristenheten på jorden och behåller och bevarar henne hos Jesus i en rätt tro, i vilken kristenhet han dagligen och rikligt förlåter mig och alla trogna alla synder och ska på den yttersta dagen uppväcka mig och alla döda samt ge mig och alla trogna i Kristus ett evigt liv. Detta är helt tillförlitligt. 

Tredje huvudstycket: Herrens bön 

Vår Fader i himlen. 

Vad är det? 

Gud vill med detta i mildhet uppmuntra oss, att vi ska tro, att han är vår rätte Fader och vi hans rätta barn, på det att vi ska bedja honom frimodigt och med all tillförsikt, såsom goda barn till sin käre fader. 

Första bönen 

Låt ditt namn hållas heligt. 

Vad är det? 

Guds namn är i sig självt heligt, men vi ber i denna bön att det även må hållas heligt hos oss. Hur sker det? När Guds ord lärs rent och klart och vi lever därefter heligt såsom Guds barn. Ge oss det, käre himmelske Fader! Men den som lär och lever annorlunda än vad Guds ord lär, han ohelgar Guds namn ibland oss. Bevara oss från detta, o himmelske Fader! 

Andra bönen 

Låt ditt rike komma. 

Vad är det? 

Guds rike kommer förvisso av sig självt vår bön förutan, men vi ber i denna bön att det må komma även till oss. Hur sker det? När vår himmelske Fader ger oss sin helige Ande så att vi genom hans nåd sätter tro till hans heliga ord och så leva i Gud här i tiden och sedan i evigheten. 

Tredje bönen 

Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. 

Vad är det? 

Guds goda och nådiga vilja sker förvisso vår bön förutan, men vi ber i denna bön att den må ske även hos oss. Hur sker det? När Gud bryter och förhindrar all ond vilja och alla anslag av djävulen, världen och vårt eget kött vilka inte tillåter att vi helgar Guds namn och att hans rike kommer till oss, och när han styrker och behåller oss fasta i sitt ord och i tron i alla våra livsdagar. Detta är hans goda och nådiga vilja. 

Fjärde bönen 

Ge oss i dag vårt dagliga bröd. 

Vad är det? 

Gud ger förvisso även utan vår bön dagligt bröd åt alla människor, också de onda, men vi ber i denna bön att vi må erkänna det såsom hans gåva och med tacksamhet motta vårt dagliga bröd. Hur sker det? Allt det som hör till livets nödtorft, såsom mat och dryck, kläder, hus och hem, åker, boskap och bohag, gods och pengar, god maka, goda barn, gott tjänstefolk, god och trogen överhet, god styrelse, god och tjänlig väderlek, fred, hälsa, tukt och ära, goda vänner, trogna grannar och annat sådant. 

Femte bönen 

Förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. 

Vad är det? 

Vi ber i denna bön att vår himmelske Fader inte ska se till våra synder och för deras skull vägra oss vår bön, ty vi äro inte värda något av det vi ber om, och har inte heller förtjänat det; utan att han ville ge oss allt det av sin nåd, ty vi syndar dagligen på många sätt och förtjänar inget annat än straff. Så vill vi också av hjärtat förlåta och gärna göra dem gott, som bryta mot oss. 

Sjätte bönen 

Och för oss inte in i frestelse. 

Vad är det? 

Gud frestar ingen, men vi ber i denna bön att Gud ska beskydda och bevara oss, så att djävulen, världen och vårt eget kött inte må bedra och förföra oss till vantro, förtvivlan och andra svåra synder och laster, och, om vi därmed frestas, att vi då inte låter oss övervinnas utan strider mot dem och till sist behåller segern. 

Sjunde bönen 

Utan fräls oss från den onde. 

Vad är det? 

Vi ber slutligen i denna bön att vår himmelske Fader skulle förlossa oss från allt ont och farligt både till kropp och själ och till sist, när vår stund kommer, ger oss en salig hädanfärd och av nåd tar oss till sig i himmelen, bort från denna sorgedal. 

Amen. 

Vad är det? 

Att jag ska vara viss om detta, att sådana böner behagar vår himmelske Fader och blir hörda av honom; ty han har själv befallt oss att be så, och lovat att han ska höra oss. Amen, amen, det är: ja, ja, det ska ske så. 

Fjärde huvudstycket: Dopets sakrament 

Vad är dopet? 

Dopet är inte endast vatten, utan vatten helgat genom Guds befallning och förbundet med Guds ord. 

Vilket är detta Guds ord? 

Det som vår Herre Jesus Kristus säger i Matteus sista kapitel: 

Gå därför och gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. 

Vad nytta medför dopet? 

Dopet verkar syndernas förlåtelse, frälsar från döden och djävulen och ger evig salighet åt alla dem som sätter tro till Guds ord och löften. 

Vilka är dessa Guds löften? 

De som vår Herre Jesus Kristus säger i Markus sista kapitel: "Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd." 

Hur kan vatten åstadkomma en så kraftig verkan? 

Vattnet verkar det förvisso inte, utan Guds ord, som är med och när vattnet, och tron, som förtröstar på det med vattnet förenade ordet. Ty utan Guds ord är det endast vatten och inget dop, men med Guds ord är det ett dop, det är: ett nåderikt livets vatten och ett bad till ny födelse i den helige Ande. Som aposteln Paulus säger till Titus i det tredje kapitlet: .. han frälste oss ... i enlighet med sin barmhärtighet - genom ett bad till pånyttfödelse och förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus vår Frälsare. 

Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och, som vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet. Detta är ett tillförlitligt ord. 

Vad betyder detta dop i vatten? 

Det betyder att den gamla människan i oss genom daglig ånger och bättring ska förkvävas och dödas med alla synder och onda lustar, och en ny människa dagligen framkomma och uppstå, vilken i rättfärdighet och helighet skall leva inför Gud för evigt. 

Var står det skrivet? 

Aposteln Paulus säger i Romarbrevets sjätte kapitel: 

Eller vet ni inte att alla vi som blev döpta till Kristus Jesus blev döpta till hans död? Vi blev alltså begravda med honom genom dopet till döden för attäven vi ska leva ett nytt liv, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. 

Hur man ska lära det enkla folket att bikta sig 

Vad är bikten? 

Bikten består av två delar. Det ena, att man bekänner synden. Det andra, att man får absolution eller förlåtelse av biktfadern så som av Gud själv och inte tvivlar på det, utan verkligen tror att synderna då förlåtas inför Gud i himlen. 

Vilken synd ska man då bikta? 

Inför Gud ska man bekänna sig skyldig till alla synder, också sådana som vi inte vet om, så som vi gör i Fader vår. Men inför biktfadern ska vi bekänna endast de synder som vi vet om och känner i hjärtat. 

Vilka är de? 

Pröva din ställning efter de tio buden, om du är far, mor, son, dotter, arbetsgivare, arbetare - om du varit olydig, otrogen, lat, häftig, okysk, trätgirig, om du tillfogat någon smärta med ord eller gärning, om du stulit, varit försumlig, slarvat med något eller vållat skada. Lär mig ett sätt att avlägga en kort bikt. 

Så ska du säga till din biktfader: "Med all respekt, käre herre, jag ber dig att höra min bikt och för Guds skull uttala förlåtelsen till mig." 

Bekänn! "Jag fattige syndare bekänner mig inför Gud skyldig till alla synder. Särskilt bekänner jag för dig, att jag är en arbetare som tyvärr inte tjänar min arbetsgivare troget, ty ibland har jag inte gjort vad de befallde mig. Jag har förargat dem och kommit dem att tala illa om mig. Jag har varit försumlig och låtit skada ske. Jag har också i ord och gärning varit skamlös, grälat med mina kamrater, klagat och talat illa mot de som ger mig mat. Allt detta sörjer jag över och ber om nåd. Jag vill bättra mig." 

Arbetsgivaren säger så här: "Särskilt bekänner jag för dig att jag inte med trohet fostrat mitt barn, mina arbetare, min hustru, till Guds ära. Jag har talat ont, varit ett dåligt exempel med okyska ord och gärningar, gjort min granne skada, talat illa om honom, sålt till för högt pris, lämnat falsk och inte fullgod vara." Och allt vad han mera gjort mot Guds bud … 

Men om någon inte finner sig tyngd av sådana eller svårare synder ska han inte sörja eller mer söka eller hitta på sådana synder och därmed göra en plåga av bikten, utan nämn en eller två, som du känner till. Så här: "Särskilt bekänner jag att jag en gång förbannat, att jag en gång varit oförskämd i mitt tal, en gång försummat det och det … Detta är tillräckligt. 

Men vet du ingen synd med dig (vilket väl inte är möjligt), så nämn då inte heller någon, utan tag förlåtelsen på den allmänna syndabekännelse som du avlägger inför Gud hos biktfadern. 

Därefter ska biktfadern säga: "Gud vare dig nådig och styrke din tro, amen." Säg: "Tror du att också min förlåtelse är Guds förlåtelse?" - "Ja, käre herre." Då säger han: "Ske dig, så som du tror. Och i kraft av vår Herres Jesu Kristi befallning förlåter jag dig dina synder i Faderns och Sonens och den helige Andens namn, amen. Gå i frid." 

Men de som är hårt ansatta i sitt samvete eller är bedrövade eller anfäktade, dem ska en biktfader kunna trösta och uppmana till tro med flera texter ur Skriften. Detta är endast ett vanligt sätt att bikta sig för det enkla folket. 

Femte huvudstycket: Altarets sakrament 

Vad är altarets sakrament? 

Altarets sakrament är vår Herres, Jesu Kristi, sanna kropp och blod, under bröd och vin, av Kristus själv instiftat, oss kristna till att äta och dricka. 

Var står det skrivet? 

Evangelisterna Matteus, Markus och Lukas skriver om detta. Aposteln Paulus: 

Natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, bad tackbönen, bröt det och sa: ˮDetta är min kropp som är för er. Gör detta till minne av mig.ˮ Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa: ˮDenna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig.ˮ För så ofta ni äter detta bröd och dricker av bägaren, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer

Vilken nytta medför detta ätande och drickande? 

Det visar dessa ord: "som är för er" och "utgjutet för många till syndernas förlåtelse", nämligen att syndernas förlåtelse, liv och salighet genom dessa ord ges oss i detta sakrament; ty där syndernas förlåtelse är, där är också liv och salighet. 

Hur kan lekamligt ätande och drickande åstadkomma en så kraftig verkan? 

Ätandet och drickandet verkar det förvisso inte, utan orden som lyder: "som är för er" och "utgjutet för många till syndernas förlåtelse"

Ty dessa ord är, i förening med det lekamliga ätandet och drickandet, det väsentliga i detta sakrament. Och den som sätter tro till de orden, han har vad de innehåller och lova, nämligen syndernas förlåtelse. 

Vem undfår värdigt detta sakrament? 

Att fasta och till kroppen bereda sig hör förvisso till yttre tukt och ordning; men värdig och väl beredd är den som sätter tro till dessa ord: "som är för er" och "utgjutet för många till syndernas förlåtelse"

Men den som inte tror dessa ord, utan tvivlar, han är inte värdig och beredd, ty det ordet: "för er" fordrar först och främst trogna hjärtan. 

Hur en husfader ska lära sin familj att nedkalla välsignelse över sig morgon och afton 

På morgonen när du stiger upp ska du signa dig med det heliga korstecknet och säga: ´I Faderns och Sonens och den helige Andes namn´. Därefter knäböjande eller stående läsa trosbekännelsen och Fader vår. Vill du, kan du även läsa denna korta bön: 

"Jag tackar dig, min himmelske Fader, genom Jesus Kristus, din älskade Son, att du i denna natt har bevarat mig för all skada och fara, och ber dig, att du i denna dag ska bevara mig för synd och allt ont, så att mitt liv och alla mina gärningar behagar dig, för jag befaller mig med kropp och själ och allt i dina händer. Din helige ängel vare med mig, så att den lede fienden inte får någon makt över mig, amen." 

Så må du gå med glädje till ditt verk, sjungande en psalm, t.ex. de tio budorden eller vad din andakt ingiver dig. 

Om aftonen när du går till sängs ska du signa dig med det heliga korstecknet och säga: "I Faderns, Sonens och den helige Andes namn." Därefter knäböjande eller stående läsa trosbekännelsen och Fader vår. Vill du, så kan du även läsa denna bön: 

"Jag tackar dig, min himmelske Fader, genom Jesus Kristus, din älskade Son, att du denna dag har bevarat mig i nåd, och ber dig, att du ska förlåta mig alla mina synder som jag har begått, och denna natt i nåd bevara mig. Ty jag befaller mig, min kropp och själ och allt i dina händer. Din helige ängel vare med mig, så att den lede fienden inte får någon makt över mig, amen." 

Somna sedan genast in med fröjd. 

Hur en husfader ska lära sin familj bordsbön och tacksägelse 

Barnen (och tjänstefolket) ska med knäppta händer stilla gå fram till bordet och säga: 

"Allas ögon väntar på dig, och du ger dem deras mat i rätt tid. Du öppnar din hand och mättar allt levande med nåd." 

Förklaring: "Nåd" betyder att alla varelser får så mycket att äta att de blir nöjda och belåtna. Ty bekymmer och girighet hindrar sådan nåd. Därefter bedes Fader vår och följande bön: 

"Herre Gud, himmelske Fader, välsigna oss och dina gåvor som vi mottar av din milda godhet, genom Jesus Kristus, vår Herre, amen." 

Tacksägelse Efter måltiden ska de även då stilla med knäppta händer säga: 

"Tacka Herren, ty han är god, och hans nåd varar för evigt, han som ger mat åt allt levande, som ger föda åt djuren, åt korpens ungar som ropar. Han har ej sin lust i hästens styrka, ej sin glädje i mannens snabbhet. Herren gläder sig åt dem som fruktar honom, åt dem som hoppas på hans nåd." 

Därefter bedes Fader vår och följande bön: 

"Vi tackar dig, Herre Gud Fader, genom Jesus Kristus, för alla dina välgärningar, du som lever och regerar i evighet, amen." 

Hustavla med några bibeltexter 

För alla de heliga ordningar och stånd genom vilka ord de ska förmanas att akta på sitt ämbete och sin syssla genom en särskilt för dem avsedd bibeltext. 

För församlingsledarna och de som förkunnar: 

En församlingsledare ska vara oklanderlig, trogen sin hustru, sansad, omdömesgill, anständig, gästfri och en god lärare. Han får inte missbruka vin, inte vara aggressiv utan vara försonlig, inte vara grälsjuk, inte älska pengar. Han ska kunna styra sitt hus och få sina barn att lyda och visa all respekt. Men om han inte förstår hur man styr sitt eget hus, hur ska han då kunna ta hand om Guds församling? Han får inte vara nyomvänd 1 Tim 3 

Om världslig överhet: 

Varje människa ska underordna sig de styrande myndigheterna. För det finns ingen myndighet som inte är av Gud, de som finns är förordnade av honom. Den som därför motsätter sig de styrande motarbetar Guds ordning, och de som gör så drar en dom över sig själva. De styrande utgör nämligen inget hot mot gott beteende utan mot ont. Vill du slippa rädsla för de styrande, gör då det som är gott och du ska få deras uppskattning, för de är Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du något ont har du anledning att vara rädd, för de bär inte svärdet utan anledning. De är Guds tjänare, hämnare som verkställer Guds vrede över brottslingen. Därför måste man underordna sig, inte bara för Guds vredes skull utan också för samvetets skull. Romarbrevet 13 

För äkta män: 

Vidare ska ni män leva förståndigt tillsammans med era hustrur eftersom hon är den svagare. Visa henne aktning som medarvinge till livets nåd, så att era böner inte blir hindrade  och hys inte agg mot dem. 1 Petr 3, Kol 3 

För hustrur: 

Likaså ska ni hustrur underordna er era män … så som Sara var lydig mot Abraham och kallade honom herre. Hennes döttrar är ni då ni gör det goda och inte låter er skrämmas av något. 1 Petr 3 

För föräldrar: 

Och ni fäder, väck inte upp ilska hos era barn, utan uppfostra dem i Herrens disciplin och förmaning. Efes 6 

För barn: 

Ni barn, lyd era föräldrar i Herren, för det är rätt. "Hedra din far och mor." Det är det första bud som följs av ett löfte: "För att det ska gå dig väl och du får leva länge på jorden." Efes 6 

För arbetare: 

Ni slavar, lyd era jordiska herrar med fruktan och vördnad av uppriktigt hjärta, som om det gällde Kristus. Var inte inställsamma ögontjänare, utan var som Kristi slavar som helhjärtat utför Guds vilja. Tjäna med entusiasm som om det gällde Herren och inte människor. Ni vet att var och en som gör gott ska få lön av Herren, vare sig han är slav eller fri.  Efes 6 

För arbetsgivare: 

Och ni herrar, bete er likadant mot era slavar och undvik att hota. Ni vet att ni båda har samme Herre i himlen och han gör ingen skillnad på människor. 

För ungdomen: 

Och ni yngre män, underordna er de äldste. Och ni allesammans, klä er i ödmjukhet mot varandra, för Gud är de högmodigas motståndare, men de ödmjuka skänker han nåd. Därför ska ni ödmjuka er under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er när tiden är inne. 1 Petr 5 

För änkor: 

Den som verkligen är änka och ensamstående sätter sitt hopp till Gud och upphör inte att be och anropa natt och dag. Men den som lever i vällust är levande död. 1 Tim 5 

För människor i allmänhet: 

Alla andra bud sammanfattas i detta budskap: "Älska din nästa som dig själv ... Jag uppmanar då först av allt till bön och anropan, förbön och tacksägelse för alla människor. Rom 13, 1 Tim 2 

När var och en sin syssla sköter, 

då går det väl, vad än oss möter.

Till Bibeltro