Ảnh chụp cá


Ảnh chụp | Trang Nhà

Trong trang này là một số ảnh chụp mẫu cá ở các điều kiện khác nhau.

 

Ảnh chụp mẫu trên cạn

                                                            1. Cá rô đồng Anabas testudineus - họ Anabantidae
                                                            2. Cá sặc bướm Trichogaster trichopterus - họ Anabantidae
                                                            3. Amblyceps mangois - họ Amblycipitidae

 

                                                           1. Cá lòng tong Rasbora daniconius - họ Cá Chép Cyprinidae
                                                            2. Cá lúi Osteochilus lini - họ Cá chép Cyprinidae
                                                            3. Cá lăng/cá chiên Bagarius sp. - họ Bagaridae

 

Ảnh chụp mẫu dưới nước

                                                            1 và 2. Annamia normani - họ Balitoridae
                                                            3. Rhinogobius sp. - họ cá Bống trắng Gobiidae
                                                            4. Schistura sp. - họ Balitoridae

 

Ảnh chụp mẫu vật còn sống trong hồ chụp mẫu ngoài thực địa

                                                                            1. Annamia normani - họ Balitoriadae
                                                                            2. Channa gachua - họ Cá Lóc Chanidae

 

Ảnh chụp trong hồ nuôi

                                                            1. Amphiprion perideraion - họ cá Khoang cổ Amphiprionidae
                                                            2. Cá nóc hòm Lactoria cornuata - họ Astraciidae
                                                            3. Cá hồng Lutjanus sebae - họ Lutjanidae

 

Ảnh chụp ngoài tự nhiên

                                                                    1. Rhinogobius sp. - họ Cá bống trắng Gobiidae
                                                                    2.
Schistura sp. - họ Balitoridae