Грую Тренчов

Грую Тренчов - Поп Грую Бански

Грую Тренчов - Попъ Грую Бански

Революционеръ отъ национално-освободителното движение и войвода.

Роденъ е въ семейство на мутафчия и учи въ мѣстното килийно училище. По късно, съ помощта на чичо си, заминава да учи за свещеникъ въ мѫжкия метохъ въ Самоковъ. Връща се въ село Баня прѣзъ 1854 година и става учитѣлъ въ килийното училище. Учителствува и въ селата Овчеполци и Тополи долъ. Прѣзъ 1858 година е рѫкоположенъ за свещеникъ въ горнитѣ села, а прѣзъ 1863 година се връща като свещеникъ въ родното си село.

Следъ посещение на Василъ Ивановъ Кунчев-Лѣвски въ селото, попъ Грую става пламененъ общественъ дѣецъ и революционеръ. Следъ пристигането на Георги Бенковски въ Панагюрско, двамата ставатъ много близки съратници. На 8 февруарий 1876 година, заедно съ Стоянъ Каролѣевъ и други банчани, образуватъ мѣстенъ революционенъ комитетъ.

Попъ Грую участва като представитѣлъ на селото си на събранието въ мѣстностьта Оборище и подвежда подъ тържествена клетва останалитѣ участници. По време на въстанието се сражава като войвода на чета.

Следъ потушаване на въстанието се укрива, но - за да спаси съселянитѣ си отъ репресии - се предава доброволно. Следъ общата амнистия бива освободенъ, но по време на Руско-турската освободителна война отново бива арестуванъ и хвърленъ въ тъмница въ Истанбулъ, а отъ тамъ - и въ Мала Азия. Следъ Освобождението бива амнистиранъ и се завръща въ селото си съ тържествено посрещане.

До смъртьта си прѣзъ 1908 година, продължава да служи като свещеникъ и общественикъ въ родното си село Баня.

Източник: "Спомени отъ Царство България"