Книги‎ > ‎

Тодор Каблешков

Тодор Каблешков

Автор: Петко Теофилов
Издателство: Захарий Стоянов, УИ „Св.Кл.Охридски”
първо издание, 2006 год.
меки корици, 125 стр.

Левски бе угаснал преди три години...
Каблешков избухна една вечер тук
и разклати всичко като тръбен звук.
Делото се почна и думата падна
на земя, изтайно за свобода гладна.
И в няколко дена, тайно и полека,
народът порасте на няколко века!
Иван Вазов

Авторът на книгата е потомък на стари копривщенски родове. Човек с будна съвест, закърмен със свободолюбие, той участва в антифашисткото движение и първата фаза на Отечествената война. Неизброими са заслугите му към Копривщица и е особено голям приносът му в развитието на музейното дело на града и обявяването му за исторически и архитектурен резерват. Сред написаното от Петко Теофилов - "По следите на племето", "Панайот Волов", "Печатница "Свобода" и др., се откроява книгата му за Тодор Каблешков, един от великите родолюбци и герои на българската националноосвободителна епопея, отдал всичките си сили и цялата си енергия на единствената за него кауза - над измъчената родина да изгрее слънцето на българската правда, България и българският народ да бъдат свободни.

източник: knigabg.com
връзка към статията - линк


Тодор Каблешков

Автор: Райна Каблешкова-Серафимова/Raijna Kableshkova
Издателство: Мултипринт
трето издание, 2006 год.
меки корици, 219 стр.

Априлското въстание в Копривщица, както и личността на Тодор Каблешков, са обект на няколко изследвания, на отделни публикации в печата, на няколко исторически очерка, на сборници с материали и статии в нашата историческа литература.
Затова може би изглежда странно, но реално е обстоятелството, че животът и делото на Тодор Каблешков досега не са били подробно изследвани. Причината може би се корени във факта, че личността му дълго време е засенчвана и омаловажавана.
Тази монография си поставя за задача да изнесе и представи в максимална пълнота всички известни до този момент данни за живота и дейността на Тодор Каблешков от раждането му до геройската му смърт. Но тя е не просто животопис на великия син на Копривщица. Биографичните данни за него са проектирани върху широкото историческо платно на онази бурна епоха. За пръв път се публикуват и тълкуват неизвестни досега факти, открити от авторката в лични архиви или в малкоизвестни и позабравени съобщения от най-различен характер, а също и в непознати доскоро писма на копривщенския апостол. Изследването е придружено от богат снимков и документален материал, част от който се публикува за пръв път.
Надеждата на авторката е, че този труд, плод на нейните многогодишни изследователски дирения и усилия, ще запълни една съществена празнота в нашата научна историческа биографична литература и ще изпълни нейния дълг на потомка на великия българин. А с това ще се отдаде и признанието на поколенията към живота и делото на пламенния родолюбец, искрен патриот, далновиден политик и неустрашим революционен деец Тодор Лулчов Каблешков.
От Редактора

The April uprising in Koprivshtitsa, as well as Todor Kableshkov's personality are the topics of some researches, different press publications, several historical outlines, symposiums with matters and articles from Bulgarian historical literature.
It may seem a bit strange but it is a real fact that Todor Kableshkov's life and deeds hadn't been studied in details so far. The reason perhaps comes from the fact that his personality has been undervalued and thrown into the dark.
To a highest degree the present monograph aims revealing and presenting all known facts about Todor Kableshkov's life and deeds from his birth up to his heroic death. But it is not just a biography of the great son of Koprivshtitsa. The biographical data is on the base of the large historical setting of that violent age. Such unknown are published and interpreted for the first time so far. They have been found by the author in different archives or in not so popular and forgotten reports of different type, and also in Koprivshtitsa apostle's letters, unfamiliar until now.
There are plenty of photographs and documentary material applied here, part of which are published for the first time.
The author hopes that this scientific work, result of her long research and efforts, will meet a long-felt want in Bulgarian biographical historical literature and she will fulfill her duty of a great Bulgarian's descendant. This is the generations' recognition to the life and of the faithful and ardent patriot, clear-sighted politic and brave revolutionary Lulchov Kableshkov.
The Editor

РАЙНА КАБЛЕШКОВА-СЕРАФИМОВА произхожда от възрожденския Каблешков род от Копривщица. Завършва специалност история в Софийския университет "Св. Кл. Охридски". Специализира музейно дело и етнография. Дългогодишен музеен работник в Пазарджик, Копривщица, понастоящем е уредник при Етнографския музей в Пловдив. Работи в областта на Българското възраждане и духовна култура. Участва в научни конференции, пише статии в периодичния печат, член е на Съюза на научните работници - клон Пловдив. Авторка е на книгите "Тодор Каблешков" (I изд. 1988 г. и II изд. 1996 г.), "Нов пътеводител на Копривщица" (1994 г. на български, френски и английски език; II изд., 1999 г.) "Копривщенци и Пловдив" (1998 г.), "Видни копривщенци" (1999 г). "Народната медицина" (етноложко изследване) (2002 г), "Живот, посветен на отечеството и обществото" (2004 г.), "Копривщица" (поредица Културно историческо наследство) (2005 г.).

източник: knigabg.com
връзка към статията - линк