Книги‎ > ‎

Българското възраждане

История на Българското възраждане

Автор: Иван Стоянов
Издателство: Абагар
първо издание, 2002 год.
меки корици, 265 стр.
 
В книгата са изложени най-важните въпроси на университетския курс по История на Българското възраждане, като се отчита съвременното състояние на научните изследвания по тези проблеми. Особено внимание е отделено на периодизацията и същността на Българското възраждане - на това, което го сближава и различава от Ренесанса, Просвещението и Революционния преврат в Западна Европа, на икономическите промени в българските земи, на изграждането на новата социална структура на обществото, на идейните основи на възрожденския процес, на формирането на българската нация и на нейните изяви в стремежа й към културна, църковна и политическа независимост.
източник: knigabg.com
връзка към статията - линкИстория на Българското възраждане

Автор: Иван Стоянов
Издателство: Ивис
ISBN: 9789548387811
първо издание, 2010 год.
меки корици, 279 стр.
Иван Стоянов е професор във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Преподавател е по история на Българското възраждане. Научните му интереси са насочени към изучаване на идейните възгледи на политическите течения и организации през XIX в. Особено внимание в тях се обръща на либералната доктрина от XIX в. На тази проблематика са посветени и дисертациите му за получаване на научните степени доктор по история и доктор на историческите науки. По-важните монографични изследвания - самостоятелни и в съавторство, са: "Либералната партия в Княжество България 1879-1886 г.", С., 1989; "Славянските комитети и българското освободително движение след Априлското въстание 1876-1877 г.", С., 1992; "Страници от новата история на Велико Търново", В. Търново, 1993; "История на Българското възраждане", В. Търново, 1999; "Политически идеи на Тайния централен български комитет", В. Търново, 2002; "Възобновяване на българската държавност - идеи и проекти", Варна, 2002; "Любен Каравелов. Нови щрихи към живота и дейността му", В. Търново, 2008; "... И някога, и днес, и завинаги... Памет за Апостола", В. Търново, 2009; "ТЦБК. Идеи и проекти", В. Търново, 2009.
Иван Стоянов е първият ректор на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - възпитаник на Университета.
През 1998 г. Американският библиографски институт го включва в изданието си "Пет хиляди световни личности" (Five thousand personalities of the world).

източник: knigabg.com, връзка към статията - линк

Как се мисли Българското възраждане (10 години по-късно)

Автор: Румен Даскалов
Издателство: Просвета
ISBN: 9789540127699
второ издание, 2013 год.
меки корици, 320 стр.

Историографско проучване. Второ допълнено издание

Изследването проследява как се е мислило Българското възраждане в родната историческа наука от зараждането ѝ до днес и как представите са се променяли във времето. В седем глави са разгледани всички аспекти и значения на епохата, като: периодизация, аналогии с Ренесанса и Просвещението, тълкувания на османския „феодализъм” и прехода към капитализъм, буржоазия и чорбаджии, йерархия на героите от националния пантеон, Априлското въстание и Руско-турската война.

Авторът анализира функционирането на възраждането като национален мит и показва как в големия официален исторически разказ, въпреки опитите за десакрализиране в последно време, отношението към тази епоха остава романтично, умилено-сантиментално и дълбоко пристрастно. Доказва как идеи, смятани за преодолени в науката, продължават да се възпроизвеждат в учебниците за средните и дори висшите училища, а оттам преминават в колективното съзнание като безспорни истини.

В настоящото допълнено издание са включени реакциите на автора в дискусията по първото издание, изчерпано бързо от книжния пазар. Предложена е и обобщаваща теоретична част за последните тенденции в писането за Възраждането. Книгата е необходимо четиво и своеобразен историографски справочник за специалисти, учители, студенти и за всеки, който е любопитен да разбере защо възраждането продължава да бъде лесен и удобен инструмент за масови политически манипулации през 21 век.

източник: knigabg.com, връзка към статията - линкКратка история на Българското възраждане

Автор: Акад. Константин Косев
Раздел: Османски период и Българско възраждане
Издателство: БАН Марин Дринов
първо издание, 2001 год.
меки корици, 182 стр.
източник: knigabg.com, връзка към статията - линкБългарското възраждане. Лекционен курс

Автор: Пламен Митев
Издателство: Полис/ Polis Publishers
първо издание, 1999 год.
меки корици, 158 стр.

Авторът на книгата, преподавател в Историческия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", предлага един цялостен лекционен курс върху историята на българското възрожденско общество. Акцентите са поставени върху водещите тенденции в стопанското, социалното, културното и политическото развитие на българите от началото на XVIII в. до 1878 г. Възрожденската епоха се проследява и чрез живота и делото на големите личности, които в един или друг момент застават начело на обществените процеси и изяви. Подчинени на проблемно-хронологичния принцип, 14-те самостоятелни теми ще бъдат от полза както за студенти, кандидат-студенти и учители, така и за по-широк кръг читатели, които биха искали да получат по-съвременна представа за големите събития и имена от епохата на Българското възраждане.


източник: knigabg.com, връзка към статията - линк


Поредица Знаем ли... - Начало на Българското възраждане

Автор: Боян Пенев
Издателство: Кама
поредно издание, 2005 год.
меки корици, 107 стр.

Книгата “Начало на Българското възраждане” е същностен елемент от културностроителните усилия, от литературноисторическия проект на Боян Пенев. Тя е публикувана първо в поредицата Походна войнишка библиотека (№ 46,1918), преиздавана няколко пъти — 1919,1929,1946 — при това от солидни издателства (на Ал. Паскалев, Т. Ф. Чипев, Хемус). И сега ново издание на ИК “КАМА” след повече от петдесет години! Този факт еднозначно рекламира произведението, показвайки, че то има самостоятелен смислов и социален живот. Несъмнено породените от името на Боян Пенев читателски очаквания няма да бъдат излъгани.

източник: knigabg.com, връзка към статията - линкПолитическа и дипломатическа история на България • Том І – Турско робство и Възраждане

Автор: Георги П. Генов
Раздел: Османски период и Българско възраждане, Исторически политологични изследвания
Издателство: Ваньо Недков
първо издание, 2008 год.
меки корици, 232 стр.

Съдържание:
Раздели:
- Турско робство и Възраждане
- Католическата пропаганда и въстанието в Чипровец 1688г.
- Положението на българите през 18в.
- Политическата страна на Възраждането
- Приемници и последователи на Паисия
- Политическото положение в Турция след Виенският конгрес 1815г.
- Засиленият темп на Възраждането
- Заключение

източник: knigabg.com, връзка към статията - линк


Посмъртни материали за български възрожденски дейци. Том 1

Автор: Румяна Радкова
Издателство: БАН Марин Дринов
първо издание, 2003 год.
меки корици, 453 стр.
 
Книгата е първи том от поредица, в която са включени некролози, дописки, надгробни и поменни слова и стихове за починали обществени дейци, извлечени от българските възрожденски издания до 1878 г. Изключително богатата информация на този изворов материал досега е неоползотворена. Тя предлага големи възможности за проучването не само на манталитета на модернизиращото се българско общество, стремящо се да се приобщи към европейските образци, но и на социалното разслоение, на бита, на нравствеността, на промените в мирогледа, на родствените връзки и генеалогията на българските възрожденци.

източник: knigabg.com
връзка към статията - линкНедопрочетени страници из политическото ни възраждане

Година на издаване: 2012
Автор: Пламен Митев
Издателство: Стандарт
Брой страници: 300

Политическото Възраждане е сред най-проучваните области на доосвобожденската ни история. В резултат на усилията на няколко поколения изследователи е натрупана огромна по обем книжнина, в която се осветляват различни аспекти на борбите на българския народ за отхвърляне на чуждото господство. В научно обръщение са включени значително количество документални свидетелства, а популярните издания, посветени на отделни личности или събития, свързани с подготовката и практическото осъществяване на различните проекти за решаване на българския политически въпрос, нарастват лавинообразно с всяка следваща година. Очевидно постигнатото за изучаването на освободителните изяви на българите през втората и третата четвърт на XIX век не е малко. Но дали заради героично-романтичната патетика, с която продължаваме да препрочитаме тези страници от възрожденската ни история, дали заради някакви си нашенски комплекси за незавършеност на националното ни Възраждане, или поради някакви други причини от идеологическо естество, точно политическото ни Възраждане е изпълнено от устойчиви митологеми, които не ни позволяват да погледнем на миналото си от дистанцията на времето по-трезво, по-обективно, по-премерено. В настоящия сборник се предлагат текстове, които вече са били публикувани по страниците на научната периодика или в различни тематични и юбилейни издания, но които са останали достъпни само до по-ограничен кръг от читатели.
източник: emag.bg, връзка към статията - линк


Българският великден или страстите български

Българският великден или страстите български
Автор: Тончо Жечев
Издателство: Захарий Стоянов
първо издание, 2007 год.
меки корици, 654 стр.
 
Класическите произведения на българската литература са слънчевите стълбове, крепящи националното ни самосъзнание. Те са кристалните мостове на възторга, по които Отечеството ще премине през огън и страдание и ще пребъде в третото хилядолетие. Издателство „Захарий Стоянов" предлага специална поредица -най-доброто от високата българска класика. Всеки том е придружен от статии, анализиращи от различни гледни точки творчеството на българските класици. Изданието е насочено към ученици и студенти, както и към широката българска общественост.

източник: knigabg.com, връзка към статията - линк
Българският Великден или страстите български


Българският Великден или страстите български
Автор: Тончо Жечев
Издателство: Изток-Запад
ISBN: 9786191522088
първо издание, 2013 год.
твърди корици, 522 стр.

Тончо Жечев бе стълб в родната култура. Истински пазител на наследените от векове и хилядолетия ценности. Блестящ познавач на българската душевност и традиционната българска култура. И по някакъв неповторим и почти непонятен начин – проникновен ценител на европейската и световната култура от Античността до днес. Човек с наистина енциклопедични познания, осмислени и съчетани в негов самостоен и независим поглед към света и особено към литературата.
Тончо Жечев бе човек с особено присъствие. Той не беше ярък, ексцентричен, натрапващ се, а бе навлязъл във високата литературна критика, в хуманитаристиката и философията, а след това – и в съзнанието на културните хора като човек на познанието и разума, излъчващ преди всичко мъдрост. Започнал с вяра и активно действие за налагането на комунистическите идеали в младостта си, той бе придобил здравословен скепсис към процесите в т.нар. „социалистически общества”, който не бе тайна за никого.
Тончо Жечев бе и си остана една от броящите се на пръстите на едната ръка личности, които не предизвикаха към себе си отрицанието и хулата, избуяли в обществото ни с промените от началото на 90-те. Той бе търсен като партньор и от левите интелектуалци, към които априори принадлежеше, и от десните, включително и от Филип Димитров, за решаването на църковния разкол в тогавашните бурни времена. Думата му тежеше и сред най-изтънчените хора на духа, и сред обикновените хора.
Много са нещата, с които ще бъде запомнен Тончо Жечев. Тук безспорно влизат множеството му статии, есета и студии в областта на литературната критика и културология, както и белетристичните му опити. Но може би най-скъпоценните му бисери са поредицата от интервюта, които той даде на Тома Томов за предаването му „Наблюдател”, книгата „Митът за Одисей”, в която по един крамолен за тогавашната действителност начин се разсъждаваше за Бог в душите и нравствеността ни и за невъзможността да бъдеш Одисей в условията на железния идеен догматизъм и, разбира се, неговият шедьовър „Българският Великден или страстите български”. Съхраненото в тях познание за българина и българското ги правят непреходни и самостойна ценност от най-голяма величина за всеки от нас.

Владимир Атанасов

източник: knigabg.com, връзка към статията - линк