Franciaország-Párizs

 
Párizst feltehetően a kelták alapították, akik a Szajna bal partján építettek föl egy kis települést, amit Julius Cézár már az i.e.53-ban Lutetia néven említ. A folyamatos barbár fenyegetések miatt, ezt a települést áthelyezték az Ilé de la Cité-re, majd innen a folyó két partja mentén terjeszkedtek tovább. Előbb a Meroving, később pedig a Karoling királyok lakóhelyeként Párizs igazi fővárossá vált 987-re, amikor Hugues ’Capet’-t az első Capeting király egy új és erős dinasztiát alapított.

Párizs legfényesebb időszakainak egyike az 1180 és 1223 közötti időszak, amikor II. Fülöp Ágost került trónra és elkezdték a Louvre építését, valamint megalapították az egyetemet. IX. ’le Pieux’ (Szent Lajos, 1226-1230) uralkodásának ideje alatt elkészült a Sainte-Chapelle és folytatódnak a Notre-Dame építési munkálatai.

A következő dinasztia, a Valois királyok romlást és háborúkat hoztak. Habár V. Károly hamar rendet teremtett, a burgundiaiak és az armagnakok közötti harcok egyre hevesebbé váltak, ami odáig vezetett, hogy Franciaországot megszállták az angolok és 1430-ban VI. Henriket Franciaország királyává koronázták. Hét évvel később VII. Károly visszahódította Párizst, de a város lakossága kimerült és a pestisjárvány is szedte áldozatait. A protestáns vallás terjedése hosszú ideig tartó viszályokat okozott Párizsban éppúgy mint az egész országban.

 

 1572.augusztus 24.-én Szent Bertalan éjszakáján a hugenották lemészárlásával tetőzött a viszály. 1589-ben meggyilkolták III. Henriket, ezt követően a város négy évig állt ostrom alatt, amíg végül megnyitotta kapuit a katolikus vallásra áttért IV. Henrik előtt.

A XVII.század elején Párizst már legalább 300000-n lakták és a nagy befolyással bíró Richelieu bíborosnak, valamint az új Bourbon királyi dinasztiának köszönhetően egyre nagyobb befolyásra tettek szert. Párizs az 1789-es francia forradalom után nyerte el helyét a történelemben, mivel ez az esemény egy új, modern világ megszületését jelezte. 

A Birodalom fénykorában és az 1804-ben megkoronázott császár, Napóleon uralkodásának idejében felejtésbe merültek a nyomorúságos évek. 1814-ig a város folyamatosan gazdagodott. Megépült a Diadalív, kibővítették a Louvre-t.  X. Károly és a Bourbon-Orleansi Lajos Fülöp bukása után megszületett a második köztársaság, majd III. Napóleon került a trónra. Ő bízta meg Baron Hausmannt a város újjáépítésével. Felépítették az Operát, megnyitották a hatalmas körutakat. Az 1871-es év a kommünnel, egy új és sajnálatos fejezetet nyitott a város történelmében. Rengeteg nagyszerű, történelmi épület lett a zavargások és a tűz martaléka.

A XX. század elején a város ismét virágzásnak indult a világkiállításokkal, a Grand Palais és a Petit Palais megépítésével, valamint a művészeti és irodalmi mozgalmak születésével.

Párizsnak még el kellett viselnie a két világháború bombázásainak a pusztítását, valamint 1940-ben a német megszállást.
 
1944-ben a szövetségesek fölszabadították a várost, azóta Párizs mint a szabadság szimbóluma, a fény városa újra beírta magát az emberiség kulturális történelmébe.
 
 
A képre kattintva, eredeti méretben láthatod a fotókat  
 
 
Click on the picture, you can see the photos in original size  

 

  

Paris is probably founded by the Celts, who built up the left bank of the Seine in a small town that Julius Caesar is known as Lutetia in the ie53-defense. The constant threat of barbarism, that the settlement was moved to the Ile de la Cité, and then from the two sides of the river along the expanded further. First, the Merovingian, Carolingian kings and later the residence of the City of Paris has become a true 987 year in which Hugues' Capet' was the first Capetian king, a new and powerful dynasty was founded.

 

 


 

Paris is one of the brightest periods in the period between 1180 and 1223, when II. Philip Augustus took the throne and began the construction of the Louvre, and founded the university. IX. 'Le Pieux' (St. Louis, 1226-1230) completed during the reign of the Sainte-Chapelle Notre-Dame, and continued in the construction works.
The next dynasty of the Valois kings, and wars have been worsening. Although Sun Charles created order soon, the Burgundy-s-s and Armagan between fighting an increasingly became more violent, which so far has led to the English invaded France in 1430, and VI. Henry was crowned King of France. Seven years later, VII. Paris Charles regained, but the city's population is exhausted and took the victims of the plague. The spread of Protestantism caused long-lasting conflicts in Paris as well as the entire country. 1572.augusztus 24 on the night of St. Bartholomew's massacre of the Huguenots culminated in the conflict. III was assassinated in 1589. Henry, after the city was under siege for four years, until finally opened its doors to convert to Catholicism IV. before Henry.
XVII. century, Paris was inhabited by at least 300 000-n and large influential Cardinal Richelieu, and the new Bourbon royal dynasty are getting has gained influence. Paris in 1789 after the French Revolution has won its place in history as this is a new event, signaled the birth of the modern world.


 

The Empire at its peak in 1804 and was crowned Emperor, Napoleon's reign were a miserable time of memory decline for years. Until 1814, the city continuously enriched. Built the Arc de Triomphe, the Louvre was expanded.
X. Charles and Louis-Philippe of Bourbon-Orleans, was born after the fall of the Second Republic, and III. Napoleon took the throne. He instructed Baron Hausmann was the city's reconstruction. Built the Opera, opened the huge boulevards. In 1871, the year in the commune, and unfortunately a new chapter opened in the city's history. Lots of great, historic building is one of the riots and flames.
XX. century, the city again began to flourish in the world exhibitions, the Grand Palais and the Petit Palais construction, and the birth of the artistic and literary movements. Paris has had to bear the two world wars, has a devastating bombing and in 1940, the German occupation.

 

In 1944, the Allies liberated the city of Paris has been a symbol of freedom, the City of Light re-entered himself in the cultural history of mankind. 
ingyenes webstatisztika